Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Masterproef zang (jazz)11792/2806/2223/1/94
Studiegids

Masterproef zang (jazz)

11792/2806/2223/1/94
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Zang (jazz) binnen Muziek
 • Master in de muziek, trajectschijf 5
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Zang (jazz) (optie podium) binnen Jazz
 • Master of Arts in Music
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Zang (jazz) (optie podium) binnen Jazz
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 21 studiepunten
Titularis: Smedts Els
Andere co-titularis(sen): Wiernik Barbara
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 630,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Zang 4 (jazz).

Begincompetenties (tekst)

Beantwoorden aan de eindcompetenties van zang (jazz) 4, repertoire 3, ensemble 3

Eindcompetenties (tekst)

Algemene doelstellingen:
* het ontwikkelen van een muzikale, artistieke persoonlijkheid
* via het bestuderen van improvisatie en van een zo breed mogelijke waaier aan stijlen, verbonden aan het jazzidioom de technische en stilistische vaardigheden die leiden tot een professioneel niveau ontwikkelen.

M2: de student is in staat om het eindexamen voor te bereiden en een persoonlijk repertoire programma samen te stellen waarbij het eigen instrument een centrale rol speelt. Bij voorkeur speelt de student ook een eigen compositie (zeker in de optie podium). De student is in staat om gedurende de tijdsspanne van een concert (min 45 min.) het publiek te boeien en om kritisch te reflecteren over zijn uitvoering.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student verbreedt en verdiept op zelfstandige basis het repertoire gerelateerd aan het eigen vakgebied.
De student is in staat bestaand repertoire te personaliseren en een eigen persoonlijk repertoire te creëren
1.2 De student beheerst de internationaal gehanteerde stilistische uitvoeringspraktijk.
De student is in staat bestaand repertoire te personaliseren en een eigen persoonlijk repertoire te creëren
De student toont stilistische vaardigheden op een professioneel niveau binnen het brede jazz/lichte muziek idioom
1.4 De student realiseert muziek op een creatieve wijze in een artistiek project.
De student toont een uitgesproken artistieke persoonlijkheid
1.5 De student kan door middel van een artistieke dialoog zijn publiek beroeren.
De student kan vanuit een persoonlijke artistieke visie het publiek beroeren
2.1 De student heeft een grondige beheersing van de muzikale parameters en structuren.
De student personaliseert de muzikale vaardigheden (tempo, timing, intonatie, klank, motiefontwikkeling, frasering, vorm, luistervaardigheid, …)
2.2 De student bouwt expertise op door organisatie en zelfstudie.
De student toont doorgedreven zelfstandigheid bij het opbouwen en verinnerlijken van expertise
2.4 De student heeft zich de juiste speeltechnieken en -houdingen eigen gemaakt.
De student personaliseert de instrumentgebonden technieken ( plectrumtechniek, ‘walking bass’, klankvorming en projectie, articulatie, kracht- en vingervlugheid, brushetechniek, stokvoering, onafhankelijkheid, syncopation, legato-staccatospel).
De student personaliseert de zangtechnische vaardigheden (articulatie, uitspraak vreemde talen, gezond stemgebruik,…)
2.5 De student is op de hoogte van de technische en technologische ontwikkelingen binnen zijn vakgebied.
De student experimenteert met de technische ontwikkelingen binnen zijn vakgebied.
De student gebruikt de technologische ontwikkelingen binnen zijn vakgebied in functie van zijn artistieke persoonlijkheid.
3.1 De student kan zijn sociale- en communicatieve vaardigheden aanwenden om leiding te nemen.
De student kan zelf een band samenstellen en hierop zijn artistieke stempel drukken
4.1 De student heeft een uitgebreide kennis van de ruimere culturele en (muziek)historische context en kan die aanwenden in de eigen artistieke praktijk.
De student implementeert kritische reflectie in de dagelijkse artistieke praktijk
De student kan informatie uit de gemaakte transcripties implementeren in de eigen uitvoeringspraktijk.
4.2 De student heeft zich een kritische en onderzoekende houding eigen gemaakt.
De student implementeert kritische reflectie in de dagelijkse artistieke praktijk
4.3 De student kan het resultaat van kritische (zelf-)reflectie mondeling en schriftelijk weergeven.
De student kan een kritische reflectie, gelinkt aan de eigen uitvoeringspraktijk zowel schriftelijk als mondeling weergeven in een correct taalgebruik

Leerdoelen

MAG GESCHRAPT WORDEN:

De student kan een kritische reflectie, gelinkt aan de eigen uitvoeringspraktijk zowel schriftelijk als mondeling weergeven in correct taalgebruik

De student kan de gemaakte transcripties becommentariëren in het licht van de ruimere ...

Leerinhoud

In de masteropleiding wordt van de studenten verregaande zelfstandigheid verwacht waarbij de hoofdvakdocent meer en meer als coach zal functioneren. De aandacht gaat onder andere uit naar de volgende punten:
* vaardigheid om over complexe harmonische en ritmische schema’s te zingen, alsook complexere thema’s en improvisaties te zingen
* de vaardigheid en flexibiliteit om in verschillende situaties als volledige en onafhankelijke muzikant te functioneren
* de leerling is onderweg naar een eigen aanpak
* de student werkt naar de presentatie van een programma toe. Hij/zij leert onafhankelijk en professioneel te werk te gaan
* werken met tekst, expressie en stage presence spelen, evenals stemtechniek spelen nog steeds een belangrijke rol in de meestergraad

Verdere aandachtspunten: * presentatie * tekstbehandeling * engels accent * lichaamshouding * tempovastheid * timing * gehoor * intonatie * klank * improvisatie * stijlvariatie * vreemde maatsoorten * verschillende tempi * ‘outside playing’ * motief ontwikkeling * frasering * stemvoering * harmonisch inzicht * ritmische variatie * articulatie * melodische interpretatie * auditieve geheugentraining * expressiviteit * vormbeheersing * muzikaal leiderschap * persoonlijke stijlontwikkeling * persoonlijke artistieke visie * zelfzekerheid * overtuigingskracht *kritische ingesteldheid

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen610,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Evaluatievormen: De masterproef jazz bestaat uit een artistiek en een reflectief luik. De resultaten van het reflectief luik kunnen weergegeven worden via een mondelinge verdediging of via een schriftelijk addendum.Voor de uitvoering van het artistieke luik stelt de studentop eigen initiatief een ensemble samen en speelt hij/zijgedurende een bepaalde tijdsduur en volgens een opgegeven repertoire zijn/haar eindexamen instrument. De keuze van het repertoire gebeurt in overleg met de hoofdvak docent. Het examen wordt afgelegd eind mei of in juni.

Aantal stukken / Tijdsduur: keuze van het aantal stukken vrij,min. 45 min.

Jury: De jury bestaat uit min. drie personen waaronder de hoofdvak docent en de docent(en) van dezelfde instrument groep en een extern jurylid en de docent research (of zijn afgevaardigde).

Inhoud: vrij in overleg met de hoofdvakdocent

Evaluatienormen: Volgende criteria worden bij de beoordeling in acht genomen:
speeltechniek en –houding, muzikale parameters, creativiteit, harmonisch inzicht, maturiteit, persoonlijke visie, artistieke gedrevenheid, taalgebruik/vorm/lay-out, kritische ingesteldheid, de relatie tot het artistieke en het reflectieve luik