Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Stage en eindwerk FBT19855/2782/2223/1/88
Studiegids

Stage en eindwerk FBT

19855/2782/2223/1/88
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 24 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Pittois Karen
Andere co-titularis(sen): Crobeck Jeroen, De Bruycker Sven, Gotink Heidi, Heykers Annick, Maes Githa, Theunen Marjorie, van den Akker Suzanne, Verbeke Myriam, Wouters Flore
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 624,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 3 voor minstens 36 studiepunten ingeschreven zijn.

Korte omschrijving

De stageperiode is het sluitstuk van de opleiding; deze periode loopt over 14 werkweken in de 2° periode van het derde academiejaar. De stage verloopt in een bedrijf of instelling onder leiding van een deskundige van het bedrijf of instelling (stagementor). Dit kan zowel in het binnen- als buitenland.

Het bijhouden van de POP-map dient als hulp voor de student om zijn studie, trainingen, workshops en bedrijfsbezoeken zelf te kunnen opvolgen. De student geeft hierin bewust aan hoe hij zichzelf ziet als jong startende professional, hoe onderscheid ik me van de rest (met het oog op sollicitatie).

OLR-Leerdoelen (lijst)

Labtechnicus BL - Taakanalyse en Planning laboratoriumwerkzaamheden
kiest zelfstandig en onderbouwd de gepaste methoden en technologie├źn, in een wisselende context
baseert zich in zijn antwoorden op verworven wetenschappelijke achtergrond en kennis van labtechnieken
bereidt zich voor op stage en sollicitatie
reflecteert de eigen leerweg kritisch
reflecteert over het eigen handelen
neemt initiatief om voldoende en relevante vragen te stellen over het proces (de onderzoeksvraag, de gebruikte methoden, de resultaten en de verwerking)
zoekt doelgericht bijkomende wetenschappelijke informatie
kan meerdere taken gelijktijdig organiseren
kan zelfstandig taken organiseren
Labtechnicus BL - Uitvoering laboratoriumwerkzaamheden
voert de planning effici├źnt uit
voert de planning onder grote tijdsdruk en binnen aangegeven tijdsbestek uit
voert de planning systematisch uit
hanteert zelfstandig (na instructie) de toegewezen/gekozen methode en technologie
voert autonoom de verschillende stappen van een (zelf) opgestelde werkwijze correct uit
voert de verschillende stappen van een werkwijze nauwkeurig uit
analyseert kritisch zijn handelen en stuurt bij indien nodig zodat een betrouwbaar resultaat wordt bekomen
is zich bewust van (complexe) problemen en kan mogelijke oplossingen voorstellen
stuurt de organisatie van zijn taken bij waar nodig
stuurt eigen functioneren bij na feedback
neemt initiatief bij het uitvoeren van laboratoriumwerkzaamheden in het werkveld en kent hierbij de grenzen van zijn bevoegdheid
houdt zich aan de gemaakte afspraken binnen een multidisciplinaire groep in het werkveld
neemt medeverantwoordelijkheid op voor collectieve resultaten
Labtechnicus BL - Verwerken en interpreteren
verwerkt zelfstandig de onderzoeksgegevens en analyseresultaten volgens de correcte statistische methode en gepaste software
interpreteert onder begeleiding de onderzoeksgegevens en analyseresultaten kritisch naar de biomedische context
formuleert kernachtig een wetenschappelijk besluit, gelinkt aan het doel en met herneming van belangrijke interpretaties
Labtechnicus BL - Rapporteren
rapporteert helder en correct, gebruik makend van de gepaste biomedische vakterminologie en correcte bronvermelding
maakt een gestructureerde en overzichtelijke presentatie
presenteert zijn werkzaamheden op een professionele wijze
schrijft een rapport dat helder en begrijpbaar is voor wetenschappers
schrijft een rapport gebruik makend van de gepaste biomedische vakterminologie
vermeldt bronnen correct
verwerkt basisinformatie, specieke informatie en eigen interpretatie tot een logisch en samenhangend geheel.
schrijft principes, materialen en methoden correct uit in het kader van de opdracht/onderzoeksvraag
bouwt de presentatie van zijn opdracht/onderzoek samenhangend en logisch op
schrijft een samenhangend rapport over meedere uitgevoerde experimenten
geeft grafieken, berekeningen, conclusies, enz. overzichtelijk en correct weer
geeft tekst, figuren, grafieken en/of berekeningen correct en volledig weer zodat deze makkelijk (met beperkte toelichting) te interpreteren zijn
berekeningen, besluiten en conclusies zijn traceerbaar beschreven en berusten op de beschreven experimenten in het rapport
formuleert een wetenschappelijk besluit
houdt de aandacht van de jury vast tijdens het presenteren
communiceert assertief met verschillende doelgroepen
communiceert constructief met verschillende doelgroepen
communiceert respectvol met verschillende doelgroepen
antwoordt vlot en overtuigend op vragen van de jury
Labtechnicus BL - Kwaliteit en Veiligheid
voert onder begeleiding een permanente kwaliteitzorg uit (controle, kalibratie en validatie)
voert volgens instructies en onder begeleiding validaties uit
functioneert onder begeleiding binnen een kwaliteitszorgsysteem
handelt zelfstandig volgens de veiligheidsvoorschriften
past de deontologische principes eigen aan het domein toe
verwerkt zelfstandig afval volgens de reglementering

