Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Geïntegreerd lab en project (BI)31145/2793/2223/1/42
Studiegids

Geïntegreerd lab en project (BI)

31145/2793/2223/1/42
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de chemie, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • biochemie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 18 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Heykers Annick, Soetaert Anneleen, van den Akker Suzanne
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 468,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 120 studiepunten afgewerkt hebben EN (simultaan te volgen met Metabolisme OF geslaagd of getolereerd voor Metabolisme) EN (simultaan te volgen met Biochemische technieken OF geslaagd of getolereerd voor Biochemische technieken) EN (simultaan te volgen met Genen toegepast OF geslaagd of getolereerd voor Genen toegepast) EN (simultaan te volgen met Groene en witte biotechnologie OF geslaagd of getolereerd voor Groene en witte biotechnologie).

Korte omschrijving

Voor het facet "Geïntegreerd lab en projectwerk":
Theorie en praktijk zijn voor het facet "Geïntegreerd lab" zeer nauw met elkaar verweven. Ook hier is de rode draad "van gen naar eiwit". Laboratorium- en technologische vaardigheden inzake manipulatie van levende cellen, moleculair biologische technieken, celbiologische technieken, eiwit- en nucleïnezuurzuivering, karakterisatiemethoden en gebruik van databanken worden ingeoefend. Bijzondere aandacht wordt besteed aan veilig- en kwaliteitsvol werken. Door specifieke opdrachten en projectwerk worden studenten vertrouwd met researchtechnieken en wordt het teamwerk bevorderd.

Voor het facet "Seminaries":
Tijdens de seminaries worden enkele specifieke onderwerpen behandeld:
Bioinformatica
Celkweek
Bedrijfsbezoek i.v.m. de technologie Next Generation Sequencing

In het seminarie Bioinformatica wordt eerst een korte inleiding gegeven over het nut van bioinformatica in het wetenschappelijk onderzoek. Daarna worden een aantal databanken voorgesteld en wordt aangeleerd op welke manier hier efficiënt mee kan gewerkt worden. Hierna komen een aantal veel gebruikte tools aan bod zowel gericht op DNA-technologie als op eiwit-werk. Nadruk in dit seminarie ligt op het leren gebruiken van de bio-informatica tools en niet op de achterliggende informatica. Vandaar dat deze cursus voornamelijk bestaat uit oefeningen.

In het seminarie Celkweek wordt een overzicht gegeven van hoe je moet werken met eukaryote cellen, de vereiste materialen en de detectie van contaminatie.

