Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Portfolio 224319/2792/2223/1/86
Studiegids

Portfolio 2

24319/2792/2223/1/86
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de dans, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Marinus Tuur
Andere co-titularis(sen): Van Langendonck Katleen
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Korte omschrijving

Portfolio is een doorlopende cursus van jaar 1 tot 3 die studenten handvatten biedt om hun eigen artistieke identiteit in relatie tot het dansveld te omarmen, onderzoeken en analyseren.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Portfolio 1.

Begincompetenties (tekst)

Competenties Portfolio 1 verworven en studiepunt behaald.
Indien het studiepunt niet is behaald, moet Portfolio 1 worden opgenomen samen met Portfolio 2.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Begrijpt historische en actuele culturele en sociale kaders
Plaatst de hedendaagse danspraktijk in een breder kader
Reflecteert kritisch op de eigen artistieke praktijk en situeert deze in diverse sociale en artistieke contexten
Kan kritisch reflecteren op de eigen positie in het dansveld in relatie tot de persoonlijke artistieke visie
Ontwikkelt een persoonlijke schrijfstijl die getuigt van het vermogen om te observeren, te reflecteren en te analyseren
Definieert, verkent en verwoordt een persoonlijk onderzoeksonderwerp
Bestudeert en verwerkt en doet actueel kunstonderzoek
Draagt bij aan een kritische en constructieve dialoog met medestudenten over artistiek onderzoek
Toont reflectie en bevraging van de eigen praktijk, artistieke visie en onderzoeksinteresses
Beschikt over zelfdiscipline, organisatorische zelfredzaamheid en ondernemersvaardigheden om de eigen artistieke praktijk te in stand te houden en te ontwikkelen
Geeft blijk van organisatorische en tijdmanagementvaardigheden om taken uit te voeren en deze te koppelen aan het artistieke product.
Heeft de vaardigheden om te communiceren en de dialoog aan te gaan met diverse doelgroepen
Toont communicatieve vaardigheden aan om een relevante dialoog te ontwikkelen.

Leerinhoud

Portfolio is een doorlopende cursus van jaar 1 tot 3 die studenten handvatten geeft om hun eigen artistieke identiteit in relatie tot het dansveld te omarmen, onderzoeken en analyseren. De belangrijkste activiteiten zijn luisteren, lezen, schrijven, discussiëren en visualiseren. De nadruk ligt op manieren om hun standpunten te definiëren, te verduidelijken en te beargumenteren. Terwijl een contextueel bewustzijn wordt gestimuleerd, worden de studenten gedurende de drie bachelorjaren gestimuleerd om een aantal van hun artistieke onderwerpen en thema's in duidelijke focus te brengen, om zo een meer diepgaand onderzoek te kunnen starten, zowel in hun artistieke praktijk als in hun artistiek onderzoek. Aan de hand van een reeks opdrachten wordt de studenten gevraagd om te beginnen met het externaliseren van delen van hun artistieke visies, ideeën en aspiraties.

Portfolio 2 schrijflessen combineren persoonlijke reflecties met analytisch schrijven.
Na een groepslezing van teksten over dans in relatie tot de maatschappij en een les over dansonderzoek en het schrijven van essays, is de volgende opdracht het schrijven van een essay van 4000 woorden over een onderzoeksvraag naar keuze, geïnspireerd door kunstkritische referenties uit James Elkins' The State of Art Criticism en Gilda Williams' How to write about Contemporary Art? Dit essay wordt begeleid door feedbacksessies.

In het Abécédaire-gedeelte van de les wordt de studenten eerst gevraagd om een verscheidenheid aan persoonlijke artistieke referenties in te brengen. Daarna worden ze uitgedaagd om enkele van de centrale onderwerpen, bekommernissen of concepten die in deze referenties voorkomen te verwoorden, door elke referentie te relateren aan een concept van een gemeenschappelijk geconstrueerde online Abécédaire over Choreografie. In de tweede helft van deze cursus worden de studenten aangemoedigd om dieper in te gaan op één bepaald choreografisch concept/zorgpunt naar keuze. Zowel door het inbrengen van meer artistieke voorbeelden als door het geven van een klassieke presentatie over het concept van hun keuze, beoogt de les een online Abécédaire over hedendaagse choreografie op te bouwen en uit te breiden. Het einddoel is dat de reflectie van de studenten over de bekommernissen van de hedendaagse choreografie wordt uitgebreid en aangescherpt, en dat er een (online) platform wordt gecreëerd waar deze opgebouwde kennis beschikbaar blijft voor toekomstige generaties studenten.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Trotter DANS: opleidingsgids voor de opleiding bachelor dans

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges5,00 uren
Vormen van groepsleren5,00 uren
Werktijd buiten de contacturen80,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00

Toetsing (tekst)

Er is een minimum van 80% aanwezigheid vereist.
Tijdens de lessen vindt permanente evaluatie plaats.
De permanente evaluatie is zowel een toetsvorm als een deelexamen.

Bij minder dan 80% aanwezigheid in de lessen krijgt de student 0/20 voor de toetsvorm en voor het deelexamen permanente evaluatie. Voor de toetsvorm en het deelexamen permanente evaluatie is geen tweede examenkans mogelijk.

Voorwaarden gewettigde afwezigheid:
- Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
- Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door het opleidingshoofd of artistieke coördinator