Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Organische chemie 220910/2793/2223/1/88
Studiegids

Organische chemie 2

20910/2793/2223/1/88
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de chemie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Gutschoven Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Organische Chemie 1 EN binnen het opleidingsprogramma al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit de facetten "organische reacties" en "structuurbepaling"

"Organische reacties" is het vervolg op organische chemie 1, er wordt de nadruk gelegd op de belangrijkste reacties (en de benodigde reagentia) van de verschillende functionele groepen. Deze reacties worden theoretisch uitgewerkt en ingeoefend in klasverband. Naast de kennis van reacties wordt er ook dieper ingegaan op de belangrijkste intermediairen die voorkomen tijdens een organische reactie. Hun ontstaan, hun stabiliteit en eigenschappen worden besproken. Deze basis is nodig om het zuur-base gedrag van organische moleculen correct te kunnen interpreteren en verklaren (zelfstudie).

Het belang van een grondige kennis van de organische naamgeving blijft centraal staan in deze lessenreeks.

Tijdens "structuurbepaling" komen de verschillende spectroscopische technieken die gebruikt worden in de determinatie, analyse en de zuiverheidscontrole van een (on)-bekende stof aan bod . Meer bepaald: Infrarood spectroscopie, 1H-NMR-spectroscopie, massaspectroscopie en UV-spectroscopie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Chemical_researcher - A1_taakanalyse en planning
Beschrijft de mechanismen en de technieken om een organische molecule te analyseren via spectroscopische technieken
Chemical_researcher - A2_uitvoeren laboratoriumwerkzaamheden
Voert op een technisch-wetenschappelijke wijze een organische synthese van alifaten uit.
Chemical_researcher - A3_verwerken en interpreteren van resultaten
Combineert de resultaten van verschillende spectroscopische technieken (uv, massa, IR en NMR) gebruikt als structuuranalyse om een onbekende organische molecule te determineren
interpersoonlijk - samenwerken
communiceert respectvol, assertief en constructief
intrapersoonlijk - methodologie
Bereidt een labopdracht minutieus voor
Beschrijft de mechanismen die optreden bij de verschillende organische klassen en hun typische reacties
Beschrijft de mechanismen en de technieken om een organische molecule te analyseren via spectroscopische technieken
Combineert de resultaten van verschillende spectroscopische technieken (uv, massa, IR en NMR) gebruikt als structuuranalyse om een onbekende organische molecule te determineren
Geeft op een eenduidige manier de naam aan een organische molecule
Rangschikt de verschillende intermediairen volgens stabiliteit
Rangschikt verschillende organische molecule volgens zuur/base gedrag
Schrijft de belangrijkste oxidatie/reductie reacties uit
Schrijft een eenvoudige syntheseweg uit
Verklaart de eigenschappen van de verschillende organische klassen (incl intermediairen)
Verklaart de verschillende factoren die de spectroscopische technieken (uv, massa, IR en NMR) beïnvloeden
Voert op een technisch-wetenschappelijke wijze een organische synthese van alifaten uit.
Voorspelt voor de meest gebruikte reagentia welk product(en) gevormd worden voor de verschillende organische klassen van verbindingen
Werkt een opdracht uit gebruik makend van de wetenschappelijke literatuur
werkt volgens de veiligheids en milieuvoorschriften
Labtechnicus - A1_taakanalyse en planning
Bereidt een labopdracht minutieus voor
Beschrijft de mechanismen die optreden bij de verschillende organische klassen en hun typische reacties
Geeft op een eenduidige manier de naam aan een organische molecule
Rangschikt de verschillende intermediairen volgens stabiliteit
Rangschikt verschillende organische molecule volgens zuur/base gedrag
Schrijft de belangrijkste oxidatie/reductie reacties uit
Schrijft een eenvoudige syntheseweg uit
Verklaart de eigenschappen van de verschillende organische klassen (incl intermediairen)
Verklaart de verschillende factoren die de spectroscopische technieken (uv, massa, IR en NMR) beïnvloeden
Voorspelt voor de meest gebruikte reagentia welk product(en) gevormd worden voor de verschillende organische klassen van verbindingen
Werkt een opdracht uit gebruik makend van de wetenschappelijke literatuur
Labtechnicus - A2_uitvoeren laboratoriumwerkzaamheden
Bereidt een labopdracht minutieus voor
Labtechnicus - A4_rapporteren
communiceert respectvol, assertief en constructief
Labtechnicus - A5_Milieu en veiligheid
werkt volgens de veiligheids en milieuvoorschriften

Leerinhoud

Organische reacties:
- reactieve intermediairen
- alkylhalogeniden
- alcoholen
- ethers & epoxiden
- aldehyden en ketonen
- carbonzuren & carbonzuurderivaten
- aminen
- zuren en basen (zelfstudie)

Structuuranalyse: 
    Massaspectrometrie
    1H-NMR
    Infrarood
    UV

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 1. cursus Organische chemie 2 - auteur: Inge Gutschoven - AP Hogeschool
 2. cursus structuurbepaling - auteur: Inge Gutschoven - AP Hogeschool 
 3. Organic Chemistry -John McMurry- 11th edition (aanbevolen)
 4. oefeningen op intranet/internet
 5. Digitapcursus: Organische chemie 2
 6. Het gebruik van een laptop is tijdens de les toegelaten.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Organic Chemistry , 6th edition" - John E. McMurry (ISBN 0-534-42005-2) - Brooks Cole
Zelfstudiepakket : "organische naamgeving volgens IUPAC"

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges31,00 uren
 • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap.
Werktijd buiten de contacturen125,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00De punten van de kennistoets van het facet "structuurbepaling" omvat open vragen, gesloten vragen en casussen.
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00De punten van de kennistoets van het facet "organische reacties" omvat open vragen, gesloten vragen, multiple choice en casussen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00De punten van de kennistoets van het facet "structuurbepaling" omvat open vragen, gesloten vragen en casussen.


Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00De punten van de kennistoets van het facet "organische reacties" omvat open vragen, gesloten vragen, multiple choice en casussen.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks10,00Opdracht voor het facet "Structuurbepaling" (info op Digitap). Laattijdig indienen van de opdracht resulteert in een 0 score voor het deelexamen. Dit deelpunt wordt overgedragen naar 2de zittijd.

Toetsing (tekst)

 • Het opleidingsonderdeel bestaat uit verschillende facetten: het facet structuurbepaling (spectroscopie) 30% en organische reacties 70%. Elk facet heeft een apart examen.
 • Evaluatie van het facet " Organische reacties": 70% van het totaalpunt.
 • Evaluatie van het facet "structuurbepaling": 
 • 10% van het totaalpunt worden behaald op het einde van de lesweken door het geven van een mondelinge presentatie of een werkstuk over een vooraf gegeven onderwerp. Laattijdig indienen van de opdracht resulteert in een 0 score voor het deelexamen. Dit punt wordt overgedragen naar 2de zittijd.
 • 20% van het totaalpunt worden definitief getoetst op het examen. Tijdens het examen is het gebruik van het tabellenboekje "spectroscopie" toegestaan. Schrijven is niet toegestaan in het tabellenboekje.