Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Project Global forwarding35328/2786/2223/1/14
Studiegids

Project Global forwarding

35328/2786/2223/1/14
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Supply Chain Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Schwagten Marina, Van Schil Jort, Verhuyck Thomas
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 150,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Communication in English EN geslaagd of getolereerd voor Internationale handel EN (simultaan te volgen met Inleiding BTW, douane en accijnzen OF geslaagd of getolereerd voor Douane-Accijnzen-Btw: basisbegrippen).

Korte omschrijving

In eerste instantie is het de bedoeling dat je over de grenzen van diverse opleidingsonderdelen heen leert denken en handelen en een eigen deontologisch en 'maatschappelijk verantwoord' standpunt leert innemen.

Daarnaast bieden de activiteiten en opdrachten volop gelegenheid om je persoonlijke informatie- en communicatievaardigheden te oefenen, in het bijzonder het zelfstandig vinden, kritisch beoordelen, verwerken en presenteren van informatie.

Door het groepskarakter van (veel van) de activiteiten en opdrachten leer je omgaan met diverse communicatie- en samenwerkingsstijlen, m.a.w. in teamverband werken.

In het kader van een leven lang leren is het ten slotte essentieel dat de projectmatige aanpak van bepaalde opdrachten je stimuleren tot het gebruik van strategieën om de essentie van een probleem(stelling) te vatten, een geschikte oplossing te vinden en het resultaat (zelf)kritisch te evalueren.

De student moet positief zijn ingesteld, willen samenwerken en zin hebben (of aankweken) voor initiatief. Contact durven opnemen met bedrijven en officiële instanties is van het allergrootste belang.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR SCM 1.0 - De bachelor BM/SCM heeft inzicht in transport, goederen- en informatiestromen, processen en regelgeving binnen de logistieke sector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je treedt zelfstandig op in het maken van een volledig expeditiedossier (A tot Z) op basis van individuele klantenwensen en rekening houdend met zowel de de goederenstroom - documentenstroom ( informatiestroom) - geldstroom, transportkeuze.
Je adviseert de klant over de communautaire douanewetgeving.
Je deelt op een gestructureerde en duidelijke manier je kennis en informatie over douaneprocedures en aangiftes met andere collega's en klanten.
Je integreert zelf verworven inzichten over douane in je handelen.
Je maakt gemotiveerde (multi-modale) transportkeuzes.
Je vult de transportdocumenten in voor alle transportmodi rekeninghoudend met de wettelijke consequenties.
Je kiest de juiste dienstverlenende partner in de havengemeenschap om de verschillende schakels uit te voeren.
Je bereidt een order voor op zijn doortocht door de globale supply chain.
Je neemt de nodige beslissingen om de ingeschatte logistieke risico's te verzekeren.
Je past de Europese regelgeving met douane toe in concrete dossiers.
OLR SCM 4.0 - De bachelor BM/SCM heeft een diversiteitsbewuste en coachende houding tijdens het klant- en servicegericht handelen en bouwt zelfstandig een professioneel netwerk uit met nationale en internationale stakeholders.
Je identificeert de behoefte van de klant.
Je voert een adviesgericht gesprek met een klant.
OLR SCM 7.1 - De bachelor BM/SCM kan helder, doelgericht en op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Nederlands, met integratie van beroepsjargon.
Je communiceert volgens de conventies van de Nederlandse taal (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik).
OLR SCM 7.2 - De bachelor BM/SCM kan vloeiend en spontaan, met inbegrip van technische communicatie in het vakgebied op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Engels.
Je begrijpt documenten, artikels, verslagen en mails uit je vakgebied.
Je bent mondeling en schriftelijk communicatief vaardig op een spontane manier, zowel op sociaal als op professioneel vlak.
OLR SCM 8.0 - De bachelor BM/SCM werkt projectmatig en constructief samen als lid van een multidisciplinair en intercultureel team en neemt verantwoordelijkheid in verschillende taken en rollen binnen een bedrijf of een organisatie.
Je respecteert deadlines en collectieve werkafspraken.
Je werkt op een effectieve en respectvolle manier samen in een multicultureel team om een gezamelijk doel te bereiken.

Leerinhoud

Je werkt in team a.d.h.v. een reële case een volledig expeditie dossier (import en export) uit met bijkomende opdrachten.
Je woont de studiedag logistiek (indien die georganiseerd wordt) en seminaries bij.

Projectopdracht in team uitwerken, o.a. volledig expeditiedossier import en export met bijkomende opdrachten gerelateerd aan locatie opdracht dossier.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
 • Omschrijving: Coachingssessie
Vormen van groepsleren26,00 uren
 • Omschrijving: Projectwerk in groep
Werktijd buiten de contacturen108,00 uren
 • Omschrijving: Seminaries/excursies/bedrijfsbezoeken (6,00u)
  Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk (102,00u)

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Projectopdracht60,00Werkstuk en/of presentatie
Open boek
Semester 2Projectopdracht20,00Werkstuk en/of presentatie
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht60,00Werkstuk en/of presentatie
Open boek
Tweede examenperiodeProjectopdracht20,00Werkstuk en/of presentatie
Open boek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Vaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00Gedragsobservatie
Open boek