Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Scriptie808/2808/2223/1/74
Studiegids

Scriptie

808/2808/2223/1/74
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 5
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Kleinkunst binnen Drama
 • Master in het drama, trajectschijf 4
  Afstudeerrichting:
  • kleinkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Helsen Andries
Andere co-titularis(sen): Hillaert Wouter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Korte omschrijving

Scriptiebegeleiders nog niet allemaal gekend.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de academisch gerichte Bachelor-opleiding Drama/Kleinkunst.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. Vaktechnisch - 2.2. zelfstudie
respecteert deadlines.
4. Positioneren - 4.1. filosofische en (cultuur)historische context
positioneert diens reflectie in een ruimer maatschappelijk en artistiek referentiekader
4. Positioneren - 4.2. onderzoeken
bouwt een logische redenering op
evolueert tijdig van verbreding van het onderwerp naar verdieping door het gebruik van één of meerdere onderzoeksvragen
hanteert relevante en verscheiden bronnen
kiest een eigen, degelijke structuur waarin de vereisten inleiding, hoofdbestanddeel, en conclusie vervat zitten.
kiest en verantwoordt een onderwerp dat verband houdt met het thema van de masterproef.
legt in de tekst het verband met de artistieke masterproef.
maakt vlot gebruik van onderzoeksinstanties als bibliotheken en archieven en selecteert relevante bronnen.
nuanceert en kadert bekomen informatie
stelt bekomen resultaten en inzichten telkens opnieuw in vraag.
voert een doorgedreven inhoudelijk onderzoek naar een gekozen onderwerp.
Kiest een adequate vorm om de inhoud optimaal duidelijk te maken met behulp van voorbeelden en documentatie.
4. Positioneren - 4.3. reflecteren
kan kritisch reflecteren
kan over diens onderzoeksproces tussentijds communiceren en indien nodig bijsturen.

Leerinhoud

De scriptie is gelinkt aan de masterproef of is een schriftelijke neerslag van het onderzoeks-/ reflectief proces dat vooraf, tijdens en na de artistieke presentatie plaatsvindt. In de praktijk gebeurt dit onderzoek en deze reflectie door middel van het bijhouden van een logboek tijdens het maakproces, waaruit blijkt hoe het vooronderzoek gebeurt en hoe het werkproces op de vloer verloopt betreffende artistieke keuzes, samenwerking met eventuele medespelers etc.
In een volgende stap wordt gereflecteerd over de gemaakte artistieke keuzes en worden deze gepositioneerd in een ruimer maatschappelijk en artistiek referentiekader. In geval van een ander onderwerp dan de eigen artistieke masterproef doet de student een vooronderzoek met betrekking tot zijn inspiratiebronnen die hem stimuleren in zijn eigen artistieke praxis. 
De student analyseert het gekozen onderwerp op artistieke- en cultureelmaatschappelijke basis. De artistieke context wordt onderzocht en de fascinatie voor het gekozen onderwerp geanalyseerd.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk5,00 uren
Werktijd buiten de contacturen265,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarOnderzoeksopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht100,00