Ook wordt er een bedrijfsbezoek i.v.m. de technologie Next Generation Sequencing gepland. De seminaries en bezoeken worden in deze periode gepland volgens beschikbaarheid van deze gastsprekers/labs. Het opgegeven aantal cu HO kan daarom aangepast worden tijdens de periode.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Biochemical_researcher - B1_biochemische technologie
Beoordeelt kritisch de biochemische resultaten en zijn eigen handelen
Berekent biochemische parameters op basis van de meetwaarden
Formuleert de toepassingen van de voornaamste bio-informatica tools (seminarie)
Past bioinformatica tools geïntegreerd toe in moleculair biologisch onderzoek
neemt initiatief tot professionalisering tijdens presentaties, seminaries en bedrijfsbezoeken over nieuwe technologieën
beschrijft eigenschappen van celculturen, methoden en toepassingen in verschillende onderzoeksdomeinen
zorgt voor kwaliteit (controle, kalibratie) tijdens de uitvoering en verwerking van de experimenten
voert zelfstandig basis biochemische, moleculair biologische en celbiologische experimenten uit volgens de voorgeschreven methode
Biochemical_researcher - B2_biochemische ontwikkeling
Analyseert multidisciplinaire problemen binnen het eigen vakgebied
Past bioinformatica tools geïntegreerd toe in moleculair biologisch onderzoek
Presenteert een biochemische onderzoeksmethode a.d.h.v. een artikel uit de wetenschappelijke literatuur
Redeneert analytisch en probleemoplossend in een biochemische context
voert zelfstandig de verschillende stappen van zelf opgestelde experimenten nauwkeurig en correct uit
beoordeelt het werk van groepsleden
stelt in groep een strategie op voor een gegeven onderzoeksopdracht
maakt een planning van meerdere taken (gelijktijdig) behorende tot de laboratoriumwerkzaamheden rekening houdend met andere teams
presenteert de resultaten van de experimenten helder en correct gebruik makend van de gepaste biochemische vakterminologie
interpersoonlijk - communicatie
Presenteert een biochemische onderzoeksmethode a.d.h.v. een artikel uit de wetenschappelijke literatuur
interpersoonlijk - samenwerken
communiceert respectvol, assertief en constructief
intrapersoonlijk - (zelf)reflectie
Beoordeelt kritisch de biochemische resultaten en zijn eigen handelen
intrapersoonlijk - methodologie
Berekent biochemische parameters op basis van de meetwaarden
Formuleert de toepassingen van de voornaamste bio-informatica tools (seminarie)
Past bioinformatica tools geïntegreerd toe in moleculair biologisch onderzoek
intrapersoonlijk - probleemanalyse
Analyseert multidisciplinaire problemen binnen het eigen vakgebied
Redeneert analytisch en probleemoplossend in een biochemische context
Labtechnicus - A1_taakanalyse en planning
formuleert de principes en werkwijzen van de labexperimenten en hun mogelijkheden en beperkingen
maakt een planning van meerdere taken (gelijktijdig) behorende tot de laboratoriumwerkzaamheden
bereidt een labopdracht voor volgens de geldende richtlijnen
Labtechnicus - A2_uitvoeren laboratoriumwerkzaamheden
Voert het labwerk systematisch en efficiënt uit.
Labtechnicus - A3_verwerken en interpreteren van resultaten
interpreteert resultaten van de labexperimenten en maakt een inschatting van hun betrouwbaarheid
formuleert kernachtig een wetenschappelijk besluit, gelinkt aan het doel en met herneming van belangrijke interpretaties
verwerkt ruwe analyseresultaten correct met inzicht en kennis van de gebruikte methoden en technologieën
Labtechnicus - A4_rapporteren
communiceert respectvol, assertief en constructief
rapporteert over een experiment gebruik makend van de gepaste biochemische vakterminologie en met correcte bronvermelding (schriftelijk of mondeling)
Labtechnicus - A5_Milieu en veiligheid
werkt actief mee binnen het kwaliteitszorgsysteem in het labo
handelt volgens de geldende voorschriften omtrent veiligheid, milieu en hygiëne

Leerinhoud

Voor het facet "Geïntegreerd lab en projectwerk":
In het geïntegreerd lab komen verschillende aspecten uit de biotechnologie, celkweek en fermentatie aan bod. Kennis en vaardigheden verworven gedurende de drie jaren worden hierbij toegepast en ingeoefend.
Groepswerk en enkele Engelstalige labopdrachten bereiden de student voor om te werken in een multiculturele en internationale omgeving.
- Isolatie nucleïnezuren 
- PCR-reacties
- Digesties met restrictie-enzymen, ligaties,...
- ELISA's
- Eiwit- en nucleïnezuurchromatografie en elektroforese
- Blotten
- Toepassen centrifugatie, concentreringstechnieken, dialyse, kleurreacties, karakterisatiemethoden,...
- Gebruik databanken
- Uitwerken individuele onderzoeksopdracht i.v.m. stage
- Project Biochemie met presentatie
- Celkweeklabo (uitplaten, tellen, mycoplasma contaminatie, cytotoxiciteitstest)
- Fermentatielab

Voor het facet "Seminarie":
- Bioinformatica
- Celkweek
- Bedrijfsbezoek i.v.m. de technologie Next Generation Sequencing

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursusdeel geïntegreerd lab deel 1 - auteur: Anneleen Soetaert, Karen Pittois, Githa Maes- AP Hogeschool.
 • Cursus geïntegreerd lab deel 2- auteur Anneleen Soetaert-AP Hogeschool.
 • Ppt-cursus Bioinformatica  auteur: Roald Santens- AP Hogeschool
 • Alle voorgestelde bio-informatica-tools zijn publiekelijk toegankelijk op het internet
 • Cursus "Celkweek"  auteur: Van den Akker Suzanne, Karen Pittois  AP Hogeschool.
 • Nota's van de verschillende gastsprekers
 • Extra informatie (handleidingen,...)wordt ter beschikking gesteld via digitap.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Niet verplichte literatuur, aanwezig in de bib:

 • Boek: Cos P., Kronenberger P., Pittois K., Thorrez L., van den Akker S., Verschuren M. 2015. Introductie in de dierlijke celkweek. Acco. ISBN 978-94-6292-086-6
 • Dewilde Sylvia, Geuens Eva, Moens Luc, Van doorslaer Els,2011. Experimentele vaardigheden 2. Biochemische vaardigheden. Acadmie Press, p294, ISBN 9789038216478

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen148,00 uren
 • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap.
Werktijd buiten de contacturen320,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Schriftelijk, open en gesloten vragen, gesloten boek.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Schriftelijk, open en gesloten vragen, gesloten boek.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)70,00geen 2 de zit mogelijk. Dit deelpunt wordt overgedragen naar 2de zittijd.

