Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Artistic Practice Mode29731/2804/2223/1/01
Studiegids

Artistic Practice Mode

29731/2804/2223/1/01
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Master in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • mode
 • Master of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Fashion
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Clercq Maureen
Andere co-titularis(sen): Dekock Yvonne, Gillis Chris, Hoste Elke, Kurris Anne, Pille Heidi, Van Saene Dirk
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 450,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)


Begincompetenties (tekst)

- voldoende beantwoorden aan de eindcompetenties van de 3 Ba Mode

OLR-Leerdoelen (lijst)

MA1 - Over een artistieke en autonome houding beschikken om de (eigen) kunstpraktijk blijvend te ontwikkelen.
De student beschikt over een artistieke en autonome houding om de (eigen) artistieke professionele loopbaan te ontwikkelen.
De student neemt een kritische positie in en verdedigt die ten aanzien van relevante maatschappelijke, interdisciplinaire, culturele, artistieke en internationale ontwikkelingen.
De student toont inzicht en beginners-ervaring in het (inter)nationale werkveld van zijn eigen discipline en de kunstwereld in brede zin van het woord.
MA3 - De essentie van de persoonlijke artistieke ontwikkeling vatten en op heldere en doordachte wijze communiceren aan vakgenoten en een extern publiek.
De student vat de essentie van de persoonlijke artistieke ontwikkeling en communiceert en presenteert op een heldere en doordachte wijze aan een kritisch publiek.

Leerinhoud

De student verwerft de vaardigheden die nodig zijn voor het professionele veld door middel van een pakket aangeboden door de titularis. 

Volgende aspecten kunnen daarbij aan bod komen:
 
Presentatie/communicatie/portfolio: het opstellen van een portfolio, deelname aan tentoonstellingen, deelname aan workshops, …
 
Professionalisering: verwerving van kennis m.b.t. de verschillende posities van het kunstenaarschap via contacten en mogelijke samenwerkingen, deelname aan beurzen, workshops, lezingen.

Diverse workshops en lezingen specifiek voor de mode-industrie; visagie, styling en fotografie; persbeleid en communicatie; management in de mode-industrie; vormgeving/distributie.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Zie de afspraken vastgelegd in het door de titularis goedgekeurde programma.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- multimediamaterialen (zie Digitale beeldverwerking Mode 3)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk104,00 uren
Artistieke praktijk320,00 uren
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

De student presenteert zijn werk en werkproces. Dit kan in één van de volgende vormen, dan wel via een combinatie hiervan zijn: (mondelinge of beeldende) presentatie, geschreven verslag/reflectie, 2D/3D-werkresultaat, ... Naargelang het programma, kan er een andere presentatievorm worden ingezet.

De vorm van de presentatie wordt vastgelegd in het door de titularis goedgekeurde (individuele) programma, dat voor 15 oktober is ingediend. In het programma worden door de titularis ook de gewichten van de diverse te evalueren aspecten beschreven.

De data voor het indienen van de werkstukken/toonmomenten/eindpresentatie worden via e-mail op voorhand, afhankelijk van het soort te evalueren activiteit, kenbaar gemaakt aan de student.

De beoordeling aan het eind van semester 2 komt tot stand op basis van een tussentijdse presentatie met mondelinge feedback in de loop van het academiejaar en een eindevaluatie op het einde van semester 2.

Tijdens de eindevaluatie worden zowel het proces (20%) als de eindpresentatie (80%) beoordeeld.

Regelmatige ongewettigde afwezigheden kunnen de studievoortgang in het gedrang brengen.