Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Werkveldoriƫntatie 127912/2793/2223/1/21
Studiegids

Werkveldoriƫntatie 1

27912/2793/2223/1/21
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de chemie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Gotink Heidi, Janssens Carla, Luyten Luc, Meyers Caroline, Peeters Benny, Raes Adam, Van den Bossche Ingrid, Van Himbeeck Bonnie, Verbeke Myriam, Voortmans Martine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(simultaan te volgen met Labportfolio semester 1 OF geslaagd of getolereerd voor Labportfolio semester 1) EN (simultaan te volgen met Labportfolio semester 2 OF geslaagd of getolereerd voor Labportfolio semester 2).

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel "Werkveldoriëntatie 1" bestaat uit :

- rapporteren & verslaggeving (mondeling & schriftelijk)

- POP (Persoonlijk Ontwikkelingsplan) & werkveldverkenning

- Project 1

- project 2

Rapporteren & verslaggeving:
De student oefent vaardigheden i.v.m. rapporteren en presenteren.

POP:
Het POP is een persoonlijk dossier waarmee de student zijn/haar studievoortgang en evolutie in verworven competenties aantoont. De student leert hiermee bovendien wat zelfreflectie inhoudt en dit als voorbereiding op stage, eindwerk en latere werkveld.

Project:
In het project werkt de student in team een bepaalde opdracht uit via de APACA methode. OLR-Leerdoelen (lijst)

Chemical_researcher - A1_taakanalyse en planning
volgt een opgelegd stappenplan voor de aanpak van een project
interpersoonlijk - communicatie
Presenteert resultaten van het gedane werk
interpersoonlijk - samenwerken
Heeft aandacht voor de veiligheid van personen en materiaal
Neemt taken op zich bij de uitvoering van de opgelegde opdracht
intrapersoonlijk - (zelf)reflectie
bouwt de vooropgestelde competenties bewust uit
documenteert de eigen leerweg
evalueert de eigen leerweg kritisch
Labtechnicus - A2_uitvoeren laboratoriumwerkzaamheden
bouwt de vooropgestelde competenties bewust uit
documenteert de eigen leerweg
evalueert de eigen leerweg kritisch
Neemt taken op zich bij de uitvoering van de opgelegde opdracht
levert een constructieve bijdrage aan een groepswerk
Labtechnicus - A4_rapporteren
Presenteert resultaten van het gedane werk
schrijft een wetenschappelijk verslag gebaseerd op vakliteratuur
refereert naar wetenschappelijke bronnen
structureert de gegevens, berekeningen en resultaten overzichtelijk en correct
hanteert professionele taal
Labtechnicus - A5_Milieu en veiligheid
Heeft aandacht voor de veiligheid van personen en materiaal

Leerinhoud

Rapporteren & verslaggeving:

De student oefent vaardigheden i.v.m. rapporteren en presenteren:

  • noteren & verslaggeving (labschrift & labverslag),
  • presentatietechnieken,
  • samenvatten van wetenschappelijke tekst,
  • correcte en professionele taal,
  • bronvermelding.

POP:

Het POP is een persoonlijk dossier waarmee de student zijn/haar studievoortgang en evolutie in verworven competenties aantoont. De student leert hiermee bovendien wat zelfreflectie inhoudt en dit als voorbereiding op stage, eindwerk en latere werkveld.

De student is aanwezig tijdens het verplichte werkcollege en de POP-workshops. Het POP wordt 2x opgevraagd door de POP-lezer. Daarnaast kan de student een afspraak maken met de POP-coach om zijn studievoortgang te bespreken.

Project 1&2:

De student werkt in team aan een opdracht en presenteert de resultaten van het gedane werk. Voor de aanpak van het project volgt de student een opgelegd stappenplan.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Rapporteren & verslaggeving:

Gotink, H., De Naeyer, K. & Schelfhout, L. (2019). Schrijfwijzer WT. Antwerpen: AP Hogeschool.

