Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Werkveldoriëntatie 229636/2793/2223/1/49
Studiegids

Werkveldoriëntatie 2

29636/2793/2223/1/49
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de chemie, trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de chemie als Werkveldoriëntatie 2B
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Dhont Karin, Gutschoven Inge, Smulders Pieterjan, Soetaert Anneleen, Spanoghe Mark, Van den Bossche Ingrid, Verbeke Myriam, Wouters Flore
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Werkveldoriëntatie 1 EN geslaagd of getolereerd voor Labportfolio semester 3) OF (simultaan te volgen met Labportfolio semester 3 EN geslaagd of getolereerd voor Labportfolio semester 4) OF (simultaan te volgen met Labportfolio semester 4 EN binnen het opleidingsprogramma al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben).

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel "Werkveldoriëntatie 2" bestaat uit : 

- POP (Persoonlijk Ontwikkelingsplan) 
- werkveldverkenning
- jaarproject
- mobility window OLR-Leerdoelen (lijst)

Chemical_researcher - A2_uitvoeren laboratoriumwerkzaamheden
bouwt de vooropgestelde (internationale) competenties uit
interpersoonlijk - communicatie
de projectgroep becommentarieert en verdedigt mondeling de resultaten van zijn werkzaamheden in Algemeen Nederlands of Engels
de projectgroep rapporteert mondeling correct over de resultaten van zijn werkzaamheden in Algemeen Nederlands of Engels
de projectgroep rapporteert schriftelijk correct over de resultaten van zijn werkzaamheden in Algemeen Nederlands of Engels
intrapersoonlijk - (zelf)reflectie
documenteert de eigen leerweg
evalueert de eigen leerweg kritisch
intrapersoonlijk - methodologie
bereidt een staal op de correcte wijze voor
stelt een proefopzet op in functie van de onderzoeksvraag (hypothese) en gekozen statistische methodiek.
Labtechnicus - A1_taakanalyse en planning
stelt een proefopzet op in functie van de onderzoeksvraag (hypothese) en gekozen statistische methodiek.
Labtechnicus - A2_uitvoeren laboratoriumwerkzaamheden
Beoordeelt het werk van de groepsleden
bereidt een staal op de correcte wijze voor
documenteert de eigen leerweg
evalueert de eigen leerweg kritisch
neemt deel aan relevante activiteiten in het werkveld
reflecteert over deelname aan activiteiten in het werkveld
Labtechnicus - A3_verwerken en interpreteren van resultaten
Interpreteert de verwerkte resultaten wetenschappelijk en correct
Labtechnicus - A4_rapporteren
de projectgroep becommentarieert en verdedigt mondeling de resultaten van zijn werkzaamheden in Algemeen Nederlands of Engels
de projectgroep rapporteert mondeling correct over de resultaten van zijn werkzaamheden in Algemeen Nederlands of Engels
de projectgroep rapporteert schriftelijk correct over de resultaten van zijn werkzaamheden in Algemeen Nederlands of Engels
Labtechnicus - A5_Milieu en veiligheid
Voert het labwerk in samenspraak met de groepsleden uit waarbij aandacht voor veiligheid in een (chemisch) lab centraal staat.

Leerinhoud

POP:

Het POP is een persoonlijk dossier waarmee de student zijn/haar studievoortgang en evolutie in verworven competenties aantoont. De student leert hiermee bovendien wat zelfreflectie inhoudt en dit als voorbereiding op stage, eindwerk en latere werkveld.

Voor het facet "Persoonlijk Ontwikkelingsplan": Binnen CGO is het de bedoeling dat de student zelf een overzicht houdt over zijn studievoortgang en deze op elk ogenblik kan verantwoorden. Om dit te documenteren houdt hij een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) bij. Hierin bewaart hij alle belangrijke documenten die de studievoortgang kunnen aantonen zoals examenresultaten, bewijzen van uitgevoerde studietaken, reflectieformulieren, assessmentformulieren, verslagen, ... De student is zelf verantwoordelijk om duidelijk te maken of hij de vooropgestelde competenties (leerdoelen) bereikt heeft. De student krijgt de kans om zijn studieloopbaan en zijn studieontwikkeling te bespreken met de POP-coach. 

Werkveldverkenning is een onderdeel van POP: Via bedrijfsbezoeken, het bijwonen van lezingen, enz.... leert de student het werkveld beter kennen.


Jaarproject:

De student werkt in team aan een opdracht en presenteert de resultaten van het gedane werk. Voor de aanpak van het project volgt de student een opgelegd stappenplan.

Mobility window

Dit facet biedt de mogelijkheid om buitenlandse ervaring op te doen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Pop:

zelf aangemaakt POP volgens een opgelegde inhoud (met sjablonen)
 
Jaarproject:

onderzoeksopdracht 

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Jaarproject:
- literatuur (bib)
- internet
- cursusmateriaal OO's van de opleiding
- E-campus/Digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren156,00 uren
  • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht85,00er is geen tweede examenkans mogelijk.
AcademiejaarReflectieopdracht in de examenreeks15,00puntenberekening POP gebeurt volgens formule volledigheid x kwaliteit.
Het nooit ter beschikking stellen zal van het POP zal leiden tot een F voor het volledige opleidingsonderdeel. Er is geen tweede zit van POP mogelijk.

Toetsing (tekst)

POP  & werkveldverkenning (15%):
Het punt wordt berekend volgens de formule ‘volledigheid x kwaliteit’.

puntenverdeling POP: Semester 1: 40%   Semester 2: 60%

Het POP wordt 2 keer per jaar opgevraagd door de POP-lezer voor evaluatie.
Laattijdig of foutief indienen van je POP resulteert in een 0 score voor het desbetreffende semester.
Het nooit ter beschikking stellen van het POP zal leiden tot F voor het volledige opleidingsonderdeel.

Jaarproject:
Semester 1 (40%) & 2 (45%) :

Berekening van het totaalpunt

eindscore = groepsscore x individuele score

De individuele score wordt toegekend via peerassessment.

Tijdens de verplichte reflectievergaderingen wordt de individuele score (peerassessment) bevestigd. De tutor kan op basis hiervan de individuele score aanpassen. Ongewettigde afwezigheid op de reflectievergadering en/of niet invullen van de peerassessment resulteert zo in een individuele score 0,7. Als de tutor vaststelt dat de peerassessment niet valabel werd ingevuld, zal de individuele score aangepast worden naar 0.5.

Deelname aan het project is noodzakelijk om de door de opleiding vooropgestelde beroepscompetenties te kunnen ontwikkelen en toetsen. Afwezigheid (gewettigd of ongewettigd) vanaf meer dan 4 dagen leidt tot de beslissing van de examencommissie om code F (Failed) voor het opleidingsonderdeel toe te kennen.

Bij meerdere gewettigde afwezigheden contacteert de student het opleidingshoofd.


Binnen Werkveldoriëntatie 2 heeft de student de mogelijkheid om via studentenmobiliteit het gehele OLOD of één van de projecten in het buitenland af te leggen. Dit gebeurt in overleg met het opleidingshoofd.

 

2de zit:

Voor geen enkel facet tweede zit mogelijk.