Toetsing (tekst)

De kennis- en inzichtstoets in de examenreeks (30%) bestaat uit: geïntegreerd lab examen

De vaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (70%) bestaat uit:

35% vaardigheidstoets: labwerk. Gedragsobservatie.
20% kennis en inzichtstoets: verslagen, opdracht stage (zie Digitap)
10% projectopdracht: project: eindscore = groepsscore X individuele score (factor uit peerassessment). Gedragsobservatie en presentatie.
5% vaardigheidstoets: seminaries en bedrijfsbezoeken. Gedragsobservatie

De student dient verplicht aanwezig te zijn op alle activiteiten van dit opleidingsonderdeel.

Bij elke afwezigheid behaalt de student een 0 score op het betreffende deelexamen. Tijdens elke praktijksessie vindt een deelexamen plaats als onderdeel van de permanente evaluatie.
De student kan per facet maximaal 1 gemiste praktijksessie inhalen in overleg met alle betrokken lectoren en indien organisatorisch mogelijk.  De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste praktijksessie met de betrokken lectoren deze inhaalsessie in te plannen.
Bij meerdere gewettigde afwezigheden contacteert de student het opleidingshoofd.
Deelname aan praktijklessen is noodzakelijk om de door de opleiding vooropgestelde beroepscompetenties te kunnen ontwikkelen en toetsen. Conform het OER wordt voor dit deelexamen vaardigheidstoets simulatie permanent de beoordeling “Fail” (code “F”) toegekend bij afwezigheid vanaf 20% van de lesactiviteiten, tenzij de student recht heeft op een inhaalsessie. Een code 'F' voor dit deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' lees je in art. 15.5 van het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be).

Studenten die de voorbereidende taken onvoldoende hebben uitgevoerd worden niet toegelaten tot de praktijksessie. De student behaalt een 0 voor de gemiste praktijksessie.

Elke student, die conform de werkinstructies door de lector de toegang tot de labs of praktijklokalen ontzegd wordt, behaalt in dat geval een 0 voor deze praktijksessie.

Project:
Berekening van het totaalpunt
eindscore = groepsscore x individuele score (factor)
De individuele score wordt toegekend via Peer Assessment.
Tijdens de verplichte reflectievergaderingen wordt de individuele score (peerassessment) bevestigd. De tutor kan op basis hiervan de individuele score aanpassen. Ongewettigde afwezigheid op de reflectievergadering en/of niet invullen van de peerassessment resulteert zo in een individuele score 0,7. Als de tutor vaststelt dat de peerassessment niet valabel werd ingevuld, zal de individuele score aangepast worden naar 0.5.
Deelname aan het project is noodzakelijk om de door de opleiding vooropgestelde beroepscompetenties te kunnen ontwikkelen en toetsen. Afwezigheid (gewettigd of ongewettigd) tijdens het project vanaf meer dan 4 dagen leidt tot de beslissing van de examencommissie om code F (Failed) voor het opleidingsonderdeel toe te kennen.

Het toetsmoment van het opleidingsonderdeel Geïntegreerd lab en project (BI) volgt in de examenreeks op het toetsmoment van het opleidingsonderdeel Biochemische technieken .

Seminaries: de opgedane kennis en deskundigheid worden mee geëvalueerd tijdens het schriftelijk examen. Wat betreft bio-informatica zal er niet gepeild worden naar theoretische kennis. De student moet de correcte tools kunnen toepassen in oefeningen komende uit reële onderzoekssituaties.

Voor studenten die dit opleidingsonderdeel volgen in een formule van werkplekleren kan het examen verplaatst worden naar een andere examenreeks. 
Voor studenten die dit opleidingsonderdeel volgen in een formule van werkplekleren worden de reguliere praktijksessies waar mogelijk vervangen door activiteiten op de werkplek.

Laattijdig indienen van verslagen/opdrachten resulteert in een 0 score voor het deelexamen.