Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Bachelorproef BI28174/2793/2223/1/05
Studiegids

Bachelorproef BI

28174/2793/2223/1/05
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de chemie, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • biochemie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 24 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Crobeck Jeroen, Gotink Heidi, Raes Adam, Soetaert Anneleen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 624,50 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 120 studiepunten afgewerkt hebben EN (simultaan te volgen met Geïntegreerd lab en project (BI) OF geslaagd of getolereerd voor Geïntegreerd lab en project (BI)) EN (simultaan te volgen met Metabolisme OF (geslaagd of getolereerd voor Metabolisme OF geslaagd of getolereerd voor Biochemie 2)) EN (simultaan te volgen met Biochemische technieken OF geslaagd of getolereerd voor Biochemische technieken) EN (simultaan te volgen met Genen toegepast OF geslaagd of getolereerd voor Genen toegepast) EN (simultaan te volgen met Groene en witte biotechnologie OF geslaagd of getolereerd voor Groene en witte biotechnologie).

Korte omschrijving

Facet Bachelorproef:

De stageperiode is het sluitstuk van de opleiding; deze periode loopt over 14 werkweken in de 2° helft van het academiejaar. De stage verloopt in een bedrijf of instelling onder leiding van een deskundige van het bedrijf (stagementor). Dit kan zowel in het binnen- als buitenland. De student doet beroepservaring op tijdens deze periode.
Het stagewerk van de studenten Biochemie situeert zich rond topics zoals nucleïnezuuranalyse, eiwitopzuivering, celkweek, plantenbiotechnologie, opkweek recombinante micro-organismen in fermentoren en milieubiochemie. De studenten kunnen tijdens hun stage een brede waaier van onderzoekstechnieken verder inoefenen door mee te draaien in een onderzoekseenheid op een bedrijf of universitaire instelling.
Binnen de stage-werkzaamheden wordt ruimte voorzien voor het schrijven van een eindwerk, d.i. een uitgebreid verslag over een onderwerp dat nader werd onderzocht.

Facet "POP":
Het bijhouden van het POP dient als hulp voor de student om zijn professionele ontwikkeling zelf te kunnen opvolgen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Biochemical_researcher - B1_biochemische technologie
Handelt nauwkeurig, betrouwbaar, kritisch, systematisch, efficiënt, tactvol en volhardend in een biochemische context
Plant efficiënt de uit te voeren experimenten in een ruimere onderzoeksstrategie rekening houdend met gemaakte afspraken
Voert een permanente kwaliteitszorg (controle, kalibratie en validatie) uit in een biochemische context
Biochemical_researcher - B2_biochemische ontwikkeling
Ontwikkelt onder begeleiding, nieuwe procedures om cellen, eiwitten, nucleïnezuren en andere biomoleculen te karakteriseren, te zuiveren en te analyseren en gebruikt hierbij de juiste technieken en apparatuur.
Past bioinformatica, ICT-tools en statistische testen toe
Hanteert vlot nieuwe onderzoeksmethoden en instructies, ook onder tijdsdruk
Chemical_researcher - C2_chemische analyse
Redeneert analytisch en probleemoplossend in een onderzoeksteam
interpersoonlijk - communicatie
Communiceert relevante en correcte informatie op een assertieve en respectvolle wijze in het biochemisch onderzoeksteam
Formuleert een relevant antwoord op vragen van buitenstaanders en uit het onderzoeksteam gebruikmakend van de correcte biotechnologische terminologie.
Presenteert het uitgevoerde biochemisch onderzoek helder, uitgediept, juist, met een wetenschappelijke opbouw en gekaderd in een ruime vakliteratuur
Rapporteert het uitgevoerde biochemische onderzoek helder, uitgediept, juist, met een wetenschappelijke opbouw, en gekaderd in een ruime vakliteratuur
Verzorgt het labschrift (digitaal of schriftelijk) wat betreft inhoud en vorm in een biochemische context
interpersoonlijk - samenwerken
Neemt verantwoordelijkheid op voor collectieve taken in het onderzoeksteam
Redeneert analytisch en probleemoplossend in een onderzoeksteam
interpersoonlijk - stakeholdergerichtheid
Handelt nauwkeurig, betrouwbaar, kritisch, systematisch, efficiënt, tactvol en volhardend in een biochemische context
interpersoonlijk - zorg voor omgeving
Handelt volgens voorgrescheven veiligheid, milieu en hygiënevoorschriften en conform de beroepsethiek inherent aan het biochemische en biotechnologische werkveld
Voert een permanente kwaliteitszorg (controle, kalibratie en validatie) uit in een biochemische context
intrapersoonlijk - (zelf)reflectie
bouwt de vooropgestelde competenties bewust uit
documenteert de eigen leerweg
evalueert de eigen leerweg kritisch
Legt een basis voor reflecties in het latere werkveld (de stage)
bereid zich voor op het werkveld en sollicitatie
intrapersoonlijk - methodologie
Hanteert vlot nieuwe onderzoeksmethoden en instructies, ook onder tijdsdruk
Ontwikkelt onder begeleiding, nieuwe procedures om cellen, eiwitten, nucleïnezuren en andere biomoleculen te karakteriseren, te zuiveren en te analyseren en gebruikt hierbij de juiste technieken en apparatuur.
Plant efficiënt de uit te voeren experimenten in een ruimere onderzoeksstrategie rekening houdend met gemaakte afspraken
Voert laboratoriumwerkzaamheden correct en zelfstandig uit in de biochemische, biomedische, (planten)biotechnologische, microbiologische en voedingstechnologische sector
intrapersoonlijk - probleemanalyse
Redeneert analytisch en probleemoplossend in een onderzoeksteam
Labtechnicus - A1_taakanalyse en planning
Plant efficiënt de uit te voeren experimenten in een ruimere onderzoeksstrategie rekening houdend met gemaakte afspraken
Labtechnicus - A2_uitvoeren laboratoriumwerkzaamheden
bouwt de vooropgestelde competenties bewust uit
documenteert de eigen leerweg
evalueert de eigen leerweg kritisch
Legt een basis voor reflecties in het latere werkveld (de stage)
Neemt verantwoordelijkheid op voor collectieve taken in het onderzoeksteam
Redeneert analytisch en probleemoplossend in een onderzoeksteam
Voert laboratoriumwerkzaamheden correct en zelfstandig uit in de biochemische, biomedische, (planten)biotechnologische, microbiologische en voedingstechnologische sector
Labtechnicus - A4_rapporteren
Verzorgt het labschrift (digitaal of schriftelijk) wat betreft inhoud en vorm in een biochemische context
Presenteert het uitgevoerde biochemisch onderzoek helder, uitgediept, juist, met een wetenschappelijke opbouw en gekaderd in een ruime vakliteratuur
Formuleert een relevant antwoord op vragen van buitenstaanders en uit het onderzoeksteam gebruikmakend van de correcte biotechnologische terminologie.
Rapporteert het uitgevoerde biochemische onderzoek helder, uitgediept, juist, met een wetenschappelijke opbouw, en gekaderd in een ruime vakliteratuur
Communiceert relevante en correcte informatie op een assertieve en respectvolle wijze in het biochemisch onderzoeksteam
Labtechnicus - A5_Milieu en veiligheid
Handelt volgens voorgrescheven veiligheid, milieu en hygiënevoorschriften en conform de beroepsethiek inherent aan het biochemische en biotechnologische werkveld
Process_engineer - P1_procestechnologie
Redeneert analytisch en probleemoplossend in een onderzoeksteam

