Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Masterproef Orkestdirectie (m.i.v. stage en literatuurstudie)34228/2806/2223/1/13
Studiegids

Masterproef Orkestdirectie (m.i.v. stage en literatuurstudie)

34228/2806/2223/1/13
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Master in de muziek, trajectschijf 5
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Orkestdirectie binnen Directie
  • Master of Arts in Music
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Orkestdirectie binnen Conducting
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 18 studiepunten
Titularis: Kessels Koen
Andere co-titularis(sen): Anthonis Luc, Venkov Ivo
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 540,00 uren

Onderwijsorganisatie (tekst)

individuele lessen Orkestdirectie
groepsgerichte lessen
klasactiviteiten
praktijkgerichte ervaring in de Opera voor Vlaanderen
(luister)stages bij externe orkesten
tutoring bij de masterproefpaper

eventueel aangevuld met een selectie uit
- deelname aan projecten georganiseerd door de instelling
- masterclasses en lezingen
- concertbezoek

Bij de masterproef directie wordt verwacht dat de student grotendeels zelfstandig te werk gaat. Voor de concrete organisatie van deze onderwijsactiviteiten: zie Vademecum Directie

Begincompetenties (tekst)

geslaagd voor Orkestdirectie 1

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.2 De student beheerst de internationaal gehanteerde stilistische uitvoeringspraktijk.
De student verwerft kennis van en inzicht in orkestliteratuur uit alle stijlperiodes, van klassiek tot hedendaagse orkestmuziek.
1.4 De student realiseert muziek op een creatieve wijze in een artistiek project.
De student toont een eigen interpretatie op orkestrepertoire a.d.h.v. luisterstages.
2.3 De student kan door analyse en interpretatie muziekstructuren verwerken.
De student kan de evolutie van het repetitieproces en de repetitietechniek van de dirigent adequaat analyseren.
De student kan de verschillende stadia die bij de instudering van orkestwerk komen kijken in de praktijk toepassen.
De student is in staat een grondige analyse te maken met het oog op een versnelling van het repetitieproces.
2.4 De student heeft zich de juiste speeltechnieken en -houdingen eigen gemaakt.
De student toont een ver gevormde en persoonlijke slagtechniek
3.1 De student kan zijn sociale- en communicatieve vaardigheden aanwenden om leiding te nemen.
De student is in staat adequaat te communiceren met een orkest.
3.2 De student werkt samen (met andere kunstdisciplines) aan de realisatie van een eigen artistiek concept.
De student doet verschillende orkestervaringen op: hij is in staat een studentenorkest, een pre-professioneel orkest, een professioneel orkest te dirigeren.
De student is in staat om een orkest te dirigeren in het bijzijn van een publiek.
4.1 De student heeft een uitgebreide kennis van de ruimere culturele en (muziek)historische context en kan die aanwenden in de eigen artistieke praktijk.
De student is in staat om zelf orkestliteratuur aan te brengen en te bespreken.
4.3 De student kan het resultaat van kritische (zelf-)reflectie mondeling en schriftelijk weergeven.
De student kan kritisch reflecteren over zijn examenconcertprogramma.

Leerinhoud

-Slagtechniek (specifieke oefeningen; toegepast op de orkestliteratuur).
-Gehooroefeningen (o.m. foutdetectie, intonatie, balans, articulatie, stijlverschillen, akkoorden)
-Analyse orkestwerken uit diverse stijlen en periodes (harmonisch, slagtechnische, repetitietechnisch, stijlgericht)
-Literatuur verwerven: geschiedenis en overzicht van de orkestliteratuur en toepassing ervan voor de samenstelling van concertprogramma's rond bepaalde thema's
-Praktijkervaring opdoen bij externe orkesten via luisterstages
-Toepassen van onderzoeksvaardigheden
-Voorbereiding van het programma van de masterproef directie

Meer details: zie Vademecum Directie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Partituren, studieboeken en opnames cfr. opgave van de docent
- Partituren van het examenprogramma. Het examenprogramma wordt bepaald in overleg met de hoofddocent.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Gespecialiseerde vaktijdschriften & vakliteratuur
- Websites mbt de vakliteratuur en onderzoek in het vakgebied
- Boeken, krantenartikels, video's, DVD's, CD’s mbt het vakgebied
- Inzage in masterproeven van vorige jaren

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Vormen van groepsleren30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen480,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00