Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Masterproef compositie11990/2806/2223/1/36
Studiegids

Masterproef compositie

11990/2806/2223/1/36
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Compositie binnen Muziek
 • Master in de muziek, trajectschijf 5
  Afstudeerrichting:
  • compositie
 • Master of Arts in Music
  Afstudeerrichting:
  • Composition
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 18 studiepunten
Titularis: Van Camp Bram
Andere co-titularis(sen): Craens Alain, Prengels Steven
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 540,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Compositie 4.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Tijdens Ma2 wordt verwacht dat de student zelfstandig te werk gaat. Het aandeel begeleide praktijk bevat o.m.:
- individuele lessen met de hoofdvakdocent
- deelname aan besprekingen reflectief luik van de masterproef
- deelname aan masterclasses, lezingen, toonmomenten en lecture recitals
- deelname aan projecten georganiseerd door de instelling
- concertbezoek

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel: Compositie 4
Basisvaardigheid tekstverwerking
Actieve kennis en schrijfvaardigheid van Nederlands, Engels, Duits of Frans.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student verbreedt en verdiept op zelfstandige basis het repertoire gerelateerd aan het eigen vakgebied.
De student creëert muziek op mature wijze en ontwikkelde een boeiende originele eigen schrijftaal, conform de internationaal gehanteerde stilistische normen
1.4 De student realiseert muziek op een creatieve wijze in een artistiek project.
De student beheerst de instrumentatie-, orkestratie- en compositie-technieken integraal en kan deze autonoom toepassen
De student toont expressiviteit door afdoend gebruik te maken van verbeelding, intuïtie en emotioneel begrip.
2.1 De student heeft een grondige beheersing van de muzikale parameters en structuren.
De student beheerst de muzikale parameters (zoals vorm, ritmiek, melodievoering, dynamiek, articulatie) en heeft kennis van hun interactie
2.2 De student bouwt expertise op door organisatie en zelfstudie.
De student kan zelfstandig muzikale ideeën realiseren, hierbij rekening houdend met de context, het publiek en het muziekmateriaal
2.3 De student kan door analyse en interpretatie muziekstructuren verwerken.
De student toont harmonisch inzicht en analytisch denkvermogen
3.1 De student kan zijn sociale- en communicatieve vaardigheden aanwenden om leiding te nemen.
De student toont expertise om in een internationale context een eigen artistiek concept zelfstandig uit te werken en kan hierbij een sturende rol opnemen en met anderen samenwerken
3.2 De student werkt samen (met andere kunstdisciplines) aan de realisatie van een eigen artistiek concept.
De student werkt samen met andere kunstdisciplines aan de realisatie van een eigen artistiek concept
3.3         De student positioneert zich binnen een interculturele en internationale context.
De student kan zichzelf binnen het internationaal maatschappelijke en artistieke referentiekader positioneren en bijsturen
4.1 De student heeft een uitgebreide kennis van de ruimere culturele en (muziek)historische context en kan die aanwenden in de eigen artistieke praktijk.
De student beroert een publiek vanuit een persoonlijke visie en artistieke gedrevenheid en kan op basis van onderzoek van muziekstijlen en uitvoeringspraktijk een programma samenstellen, dat coherent is en aangepast aan de omstandigheden.
De student kan een eigen kritische reflectie in relatie tot zijn artistieke werk correct weergeven
4.2 De student heeft zich een kritische en onderzoekende houding eigen gemaakt.
De student is in staat om zijn/haar beheersing van zowel het geschreven als het gesproken woord te tonen in presentaties over de artistieke praxis en onderzoek en levert een schriftelijke neerslag in met correct(e) taalgebruik, vorm, lay-out, citaten.
4.3 De student kan het resultaat van kritische (zelf-)reflectie mondeling en schriftelijk weergeven.
De student toont een onderzoekende houding
De studenten kan de eigen deskundigheid op peil houden in een proces van levenslang leren.

Leerinhoud

Lees het vademecum.
- Bespreken van composities van de student
- Referentie naar de muziekliteratuur
- Studie van hedendaagse compositietechnieken
- Studie van orkestratie
- Ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden
- Voorbereiding van het programma van de masterproef compositie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Partituren en studieboeken cfr. de opgave van de hoofdvakdocent. Het examenprogramma wordt bepaald in overleg met de hoofdvakdocent.
- Computer en printer

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Gespecialiseerde vaktijdschriften & vakliteratuur
- Websites mbt de vakliteratuur en onderzoek in het vakgebied
- Boeken, krantenartikels, video's, DVD's, CD’s mbt het vakgebied
- Inzage in masterproeven van vorige jaren
- Handleidingen "richtlijnen papers" en "richtlijnen masterproeven" cfr. webstek
- Brochure "Academisering? onderzoek aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium Antwerpen" cfr. webstek

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Vormen van groepsleren30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen480,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00