Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Labcluster 3FBT20995/2782/2223/1/48
Studiegids

Labcluster 3FBT

20995/2782/2223/1/48
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 14 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Heykers Annick, Maes Githa, Pittois Karen, Soetaert Anneleen, van den Akker Suzanne
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 364,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 100 studiepunten afgewerkt hebben EN (simultaan te volgen met Biochemische laboratoriumtechnieken OF eerder ingeschreven voor Biochemische laboratoriumtechnieken).

Korte omschrijving

Facet Biochemische Laboratoriumtechnieken

In het geïntegreerd lab komen verschillende aspecten uit de biochemie, biotechnologie en celbiologie aan bod. Kennis en vaardigheden verworven gedurende de drie jaren worden hierbij toegepast en ingeoefend. Groepswerk en enkele Engelstalige labopdrachten bereiden de student voor om te werken in een multiculturele en internationale omgeving.

Seminaries

Minimaal:
     Bio-informatica
     Theoretische achtergrond celkweek
     Celcultuur laboefening
     Bedrijfsbezoek i.v.m. de technologie Next Generation Sequencing

Eindopdracht: eiwitzuivering

Deze opdracht handelt over het thema 'De weg van gen naar eiwit' waarin de kennis aangeleerd tijdens de theorie en het practicum 'Biochemische Laboratoriumtechnieken', kan toegepast worden in een reëel biotechnologisch experiment.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Labtechnicus BL - Taakanalyse en Planning laboratoriumwerkzaamheden
bereidt een labopdracht voor volgens de geldende richtlijnen van de biochemische technologie
formuleert de principes en werkwijzen van de labexperimenten en hun mogelijkheden en beperkingen
beschrijft eigenschappen van celculturen, methoden en toepassingen in verschillende onderzoeksdomeinen
formuleert de toepassingen van de voornaamste bioinformatica tools
neemt initiatief tot professionalisering tijdens presentaties, seminaries en bedrijfsbezoeken over nieuwe technologieën
stelt in groep een strategie op voor een gegeven onderzoeksopdracht
maakt een planning van meerdere taken (gelijktijdig) behorende tot de laboratoriumwerkzaamheden rekening houdend met andere teams
Labtechnicus BL - Uitvoering laboratoriumwerkzaamheden
voert het biochemisch labwerk systematisch en efficiënt uit 
past basis bioinformatica tools toe in moleculair biologisch onderzoek
voert zelfstandig en correct basis biochemische, moleculair biologische en celbiologische experimenten uit volgens de voorgeschreven methode
past basis bioinformatica tools toe in moleculair biologisch onderzoek
voert zelfstandig de verschillende stappen van zelf opgestelde experimenten nauwkeurig en correct uit
redeneert analytisch en probleemoplossend
neemt taken op zich bij de uitvoering van de opgelegde opdracht
houdt zich aan gemaakte afspraken
neemt verantwoordelijkheid op voor de eigen uit te voeren taken
neemt actief deel aan regelmatig formeel overleg met medewerkers en supervisors
Labtechnicus BL - Verwerken en interpreteren
verwerkt ruwe analyseresultaten correct met inzicht en kennis van de gebruikte methoden en technologieën
berekent biochemische parameters op basis van de meetwaarden
beoordeelt kritisch de biochemische resultaten en zijn eigen handelen
interpreteert resultaten van de labexperimenten en maakt een inschatting van hun betrouwbaarheid
formuleert kernachtig een wetenschappelijk besluit, gelinkt aan het doel en met herneming van belangrijke interpretaties
Labtechnicus BL - Rapporteren
presenteert een onderzoeksmethode a.d.h.v. een artikel uit de wetenschappelijke literatuur
presenteert de resultaten van de experimenten helder en correct gebruik makend van de gepaste biochemische vakterminologie
rapporteert over een experiment gebruik makend van de gepaste biochemische vakterminologie en met correcte bronvermelding (schriftelijk of mondeling)
communiceert respectvol, assertief en constructief
Labtechnicus BL - Kwaliteit en Veiligheid
zorgt voor kwaliteit (controle, kalibratie) tijdens de uitvoering en verwerking van de experimenten
werkt actief mee binnen het kwaliteitszorgsysteem in het biochemisch labo
handelt volgens de geldende voorschriften omtrent veiligheid, milieu en hygiëne in een biotechnologisch labo

Leerinhoud

In het geïntegreerd lab komen verschillende aspecten uit de biochemie, biotechnologie en celbiologie aan bod. Kennis en vaardigheden verworven gedurende de drie jaren worden hierbij toegepast en ingeoefend. Groepswerk en enkele Engelstalige labopdrachten bereiden de student voor om te werken in een multiculturele en internationale omgeving.

