Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Aromaten en Polymeerchemie29580/2793/2223/1/85
Studiegids

Aromaten en Polymeerchemie

29580/2793/2223/1/85
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de chemie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Gutschoven Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Organische Chemie 1 OF geslaagd of getolereerd voor Organische chemie 1) EN binnen het opleidingsprogramma al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Aromaten zijn belangrijke componenten van de organische chemie, daarom worden aromatische reacties, hun eigenschappen en hun gevaren besproken. Detectie van aromaten, hun synthese en zuivering komen aan bod. In het onderdeel polymeerchemie worden de verschillende polymeren, hun synthesereacties en hun indeling besproken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

intrapersoonlijk - methodologie
benoemt een complexe molecule (bestaande uit een aromatisch en/of een alifatisch deel) correct
beschrijft de kinetica van de verschillende polymerisatiemechanismen
beschrijft de verschillende polymerisatiemechanismen
klasseert een gegeven polymeer correct
past de belangrijkste reagentia voor een aromatische substitutie toe tijdens oefeningen.
past de moleculair orbitaal theorie toe op alifaten & aromaten.
schat de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende chromatografische technieken in
schrijft de reactiemechanismen van de verschillende soorten aromatische substitutiereacties (electrofiel, nucleofiel, benzyn, via diazonium) uit.
vergelijkt een stapsgewijze en een kettingpolymerisatie
verklaart de reactiviteit van de belangrijkste aromaten (incl heterocyclen).
voorspelt de invloed van substituenten op de reactiviteit van een aromaat.
werkt een eenvoudig synthesepad uit voor aromatische moleculen
Labtechnicus - A1_taakanalyse en planning
benoemt een complexe molecule (bestaande uit een aromatisch en/of een alifatisch deel) correct
beschrijft de kinetica van de verschillende polymerisatiemechanismen
beschrijft de verschillende polymerisatiemechanismen
klasseert een gegeven polymeer correct
past de belangrijkste reagentia voor een aromatische substitutie toe tijdens oefeningen.
past de moleculair orbitaal theorie toe op alifaten & aromaten.
schat de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende chromatografische technieken in
schrijft de reactiemechanismen van de verschillende soorten aromatische substitutiereacties (electrofiel, nucleofiel, benzyn, via diazonium) uit.
vergelijkt een stapsgewijze en een kettingpolymerisatie
verklaart de reactiviteit van de belangrijkste aromaten (incl heterocyclen).
voorspelt de invloed van substituenten op de reactiviteit van een aromaat.
werkt een eenvoudig synthesepad uit voor aromatische moleculen

Leerinhoud

Aromaten en polymeerchemie

De verschillende soorten gelokaliseerde en gedelokaliseerde bindingen.
Resonatie en aromaticiteit.
De aromatische elektrofiele substitutie.
De aromatische nucleofiele substitutie.
Heteroaromaten.
Oefeningen op reacties van aromaten.

Soorten polymeren:
- Stapsgewijze polymerisatie (polycondensatie, polyadditie)
- Additiepolymerisatie
- Copolymeren
Polymerisatietechnieken


Studiematerialen (tekst): Verplicht

  1. cursus Aromaten en polymeerchemie - auteur: Inge Gutschoven - AP Hogeschool
  2.  oefeningen op intranet/internet
  3. Digitapcursus: Aromaten en polymeerchemie
  4. Het gebruik van een laptop is tijdens de les toegelaten.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Organic Chemistry , 6th edition" - John E. McMurry (ISBN 0-534-42005-2) - Brooks Cole
Zelfstudiepakket e-campus: "organische naamgeving volgens IUPAC"

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
  • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap.
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Polymeerchemie: Examen met open en gesloten vragen.
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Aromaten: examen met open en gesloten vragen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Herkansing deel Aromaten
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Herkansing deel polymeerchemie.

Toetsing (tekst)

Dit opleidingsonderdeel is opgebouwd uit  2 delen:
  * Aromaten (60%)

  * Polymeer chemie (40%)
 

De facetten "Polymeer chemie" & "Aromaten" worden apart getoetst na semester 2.

Toetsvorm: kennistoets
   toetsmethode: open en gesloten vragen, casussen, multiple choice vragen
   bron: gesloten boek
   toetsmedium: schriftelijke toets
   toetsmoment: momentopname op examen


Via mail worden er geen antwoorden verstrekt betreffende inhoudelijke vragen over de leerinhouden.
Tijdens elk HO wordt de mogelijkheid geboden voor het stellen en beantwoorden van vragen betreffende de leerinhouden.