Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Algemene chemie 25222/2793/2223/1/02
Studiegids

Algemene chemie 2

5222/2793/2223/1/02
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de chemie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Janssens Carla, Smulders Pieterjan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Algemene chemie 1 OF geslaagd of getolereerd voor Algemene chemie 1.

Korte omschrijving

In dit OLOD worden een aantal zeer belangrijke aspecten van chemische reacties in waterig milieu bestudeerd. In eerste instantie wordt aandacht besteed aan het waarom, de snelheid en het chemische evenwicht van reacties. Het chemisch evenwicht is het vertrekpunt voor de concentratieberekeningen via oplosbaarheidsprodukt en pH.
De kleur van een waterige oplossing kan gebruikt worden om via colorimetrie de concentratie van een component in de oplossing te bepalen. Omdat deze kleurmetingen vaak afhankelijk zijn van de pH, sluit dit naadloos aan bij de pH-concentratieberekeningen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Chemical_researcher - A1_taakanalyse en planning
beschrijft de basisprincipes van kinetiek, evenwichten , oplosbaarheid , PH en past deze toe in chemische berekeningen
past de basisprincipes toe van potentiometrie
intrapersoonlijk - methodologie
Berekent toepasbaarheid van kleurindicatoren in acidimetrie
Berekent zuur-base-titratiekrommen
Past de basisprincipes toe van colorimetrie
Labtechnicus - A1_taakanalyse en planning
Berekent toepasbaarheid van kleurindicatoren in acidimetrie
Berekent zuur-base-titratiekrommen
Past de basisprincipes toe van colorimetrie

Leerinhoud

• Kinetiek van een chemische reactie (reactiesnelheid, reactiesnelheidsconstante en orde van een reactie)
• Chemisch evenwicht (Wet van Lechatelier, Verdunningswet van Ostwald)
• Oplosbaarheid en oplosbaarheidsproduct
• Zuur-base-theorie van Arrhenius, Bronsted-Lowry en Lewis.  
• pH-berekeningen van waterige oplossingen van zuren, basen, zouten en buffers.
• Titratiecurves.
• Zuur-base-indicatoren.
• Potentiometrie.
• Colorimetrie.

Via mail worden er tijdens het academiejaar geen antwoorden verstrekt betreffende inhoudelijke vragen over de leerinhouden.Tijdens elk HO/WE wordt expliciet tijd vrijgemaakt voor het stellen en beantwoorden van vragen betreffende de leerinhouden.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

•Cursus Algemene Chemie 2 (Carla Janssens - AP Hogeschool)
•Tabel van Mendeljev (Periodiek Systeem v/d Elementen)
•Hand-outs van de slides horend bij de lessen zijn te raadplegen via de elektronische leeromgeving


• Standaard mag een student zijn laptop tijdens de les gebruiken (OER artikel 23.4 §10 Het is wel toegestaan om gebruik te maken van een laptop of tablet voor het maken van notities, opdrachten of oefeningen in het kader van de onderwijsactiviteit (maar dus niet voor andere doeleinden) 

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges36,00 uren
  • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap.
Werktijd buiten de contacturen120,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00De kennis- en inzichtstoets bestaat uit 2 examens.
Schriftelijk examen.
Deel 1: maart/april
Deel 2: juni
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Schriftelijk examen

Toetsing (tekst)

Het examen van Algemene Chemie 2 wordt verdeeld over 2 examenmomenten.
Elk deel staat op 50% van de punten.
Welke leerstof behoort tot welk examenmoment wordt in lesweek 1 gecommuniceerd via Digitap.

  • examenmoment 1: definitieve, tussentijdse toets georganiseerd in de week na de paasvakantie.  
  • examenmoment 2: tijdens de examenreeks in juni.

Hulpmiddelen:
Tijdens dit examen mag de student WEL gebruik maken van:
- Periodiek Systeem v/d Elementen. Elke student brengt zelf een PSE (waarop niets bijgeschreven is) mee naar het examen.
- Schrijfgerief en Rekenmachine


Wercolleges:

• Tijdens de WE verwachten we een verplichte aanwezigheid. Op basis van de aanwezigheid wordt een procespunt gegeven dat maximaal 5% van het totaalpunt bedraagt.