• Leerinhoud biotechnologie

o Isolatie nucleïnezuren (plasmiden uit bacteriën, chromosomaal DNA uit bloed)
o PCR-reacties
o Digesties met restrictie-enzymen, ligaties, transformaties,…
o Eiwit- en nucleïnezuurchromatografie en elektroforese
o Toepassen centrifugatie, concentreringstechnieken, kleurreacties, karakterisatiemethoden,…
o Gebruik databanken
o Uitwerken individuele onderzoeksopdracht i.v.m. stage

• Leerinhoud celkweek

o Aanleren van celmanipulatietechnieken (uitplaten, tellen)
o Cytotoxiciteitstest

• Seminaries

o Bio-informatica
o Theoretische achtergrond celkweek
o Bedrijfsbezoek

In het seminarie bioinformatica wordt eerst een korte inleiding gegeven over het nut van bioinformatica in het wetenschappelijk onderzoek. Daarna worden een aantal databanken voorgesteld en wordt aangeleerd op welke manier hier efficiënt mee kan gewerkt worden. Hierna komen een aantal veel gebruikte tools aan bod zowel gericht op DNA-technologie als op eiwit-werk. Nadruk in dit seminarie ligt op het leren gebruiken van de bio-informatica tools en niet op de achterliggende informatica. Vandaar dat deze cursus voornamelijk bestaat uit oefeningen.

In het seminarie celkweek wordt een overzicht gegeven van hoe er moet gewerkt worden met eukaryote cellen, de vereiste materialen en de detectie van contaminatie.

Ook wordt er een bedrijfsbezoek i.v.m. een belangrijke biotechnologische techniek gepland.

De seminaries en bezoeken worden in deze periode gepland volgens beschikbaarheid van deze gastsprekers/labs. Het opgegeven aantal cu kan daarom aangepast worden tijdens de periode.

• Eindopdracht

o Opzuivering van een eiwit dat recombinant werd aangemaakt in bacteriën

   

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus Labcluster - Biochemische laboratoriumtechnieken - auteurs: Anneleen Soetaert/Karen Pittois/Githa Maes/Suzanne van den Akker

Ppt-cursus Bioinformatica auteur: Roald Santens

Alle voorgestelde bio-informatica-tools zijn publiekelijk toegankelijk op het internet

Cursusdeel Celkweek - Karen Pittois/Suzanne van den Akker

Nota's van de verschillende gastsprekers

Extra informatie (handleidingen,...) wordt ter beschikking gesteld via Digitap.

Cursus Toegepaste statistiek - auteur: Veerle Van Vlaslaer

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Dewilde, S., Geuens, E., Moens, L. & Van Doorslaer, E. (2011). Experimentele vaardigheden 2. Biochemische vaardigheden. Academic Press. ISBN 9789038216478
Gallagher, S. & Wiley, E.A. (2012). Current Protocols: Essential Laboratory Techniques. Wiley-Blackwell. ISBN 978-0-470-94241-3
Cos, P., Kronenberger, P., Pittois, K., Thorrez, L., van den Akker, S. & Verschuren, M. (2015). Introductie in de dierlijke celkweek. Acco, Leuven. ISBN 978-94-6292-086-6

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
  • Opmerking: De examentijd bevat een zelfde tijdsverlenging voor alle studenten
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges
Practicum en/of oefeningen127,00 uren
  • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen234,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Gesloten boek examen. Open en gesloten vragen. De vragen peilen naar kennis en toepassen van kennis en inzicht. Toegestane hulpmiddelen: rekenmachine. Geen tweede zit mogelijk.
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)70,00Geen tweede zit mogelijk.

