Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Portfolio 124318/2792/2223/1/52
Studiegids

Portfolio 1

24318/2792/2223/1/52
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de dans, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Langendonck Katleen
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Korte omschrijving

Portfolio is een doorlopende cursus van jaar 1 tot en met 3 die studenten de mogelijkheid biedt om hun eigen artistieke identiteit in relatie tot het dansveld te omarmen, te onderzoeken en te analyseren.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Reflecteert kritisch op de eigen artistieke praktijk en situeert deze in diverse sociale en artistieke contexten
Reflecteert op eigen positie in het dansveld
Observeert, reflecteert, schrijft en communiceert over een artistieke creatie
Reflecteert op de praktijk om inzicht te krijgen in het eigen potentieel
Bestudeert en verwerkt en doet actueel kunstonderzoek
Heeft een basisbewustzijn van de eigen artistieke identiteit en onderzoeksinteresses en begint de eigen visie te relateren aan het huidige kunstonderzoek.
Heeft de vaardigheden om te communiceren en de dialoog aan te gaan met diverse doelgroepen
Kent het verschil tussen een persoonlijke, subjectieve en objectieve, analytische schrijfstijl
Kan een kritische en constructieve dialoog aangaan met peers over artistiek onderzoek

Leerinhoud

Portfolio is een doorlopende cursus van jaar 1 tot 3 die studenten handvatten biedt om hun eigen artistieke identiteit in relatie tot het dansveld te omarmen, te onderzoeken en te analyseren. De nadruk ligt op manieren om standpunten te definiëren, te verduidelijken en te beargumenteren.

In de Portfolio Atlas lessen worden studenten aangemoedigd om hun artistieke praktijk te contextualiseren door het in een netwerk van referenties te plaatsen. Terwijl dit contextuele bewustzijn wordt gestimuleerd, worden de studenten gedurende de drie bachelorjaren gestimuleerd om een aantal van hun artistieke onderwerpen en thema's duidelijk in beeld te brengen, om zo een meer diepgaand onderzoek te kunnen starten in zowel hun artistieke praktijk als in hun artistieke onderzoek. Aan de hand van een reeks opdrachten wordt de studenten gevraagd om te beginnen met het externaliseren van delen van hun artistieke visies, ideeën en aspiraties.

Portfolio 1 schrijflessen combineren persoonlijke reflecties met meer analytisch schrijven. Een les over dansmanifesten in het verleden wordt gevolgd door het schrijven van hun eigen dansmanifest, en het terugkoppelen daarvan in kleine groepjes. Een tweede taak is het schrijven van een bewegingsdagboek, dat een gedetailleerde observatie van hun dagelijks leven inhoudt vanuit het perspectief van beweging en niet specifiek dans. Daarna volgt een les over danskritiek, gevolgd door het schrijven van een blogrecensie en een krantenrecensie over twee verschillende dansvoorstellingen die ze onlangs hebben gezien. De eerste versies worden in de klas besproken.

In de Atlas-klas in BA1 worden de studenten uitgenodigd om na te denken over hun eerste schooljaar, als persoon en als artistiek persoon, door een verzameling beelden te verzamelen. Met het werk van Aby Warburg als uitgangspunt wordt artistieke productie beschouwd als een montage, waarin dingen, plaatsen en tijd opnieuw kunnen worden geconfigureerd. Studenten maken, bespreken en hermaken hun eigen atlas, voorafgaand aan de laatste les waarin de atlassen worden gepresenteerd en besproken in een klassieke 'expositie'.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Trotter DANS: opleidingsgids voor de opleiding bachelor dans

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges5,00 uren
Vormen van groepsleren5,00 uren
Werktijd buiten de contacturen80,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00

Toetsing (tekst)

Er is een minimum van 80% aanwezigheid vereist.
Tijdens de lessen vindt permanente evaluatie plaats.
De permanente evaluatie is zowel een toetsvorm als een deelexamen.

Bij minder dan 80% aanwezigheid in de lessen krijgt de student 0/20 voor de toetsvorm en voor het deelexamen permanente evaluatie. Voor de toetsvorm en het deelexamen permanente evaluatie is geen tweede examenkans mogelijk.

Voorwaarden gewettigde afwezigheid:
- Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
- Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door het opleidingshoofd of artistieke coördinator