Van Himbeeck, B., Gotink, H. & Van den Bossche, I. (2019). Noteren en verslaggeving bij practica. Antwerpen: AP Hogeschool.

Digitale info & oefenmateriaal op Digitap.


Project 1&2:

cursusmateriaal van semester 1 en 2

Opzoekwerk bijkomende literatuur (bib) en internet, volgens de gegeven opdracht in Digitap

APACA-methodologieStudiematerialen (tekst): Aanbevolen

Aanbevolen literatuur: beschikbaar in bib en online.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren
Vormen van groepsleren142,00 uren
  • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)15,00Rapporteren & verslaggeving: geen 2de zit mogelijk
AcademiejaarOnderzoeksopdracht40,00De punten van Project 2 worden berekend door het groepspunt te vermenigvuldigen met de individuele score toegekend via peerassessment: geen 2de zit mogelijk
AcademiejaarPortfolio15,00POP: geen 2de zit mogelijk
AcademiejaarProjectopdracht30,00De punten van Project 1 worden berekend door het groepspunt te vermenigvuldigen met de individuele score toegekend via peerassessment: geen 2de zit mogelijk
De punten van de projectopdrachten gelden voor beide examenkansen. Er is geen tweede examenkans mogelijk.

Toetsing (tekst)

Rapporteren & verslaggeving (15%):

De student legt bij aanvang van het academiejaar een taalscreening af.

De student dient verplicht alle voorbereidingen en opdrachten uit te voeren. Het niet indienen van een voorbereiding of opdracht leidt tot een 0 voor deze opdracht. Het te laat indienen van een voorbereiding of opdracht leidt tot een 0 voor deze opdracht.

De student dient verplicht aanwezig te zijn op alle activiteiten/evaluatiemomenten van dit opleidingsonderdeel. Indien de student ongewettigd afwezig is, haalt hij een 0 voor deze activiteit/evaluatie. Inhalen van een onderwijsactiviteit is enkel toegestaan als dit organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste les met de betrokken lectoren deze inhaalsessie in te plannen.

Bij meerdere gewettigde afwezigheden contacteert de student het opleidingshoofd.

Er is geen tweede zit mogelijk.


POP (15%):

Het punt voor het facet POP wordt berekend volgens de formule ‘volledigheid x kwaliteit’.
Het POP wordt 2 keer per jaar opgevraagd door de POP-lezer voor evaluatie. Meer info via Digitap.

Laattijdig of foutief indienen van je POP resulteert in een 0 score voor het desbetreffende semester.
Het nooit ter beschikking stellen van het POP zal leiden tot F voor het volledige opleidingsonderdeel.
puntenverdeling POP: Semester 1: 30% Semester 2: 70%

Er is geen tweede zit mogelijk

 

Project 1 (30%) & Project 2 (40%) :

Berekening van het totaalpunt

eindscore = groepsscore x individuele score  

De individuele score wordt toegekend via peerassessment.  

Tijdens de verplichte reflectievergaderingen wordt de individuele score (peerassessment) bevestigd. De tutor kan op basis hiervan de individuele score aanpassen. Ongewettigde afwezigheid op de reflectievergadering en/of niet invullen van de peerassessment resulteert zo in een individuele score 0,7. Als de tutor vaststelt dat de peerassessment niet valabel werd ingevuld, zal de individuele score aangepast worden naar 0,5.

Deelname aan het project is noodzakelijk om de door de opleiding vooropgestelde beroepscompetenties te kunnen ontwikkelen en toetsen. Afwezigheid (gewettigd of ongewettigd) vanaf meer dan 4 dagen leidt tot de beslissing om code F (Failed) voor het opleidingsonderdeel toe te kennen. Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' lees je in art. 15.5 van het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be)

Er is geen tweede zit mogelijk.Voor studenten ingeschreven in het traject duaal leren kunnen (een deel van) de leerdoelen aangeleerd worden via de duale leerplek en kan hiervoor een alternatieve toetsing worden voorzien volgens de afspraken opgenomen in het syllabus duaal leren.