Toetsing (tekst)

Algemeen

 De student dient verplicht aanwezig te zijn op alle activiteiten van dit opleidingsonderdeel.

Bij elke afwezigheid behaalt de student een 0 score op het betreffende deelexamen.

De student kan voor dit opleidingsonderdeel maximaal 1 gemiste praktijksessie inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste praktijksesssie met de betrokken lectoren deze inhaalsessie af te spreken en in te plannen.
Bij meerdere gewettigde afwezigheden contacteert de student het opleidingshoofd.

Deelname aan praktijklessen is noodzakelijk om de door de opleiding vooropgestelde beroepscompetenties te kunnen ontwikkelen en toetsen. Conform het OER wordt voor dit opleidingsonderdeel de beoordeling “Fail” (code “F”) toegekend bij afwezigheid vanaf 20% van de lesactiviteiten, tenzij de student recht heeft op een inhaalsessie. Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' lees je in art. 15.5 van het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be).

Studenten die de voorbereidende taken onvoldoende hebben uitgevoerd worden niet toegelaten tot de praktijksessie. De student haalt 0 voor de gemiste sessie.

Elke student, die conform de werkinstructies door de lector de toegang tot de labs of praktijklokalen ontzegd wordt, haalt een 0 voor deze sessie.

Het gewicht van de facetten onderling

Biochemische Laboratoriumtechnieken: 80%
Eindopdracht: 15%
Seminaries: 5%

De verschillende onderdelen van de evaluatie

De hands off vaardigheidstoets (30%) bestaat uit het schriftelijk examen (37.5%  binnen het Facet Biochemische laboratoriumtechnieken). Dit examen bevraagt de delen biochemische laboratoriumtechnieken, seminarie celkweek en bio-informatica.

De permanente evaluatie (70%) bestaat uit:
35% simulatievaardigheidstoets: labwerk (43.75% binnen het Facet Biochemische laboratoriumtechnieken ). Gedragsobservatie.
15% hands off vaardigheidstoets: verslagen, opdracht stage (18.75% binnen het Facet Biochemische laboratoriumtechnieken )
15% eindopdracht: eindscore = groepsscore X individuele score (peerassessment, portfolio). Gedragsobservatie en presentatie.
5% simulatievaardigheidstoets: seminaries en bedrijfsbezoeken. Gedragsobservatie

Seminaries

Seminaries celkweek en bio-informatica: de opgedane kennis en deskundigheid wordt mee geëvalueerd tijdens het schriftelijk examen. Wat betreft bio-informatica zal er niet gepeild worden naar theoretische kennis. De student moet de correcte tools kunnen toepassen in oefeningen komende uit reële onderzoekssituaties.

Eindopdracht

Tijdens de verplichte reflectievergaderingen wordt de individuele score (peerassessment) bevestigd. De lector kan op basis hiervan de individuele score aanpassen. Ongewettigde afwezigheid op de reflectievergadering en/of niet invullen van de peerassessment resulteert zo in een individuele score 0,7. Als de lector vaststelt dat de peerassessment niet valabel werd ingevuld, zal de individuele score aangepast worden naar 0.5.

Afwezigheid (gewettigd of ongewettigd) tijdens de eindopdracht vanaf meer dan de helft van de projectdagen leidt tot de beslissing van de examencommissie om code F (Failed) voor het opleidingsonderdeel toe te kennen.

Toetsmomenten

Het toetsmoment van het Facet Biochemische laboratoriumtechnieken valt 1 of 2 dagen na het toetsmoment van het opleidingsonderdeel Biochemische Laboratoriumtechnieken.

Specifiek voor tweede examenperiode

Voor opleidingsonderdelen met permanente evaluatie is geen 2de examenkans mogelijk

Werkplekleren

Voor studenten die dit opleidingsonderdeel volgen in een formule van werkplekleren worden de reguliere praktijksessies/leerdoelen en evaluaties waar mogelijk vervangen. Afspraken zijn terug te vinden in de syllabus werkplekleren.

De procedure “Medische opvolging bij practicum en stage” zoals raadpleegbaar op het digitaal leerplatform moet worden nageleefd.