Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Labportfolio semester 227914/2793/2223/1/89
Studiegids

Labportfolio semester 2

27914/2793/2223/1/89
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de chemie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Bruycker Sven, Dhont Karin, Gutschoven Inge, Hendrickx Kevin, Janssens Carla, Luyten Luc, Peeters Benny, Raes Adam, Smulders Pieterjan, Van den Bossche Ingrid, Van Himbeeck Bonnie, Voortmans Martine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 312,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(simultaan te volgen met Algemene chemie 1 OF geslaagd of getolereerd voor Algemene chemie 1) EN (simultaan te volgen met Algemene chemie 2 OF geslaagd of getolereerd voor Algemene chemie 2) EN (simultaan te volgen met Labportfolio semester 1 OF geslaagd of getolereerd voor Labportfolio semester 1) EN (simultaan te volgen met Toegepaste Fysica 1 OF geslaagd of getolereerd voor Toegepaste Fysica 1) EN (simultaan te volgen met Toegepaste fysica 2 OF geslaagd of getolereerd voor Toegepaste fysica 2).

Korte omschrijving

Inleiding Fysicochemie 2
Tijdens dit lab bepaal je een aantal fysico-chemische parameters. Veel aandacht gaat naar het duidelijk, overzichtelijk, correct en wetenschappelijk weergeven van je meetresultaten

Scheidingstechnieken
Tijdens dit lab leer je op welke wijze een mengsel, zowel vast als vloeibaar, kan gezuiverd worden. De nadruk ligt op het aanleren van vaardigheden en technieken, waarbij de theoretische basis niet vergeten wordt.

Algemene Chemie 2
Labopdrachten rond de onderwerpen kinetiek, colorimetrie, oplosbaarheid en pH aansluitend bij het OLOD "Algemene Chemie 2".

OLR-Leerdoelen (lijst)

Chemical_researcher - A2_uitvoeren laboratoriumwerkzaamheden
bepaalt de viscositeit van vloeistoffen en hun beïnvloedingsfactoren
Chemical_researcher - C2_chemische analyse
Werkt conform de geldende instructies omtrent veiligheid, milieu en hygiëne
interpersoonlijk - communicatie
Verwerkt de experimentele resultaten in een wetenschappelijk verslag (schriftelijk en mondeling)
interpersoonlijk - zorg voor omgeving
Werkt conform de geldende instructies omtrent veiligheid, milieu en hygiëne
intrapersoonlijk - methodologie
Benoemt het courante glaswerk juist
Bereidt een labopdracht minutieus voor
Berekent de reactiesnelheidsconstante van een reactie via een jodometrische bepaling
Beschrijft de principes en de technieken om een eenvoudige molecule of een mengsel te zuiveren/scheiden
beschrijft het bepalen van de fysicochemische parameters uitgevoerd tijdens het lab inleiding fysicochemie 2
Maakt correct gebruik van de verschillende technieken die gebruikt worden als identificatie- en analysemethode op de zuiverheid.
meet eenvoudige calorimetrische grootheden
Scheid een mengsel van kationen via een flow-chart
Schrijft reacties op basis van proefbuisexperimenten
Verwerkt de experimentele resultaten in een wetenschappelijk verslag (schriftelijk)
Voert colorimetrische bepalingen en berekeningen uit
Voert de juiste scheidingstechnieken correct uit om een molecule of een mengsel te zuiveren/scheiden
voert metingen uit met optische instrumenten
Voert potentiometrische metingen en berekeningen uit
intrapersoonlijk - probleemanalyse
Analyseert, organiseert en bereidt een eenvoudige labopdracht voor in een labschrift
bereidt de uitvoering van een praktische opdracht voor in het labschrift
gebruikt Excel om gegevens te verwerken volgens de richtlijnen
verwerkt meetresultaten volgens de richtlijnen
Labtechnicus - A1_taakanalyse en planning
Analyseert, organiseert en bereidt een eenvoudige labopdracht voor in een labschrift
Benoemt het courante glaswerk juist
bereidt de uitvoering van een praktische opdracht voor in het labschrift
Bereidt een labopdracht minutieus voor
Schrijft reacties op basis van proefbuisexperimenten
Voert colorimetrische bepalingen en berekeningen uit
Labtechnicus - A2_uitvoeren laboratoriumwerkzaamheden
Bereidt een labopdracht minutieus voor
beschrijft het bepalen van de fysicochemische parameters uitgevoerd tijdens het lab inleiding fysicochemie 2
Maakt correct gebruik van de verschillende technieken die gebruikt worden als identificatie- en analysemethode op de zuiverheid.
meet eenvoudige calorimetrische grootheden
Scheid een mengsel van kationen via een flow-chart
Voert de juiste scheidingstechnieken correct uit om een molecule of een mengsel te zuiveren/scheiden
voert metingen uit met optische instrumenten
Voert potentiometrische metingen en berekeningen uit
Labtechnicus - A3_verwerken en interpreteren van resultaten
Berekent de reactiesnelheidsconstante van een reactie via een jodometrische bepaling
Beschrijft de principes en de technieken om een eenvoudige molecule of een mengsel te zuiveren/scheiden
gebruikt Excel om gegevens te verwerken volgens de richtlijnen
Verwerkt de experimentele resultaten in een wetenschappelijk verslag (schriftelijk)
verwerkt meetresultaten volgens de richtlijnen
Labtechnicus - A4_rapporteren
Verwerkt de experimentele resultaten in een wetenschappelijk verslag (schriftelijk en mondeling)
Labtechnicus - A5_Milieu en veiligheid
Werkt conform de geldende instructies omtrent veiligheid, milieu en hygiëne

