Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Compositie/choreografie 231009/2792/2223/1/81
Studiegids

Compositie/choreografie 2

31009/2792/2223/1/81
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de dans, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Gordon Natalie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Korte omschrijving

In choreografie 2 maken studenten kennis met nieuwe choreografische benaderingen die voortbouwen op de belangrijkste principes die zijn verkend in choreografie 1. De uiteindelijke opdracht voor choreografie 2 is het creëren van een locatie-specifieke solo die wordt uitgevoerd als onderdeel van een groepsperformance evenement.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Competenties Choreografie 1 verworven en studiepunt behaald.
Indien het studiepunt niet is behaald moet Choreografie 1 worden opgenomen samen met Choreografie 2.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Ontwikkelt en drukt een persoonlijke stem uit binnen de conceptualisering en creatie van eigen artistiek werk
Maakt gebruik van relevante compositorische en choreografische apparaten om een originele intentie over te brengen.
Kan zijn eigen artistieke stem identificeren en kan over zijn kenmerken articuleren
Onderzoekt en identificeert persoonlijke beweging en choreografische interesse en esthetiek
Selecteert en past passende instrumenten toe voor een taak en een artistiek proces
Investeert in de verkenning van de ruimte, het concept en het materiaal in de realisatie van een solo.
Geeft blijk van ervaringsgericht en theoretisch inzicht in de verschillende fasen van een compositie/choreografisch proces.
Werkt samen met medestudenten om een samenhangend performance-evenement te creëren
Reflecteert kritisch op de eigen artistieke praktijk en situeert deze in diverse sociale en artistieke contexten
Reflecteert over hoe methodologieën resoneren met de eigen artistieke praktijk en stem.
Kan een kritische en constructieve dialoog aangaan met medestudenten over artistiek werk
Maakt gebruik van en draagt bij aan een reeks methodologieën om fysieke en verbale feedback te geven en te ontvangen
Beschikt over zelfdiscipline, organisatorische zelfredzaamheid en ondernemersvaardigheden om de eigen artistieke praktijk te in stand te houden en te ontwikkelen
Toont zelfmanagementvaardigheden aan om een eigen artistieke praktijk te ontwikkelen.

Leerinhoud

In choreografie 2 maken de studenten kennis met nieuwe choreografische benaderingen die voortbouwen op de belangrijkste principes die zijn verkend in Choreografie 1. De studenten gaan in gesprek met enkele choreografische visies die door geselecteerde docenten worden omarmd en verkennen persoonlijke verbanden met verschillende benaderingen. De belangrijkste taak voor choreografie 2 is het creëren van een site-specifieke solo die wordt uitgevoerd als onderdeel van een groepsvoorstelling. Binnen het project moet je rekening houden met de mogelijkheden voor je benadering van of met de ruimte en onderzoek naar mogelijke verbanden en performatieve mogelijkheden. Binnen het creatieproces omarm je ook een scala aan feedbacksystemen, om feedback te geven en te ontvangen met collega's als cruciaal onderdeel van het creatieproces. Studenten maken ook kennis met de verschillende onderdelen van een choreografisch proces dat inspiratie, exploratie, sensatie, creatie, verwerking, delen, feedback en uitvoeren omvat, en reflecteren over hoe ze zich verhouden tot elk aspect van de creatie.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Trotter DANS: opleidingsgids voor de opleiding bachelor dans

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Practicum en/of oefeningen20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen130,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk60,00
AcademiejaarReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00

Toetsing (tekst)

Er is een minimum van 80% aanwezigheid vereist.
Tijdens de lessen vindt permanente evaluatie plaats.
De permanente evaluatie is zowel een toetsvorm als een deelexamen.

Bij minder dan 80% aanwezigheid in de lessen krijgt de student 0/20 voor de toetsvorm en voor het deelexamen permanente evaluatie. Voor de toetsvorm en het deelexamen permanente evaluatie is geen tweede examenkans mogelijk.

Voorwaarden gewettigde afwezigheid:
- Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
- Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door het opleidingshoofd of artistieke coördinator