Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Pianoforte 4514/2806/2223/1/83
Studiegids

Pianoforte 4

514/2806/2223/1/83
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Pianoforte binnen Muziek
 • Master in de muziek, trajectschijf 4
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Pianoforte (optie podium) binnen Instrument / Zang
 • Master of Arts in Music
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Pianoforte (optie podium) binnen Instrumental/Vocal Studies
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 21 studiepunten
Titularis: Kuijken Pieter
Andere co-titularis(sen): Kessels Koen, Proot Stephanie
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 630,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Pianoforte 3.

Onderwijsorganisatie (tekst)

- individuele lessen
- groepsgerichte lessen of klasactiviteiten

Aangevuld met een selectie uit:
- repetities met klavierbegeleiding
- deelname aan masterclasses, lezingen en lecture recitals
- deelname aan studentenconcerten
- deelname aan projecten georganiseerd door de instelling
- concertbezoek

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van piano 3 of klavecimbel 3 of orgel 3 of pianoforte 3.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student verbreedt en verdiept op zelfstandige basis het repertoire gerelateerd aan het eigen vakgebied.
De student kan representatief examenrepertoire of werken van een zelfde niveau uitvoeren en toont een persoonlijke visie op repertoire met het oog op de masterproef
1.2 De student beheerst de internationaal gehanteerde stilistische uitvoeringspraktijk.
De student past een gevorderde stijlkennis toe bij de uitvoering van het repertoire en maakt hierin heldere, persoonlijke keuzes
1.4 De student realiseert muziek op een creatieve wijze in een artistiek project.
De student toont een gevorderde beheersing van de muzikale paramaters in een stilistisch verantwoorde en creatieve interpretatie
1.5 De student kan door middel van een artistieke dialoog zijn publiek beroeren.
De student neemt het publiek mee in zijn verhaal en straalt zelfvertrouwen uit op het podium
2.2 De student bouwt expertise op door organisatie en zelfstudie.
De student is zelfstandig oplossingsgericht bij (technische) problemen of uitdagingen
2.3 De student kan door analyse en interpretatie muziekstructuren verwerken.
De student implementeert in zijn eigen uitvoeringspraxis de gevorderde kennis uit de verschillende vakgebieden van het opleidingsprogramma en uit externe bronnen. (> persoonlijk inzicht tonen bij actieplan of portfolio)
2.4 De student heeft zich de juiste speeltechnieken en -houdingen eigen gemaakt.
De student heeft bij het musiceren een gezonde en functionele houding
De student beheerst de vaktechnische elementen, in functie van articulatie en klankvorming
2.5 De student is op de hoogte van de technische en technologische ontwikkelingen binnen zijn vakgebied.
De student is vertrouwd met de actuele technische en technologische ontwikkelingen met betrekking tot het instrument en de uitvoeringspraktijk
3.3         De student positioneert zich binnen een interculturele en internationale context.
De student kan zich oriënteren binnen een interculturele en internationale context
4.1 De student heeft een uitgebreide kennis van de ruimere culturele en (muziek)historische context en kan die aanwenden in de eigen artistieke praktijk.
De student kan kennis van cultuur-historische context toepassen bij de uitvoeringspraktijk
4.2 De student heeft zich een kritische en onderzoekende houding eigen gemaakt.
De student stelt kritische vragen bij de uitvoeringspraktijk
4.3 De student kan het resultaat van kritische (zelf-)reflectie mondeling en schriftelijk weergeven.
De student past verworven kennis uit de verschillende vakgebieden toe bij zelfreflectie aangaande de uitvoeringspraktijk

Leerinhoud

Lees het vademecum.
Het jaarprogramma wordt bepaald in overleg met de hoofddocent.

Steeds verdere verfijning van techniek en interpretatie aan de hand van de studie van een gevarieerd repertoire.
Literatuuronderzoek: b.v. CPE Bach : Versuch über die wahre Art das Klavier zu spielen ; Moscheles: Methode en studies; Clementi: studies en sonates; Czerny: methodes en traktaten en andere relevante werken
Leren op zicht lezen met een direct begrip voor de inhoud van de partituur en stijl, met retorische kennis. Dit heeft als gevolg dat de student sneller leert lezen en een repertorium opbouwt. Gehoorvorming dankzij het leren stemmen: analyseren van een akoestisch gegeven.
Meer bewustzijn en gevoeligheid in het horen van boventonen en zwevingen leidt tot beter uitgebalanceerd spel en het “echt” leren “luisteren” naar zijn instrument. Het verhoogt ook de gevoeligheid voor de verschillende types instrumenten. Een mimimum aan kennis van mechaniek en reglage gaat hiermee gepaard.
Steeds individuele lessen. Studenten kunnen wel lessen van collega’s studenten bijwonen. Het herkennen van bepaalde problematiek “op afstand” bij collega’s draagt bij tot de bewustwording van eigen perspectief en eigen gelijkaardige en/of verschillende problematiek. Vergroot ook mogelijk literatuurkennis.
Stemmen: eerder in groepsles
Klasconcerten
Eventueel groepsles-werksessie, soort van masterclass waarin luisterende studenten actief betrokken worden bij de analyse van het spel-problematiek en coaching van de uitvoerende student. Bevordert ook leren kennen van meer en nieuw repertoire. Voor de uitvoerende studenten betekent dit tevens een goede voorbereiding op een publiek optreden met (quasi) afgewerkt repertoire.
Concerten en masterclasses bijwonen.
Bezoeken instrumentenmusea

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Partituren, studieboeken en opnames cfr. de opgave van de hoofddocent
- Partituren van het examenprogramma. Het examenprogramma wordt bepaald in overleg met de hoofddocent.
- Geschikt instrument

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

* Documentatiecentrum in bibliotheek KCA: meest uitgebreide collectie gitaarpartituren in Europa, theoretische werken omtrent de gitaar
* Pocci: antologie XXste eeuwse gitaarmuziek
* Spanish Guitar centre catalogue guitar music
* New Grove + New Grove online
* Tijdschriften: Gitarre und Laute, Classical Guitar, Guitar Review, Cahiers de la Guitare
* Gitaar CD collectie: 250 CD's in bezit van Roland Broux
* PC: websites voor informatie over gitaarbouwers, repertorium, uitvoerders
* Bibliotheek Roland Broux
* Vakhandel: muziekpartituren

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkvormen - SoFa
Vormen van groepsleren36,00 uren
Artistieke praktijk24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen570,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00