Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Ergotherapie bij atypische ontwikkeling 232380/2779/2223/1/32
Studiegids

Ergotherapie bij atypische ontwikkeling 2

32380/2779/2223/1/32
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de ergotherapie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Op De Beeck Kathleen
Andere co-titularis(sen): Bulckmans Niki, De Zutter Freya, Lenaerts Reinhilde, Sanders Ingrid, Spiessens Eveline, Van Helshoecht Ingeborg
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 162,00 uren

Volgtijdelijkheid

Begincompetenties (tekst)

Zie volgtijdelijkheid.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BH1 Werken in en met de context: "Functioneert als ergotherapeut nationaal en internationaal in een professionele context die zich situeert in een superdiverse, inclusieve en evoluerende samenleving en gaat professioneel om met deontologische en ethische aspecten.
De student beschrijft hoe de ergotherapeut in en met de (superdiverse) context bij mensen met atypische ontwikkeling werkt.
BH2 Diagnosticeren: "Definieert autonoom in de complexe en gespecialiseerde beroepscontext in samenspraak met cliënt het handelingsvraagstuk en de vraagformulering gericht op betekenisvol handelen en kwaliteitsvolle participatie van de cliënt in zijn context en verwijst door indien nodig".
De student komt tot een vraagformulering (op cliënt-, occupatie- en context gebaseerd), gericht op betekenisvol handelen en kwaliteitsvolle participatie van de doelgroep. Hij gebruikt, adviseert en interpreteert hiertoe gericht assessments voor deze doelgroep. De student linkt het functioneren zoals beschreven staat in een casus aan de kenmerken van een specifieke doelgroep.
BH3 Behandelen, begeleiden, adviseren, coachen: "Behandelt, begeleidt, adviseert en coacht autonoom de cliënt tijdens het ergotherapeutisch handelingstraject met het oog op betekenisvol handelen en participatie en hanteert hierbij (inter)nationale ergotherapiegerelateerde theorieën en modellen en evalueert dit ergotherapeutisch handelen.
De student hanteert de bestudeerde methodieken correct bij het opstellen van een ergotherapeutisch handelingstraject, de student toont hierbij inzicht in nationale en internationale theorieën en modellen.
BH4 Innoveren: "Ontwikkelt en gebruikt doelgericht en professioneel een creatieve en technische deskundigheid, volgt relevante evoluties op en levert een bijdrage aan het beroep ergotherapie."
De student toont zijn creatieve en technische vaardigheid, probleemoplossend denken en handelen in de ergotherapeutische beroepscontext. De vaardigheden worden gericht ingezet in functie van de cliënt met hun specifieke mogelijkheden en beperkingen. De student gradeert en varieert creatief en cliëntgericht in de behandeling en/of begeleiding van de cliënten en hun context.

Leerinhoud

Ergotherapeutisch handelen bij personen met een atypische ontwikkeling.

Zintuiglijk leren
Algemene taken en eisen
Communicatie
Mobiliteit
Zelfverzorging
Huishouden
Tussenmenslijke interacties en relaties
Belangrijke levensgebieden
Maatschappelijk, sociaal en burgerlijk leven

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Cursus via cursusdienst.
  • Presentatie en studiemateriaal via digitale leeromgeving.
  • Denolf, A. & Daems, J. (2018). Ergotherapie en ontwikkelingsproblemen. Basisboek voor kwaliteitsvolle hulpverlening. Leuven, Acco.
  • le Granse M, Van Hartingsveldt M, Kinebanian A (editors) (2017). Grondslagen van de ergotherapie. 5e druk. Bohn Stafleu van Loghum.
  • van Dijk, K., Van Barschot, K., Nas, A. Derckx, J. (2022) Ergovaardig deel 2 Uitvoeren van interventies . Boom: Amsterdam.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen105,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks10,00Mondeling examen
Semester 2Portfolio20,00via permanente evaluatie
Semester 2Vaardigheidstoets in de examenreeks70,00Mondeling examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks10,00Mondeling examen
Tweede examenperiodePortfolio20,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00Mondeling examen

Toetsing (tekst)

Bij het indienen van een opdracht 1 tot en met 7 kalenderdagen na de deadline van een opdracht kan er maximaal 50% van de punten worden toegekend voor de betrokken opdracht.
Indienen 8 of meer kalenderdagen na de deadline, resulteert in een 0 voor de betrokken opdracht.
Verplichte aanwezigheid tijdens de feedback na de examens wanneer je niet slaagt voor dit olod in de 1° examenperiode en dit olod opnieuw afgelegd wordt in 2° examenperiode.