Leerinhoud

De stage

 • De stageperiode is het sluitstuk van de opleiding; deze periode loopt over 14 werkweken in de 2° semester van de derde trajectschijf. De stage verloopt in een bedrijf of instelling onder leiding van een deskundige van het bedrijf (stagementor). Dit kan zowel in het binnen- als buitenland.
 • Studenten uit de afstudeerrichting Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie komen meestal terecht in een biochemisch/biotechnologisch, microbiologisch of farmaceutisch onderzoekslaboratorium of bedrijf.
 • Zij kunnen o.a. de volgende opdrachten krijgen: het tot expressie brengen en opzuiveren van een recombinant eiwit, het onderzoeken en optimaliseren van meetvoorwaarden bij de studie van receptoreiwitten of bij het op punt stellen van ELISA-technieken, het onderzoeken en opsporen van mutaties binnen een bepaalde familie enz...
 • Tijdens de stage-werkzaamheden wordt ruimte voorzien voor het schrijven van een eindwerk, d.i. een uitgebreid verslag over het onderwerp dat nader werd onderzocht.

POP

Het POP is een persoonlijk dossier waarmee de student zijn studievoortgang aantoont. De student leert hiermee bovendien wat 'zelfreflectie' inhoudt, dit als voorbereiding op stage, eindwerk en het latere werkveld.

In het POP 3de jaar hoort thuis:
- Motivatie bij keuze van stage
- Reflectie bij de afgelopen semester
- Voorbereiding en verslag bezoeken stagebegeleider
voor gedetailleerde info en sjablonen: zie digitapStudiematerialen (tekst): Verplicht

Stage

De stagesyllabus en de syllabus "Rapportering eindwerk" zijn beschikbaar op digitap
Indien andere materialen nodig zijn, worden deze voorzien door de stagementor.


POP

Algemene info op digitap
 

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
 • Opmerking: De examentijd bevat een zelfde tijdsverlenging voor alle studenten
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage591,00 uren
 • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap
Werktijd buiten de contacturen32,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarOnderzoeksopdracht19,00Presentatie en verdediging.
AcademiejaarOnderzoeksopdracht19,00Eindwerk
AcademiejaarPortfolio5,00POP map met bewijsstukken van de verschillende opdrachten
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context57,00labwerk adhv het stageevaluatieformulier

Toetsing (tekst)

De student dient verplicht aanwezig te zijn op alle activiteiten van dit opleidingsonderdeel.

(conform stagesyllabus en stagecontract)

Workshop eindwerk

19% Eindwerk 19%
19%: Presentatie eindwerk  en verdediging
57%/ Stage 57%: gedragsobservatie

Het niet inleveren van het eindwerk binnen de voorziene deadline resulteert, ongeacht gewettigd of ongewettigd afwezig, in een score 0 op dit onderdeel én "de presentatie en eindwerkverdediging". Deelname aan de presentatie en verdediging kan enkel indien het eindwerk correct/tijdig is ingediend.

POP: 5%

Opdrachten: info via digitap

Puntenberekening POP gebeurt volgens formule volledigheid (score op 10) x kwaliteit (factor). Het resultaat is een score op 20.

Werkplekleren

Voor studenten die dit opleidingsonderdeel volgen in een formule van werkplekleren wijken sommige data en evaluaties af van de reguliere stage. Afspraken zijn terug te vinden in de syllabus werkplekleren.

Er is geen tweede examenkans mogelijk.

De procedure “Medische opvolging bij practicum en stage” zoals raadpleegbaar op het digitaal leerplatform moet worden nageleefd.