Leerinhoud

Facet Bachelorproef:

De stageplaats voor de richting Biochemie situeert zich in de biochemische, biomedische, (planten)biotechnologische, microbiologische en voedingstechnologische sector. Hier nemen de studenten deel aan researchopdrachten waar ze onder begeleiding een deelaspect van het onderzoek op zich nemen.
De lector-stagecoördinator wijst de student een stageplaats toe in een bedrijf of onderzoeksinstelling, met aandacht voor de interesses, voorkeuren en woonplaats van de student.
De lector-stagebegeleider onderhoudt de contacten met het bedrijf en de student.
De stagementor is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken op de stageplaats.
Tijdens de stage is er een terugkomdag (o.m. reflectiemoment) binnen de hogeschool.
 

Facet "POP":

Het POP is een persoonlijk dossier waarmee de student zijn studievoortgang aantoont. De student leert hiermee bovendien wat ‘zelfreflectie’ inhoudt en dit als voorbereiding op het latere werkveld.


Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • De stagesyllabus + planning in de tijd bachelorproef en stage Chemie.
 • Specifieke literatuur gebonden aan het onderwerp van de bachelorproef/stage voorzien door de stagementor.
 • POP sjablonen zijn beschikbaar op digitap 

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage532,00 uren
Werktijd buiten de contacturen92,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarOnderzoeksopdracht19,00Eindwerk.
AcademiejaarOnderzoeksopdracht19,00Eindwerkpresentatie en verdediging.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarOnderzoeksopdracht19,00Eindwerk
AcademiejaarOnderzoeksopdracht19,00eindwerkpresentatie en verdediging.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio5,00POP. geen tweede zit mogelijk. dit deelpunt wordt overgedragen naar 2de zittijd.
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context57,00permanente evaluatie. geen 2 de zit mogelijk. Dit deelpunt wordt overgedragen naar 2de zittijd.

Toetsing (tekst)

De procedure “Medische opvolging bij practicum en stage” zoals raadpleegbaar op digitap/intranet moet worden nageleefd.

Praktijkbeoordeling in een professionele context (57%) bestaat uit:
57% op labwerk adhv het stagebeoordelingsformulier.

43% van het totaalpunt bestaat uit:
19% Onderzoeksopdracht: Eindwerk
19% Onderzoeksopdracht: Presentatie en eindwerkverdediging
5% Portfolio: puntenberekening POP gebeurt volgens formule volledigheid (score op 10) x kwaliteit (factor) (zie Digitap).


De student dient verplicht aanwezig te zijn op alle activiteiten van dit opleidingsonderdeel.

Voor studenten die dit opleidingsonderdeel volgen in een formule van werkplekleren kan het examen verplaatst worden naar een andere examenreeks.
Voor studenten die dit opleidingsonderdeel volgen in een formule van werkplekleren worden de praktijksessies waar mogelijk vervangen door activiteiten op de werkplek.

Het niet inleveren van de bachelorproef binnen de voorziene deadline resulteert, ongeacht gewettigd of ongewettigd afwezig, in een score 0 op dit onderdeel én "de presentatie en eindwerkverdediging". Deelname aan de presentatie en verdediging kan enkel indien het schriftelijk gedeelte correct/tijdig is ingediend.


Bij meerdere gewettigde afwezigheden contacteert de student het opleidingshoofd.

 
Afspraken conform stagesyllabus en stagecontract.