Leerinhoud

Inleiding fysicochemie 2
•Reactiewarmte, warmtecapaciteit, oploswarmte, verdampingswarmte
•Eigenschappen van vloeistoffen: viscositeit, brekingsindex, draaiing van polarisatierichting in optisch actieve stoffen

Scheidingstechnieken
•Destillatie: gewoon, gefractioneerd, stoom
•Herkristallisatie
•Extractie

Algemene Chemie 2
•Kation-analyse
•Kinetiek
•Colorimetrie
•Potentiometrie

Via mail worden er tijdens het academiejaar geen antwoorden verstrekt betreffende inhoudelijke vragen over de leerinhouden. Tijdens elk PR wordt expliciet tijd vrijgemaakt voor het stellen en beantwoorden van vragen betreffende de leerinhouden.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Algemeen:
Standaard mag een student zijn laptop tijdens de les gebruiken (OER artikel 23.4 §10 Het is wel toegestaan om gebruik te maken van een laptop of tablet voor het maken van notities, opdrachten of oefeningen in het kader van de onderwijsactiviteit (maar dus niet voor andere doeleinden)

Inleiding Fysicochemie 2
• Handleiding "Noteren en verslaggeving tijdens practica" (B. Van Himbeeck, H. Gotink - AP Hogeschool)
• Leerplatform (PR-opdrachten, oefeningen, handleidingen toestellen, extra illustraties, presentaties, ...)

Scheidingstechnieken
• Labnota's "Scheidingstechnieken" (I. Gutschoven- AP Hogeschool)
   - Digitap (opdrachten, afspraken, …)
   - Labmateriaal: labschrift (A4 / harde kaft / ingebonden), labjas, veiligheidsbril, spatel, pipetpeer, rekenmachine


Algemene Chemie 2
• Labnota's "Algemene Chemie 2" (Carla Janssens - AP Hogeschool)
• Periodiek Systeem v/d Elementen
• Handleiding "Noteren en verslaggeving tijdens practica" (B. Van Himbeeck, H. Gotink - AP Hogeschool)
• Labmateriaal: labschrift (A4 / harde kaft / ingebonden), labjas, veiligheidsbril, spatel, pipetpeer, rekenmachine
• Hand-outs van de slides van de PR zijn te raadplegen via Digitap

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)88,00 uren
 • Omschrijving
Werkvormen
Werktijd buiten de contacturen224,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Schriftelijk examen
Puntenverdeling per facet:
25% Scheidingstechnieken
25% Inleiding Fysicochemie 2
50% Algemene Chemie 2
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Schriftelijk examen
Puntenverdeling per facet:
25% Scheidingstechnieken
25% Inleiding Fysicochemie 2
50% Algemene Chemie 2
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00Puntenverdeling per facet:
25% Scheidingstechnieken
25% Inleiding Fysicochemie 2
50% Algemene Chemie 2
Dit deelpunt wordt overgedragen naar 2de zittijd.

Toetsing (tekst)

Hulpmiddelen: Tijdens dit examen mag de student WEL gebruik maken van:
- Periodiek Systeem v/d Elementen. Elke student brengt zelf een PSE (waarop niets bijgeschreven is) mee naar het examen.
- Schrijfgerief en Rekenmachine

Puntenverdeling per facet:
25% Scheidingstechnieken
25% Inleiding Fysicochemie 2 
50% Algemene Chemie 2

 • De student dient verplicht aanwezig te zijn op alle praktijksessies van dit opleidingsonderdeel. Tijdens de praktijksessies wordt er getoetst. Indien de student afwezig is haalt hij een 0 voor deze evaluatie.
 • Bij elke afwezigheid behaalt de student een 0 score op het betreffende deelexamen.
 • De student kan per facet maximaal 1 gemiste praktijksessie inhalen in overleg met alle betrokken lectoren en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste praktijksessie met de betrokken lectoren deze inhaalsessie in te plannen.
 • Bij meerdere gewettigde afwezigheden contacteert de student het opleidingshoofd.
 • Deelname aan praktijklessen is noodzakelijk om de door de opleiding vooropgestelde beroepscompetenties te kunnen ontwikkelen en toetsen. Conform het OER wordt voor dit opleidingsonderdeel de beoordeling “Fail” (code “F”) toegekend bij afwezigheid vanaf 20% van de lesactiviteiten (per facet: voor 11 sessies is dit vanaf de 3de afwezigheid, voor 5 en 6 sessies is dit vanaf de 2de afwezigheid), tenzij de student recht heeft op een inhaalsessie. Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' lees je in art. 15.5 van het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be)
 • Studenten die de voorbereidende taken onvoldoende hebben uitgevoerd, worden niet toegelaten tot de praktijksessie. De student haalt 0 voor de gemiste sessie.    
 • Elke student, die conform de werkinstructies door de lector de toegang tot de labs of praktijklokalen ontzegd wordt, haalt een 0 voor deze sessie.