Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Ergotherapie in de geestelijke gezondheidszorg 21719/2779/2223/1/17
Studiegids

Ergotherapie in de geestelijke gezondheidszorg 2

1719/2779/2223/1/17
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de ergotherapie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Lambrichts Alex
Andere co-titularis(sen): Callewaert Nadine, Proost Sarah, Sanders Ingrid, Van Geel Sven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 162,00 uren

Volgtijdelijkheid

Begincompetenties (tekst)

Zie volgtijdelijkheid.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BH2 Diagnosticeren: "Definieert autonoom in de complexe en gespecialiseerde beroepscontext in samenspraak met cliënt het handelingsvraagstuk en de vraagformulering gericht op betekenisvol handelen en kwaliteitsvolle participatie van de cliënt in zijn context en verwijst door indien nodig".
De student herkent, benoemt een cliënt met zijn specifieke psychiatrische problematiek in de ergotherapeutische praktijk en koppelt de mogelijkheden en beperkingen en ordent deze gegevens systematisch binnen de structuur van een ergotherapeutisch model.
BH3 Behandelen, begeleiden, adviseren, coachen: "Behandelt, begeleidt, adviseert en coacht autonoom de cliënt tijdens het ergotherapeutisch handelingstraject met het oog op betekenisvol handelen en participatie en hanteert hierbij (inter)nationale ergotherapiegerelateerde theorieën en modellen en evalueert dit ergotherapeutisch handelen.
De student formuleert aan de hand van een casus een patiëntspecifiek handelingsplan, ingevuld met een concrete methodiek ( therapeutische relatie, therapeutische situatie) ondersteund vanuit Evidence Based Practice.
BH4 Innoveren: "Ontwikkelt en gebruikt doelgericht en professioneel een creatieve en technische deskundigheid, volgt relevante evoluties op en levert een bijdrage aan het beroep ergotherapie."
De student kent en bedenkt zelf en toont concrete activiteiten en methodieken als antwoord op de problematiek van de patiënt. Nadien reflecteert hij over zijn therapeutisch handelen.
C Communicatie/ communiceren: "Communiceert kwaliteitsvol en werkt interprofessioneel samen met de cliënt en alle betrokkenen in het kader van het handelingsvraagstuk."
De student communiceert, werkt samen en overlegt en is zich daarbij bewust van zijn communicatiestijl en kan die aanpassen in functie van verhouding relatiegerichtheid en taakgerichtheid. De student communiceert professioneel (schriftelijk en mondeling).

Leerinhoud

 • Innovatie in de psychiatrie
 • Herstelgerichte visie
 • Krachtgericht werken
 • Dagboeken en Werkboeken
 • Narrativiteit en identitteit
 • Handelen en Adaptatie
 • Ergotherapie en Syndroom van Korsakov
 • Ergotherapie en Psychosezorg
 • Ergotherapie en Verslavingszorg
 • Ergotherapie en Eetstoornissen
 • Ergotherapie en Stemmingsstoornissen
 • Ergotherapie en Persoonlijkheidsstoornissen
 • Ergotherapie en Post Traumatische Stress Stoornissen
 • Suïcidaliteit en zingeving

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursus via digitale leeromgeving.
 • le Granse M, Van Hartingsveldt M, Kinebanian A (editors) (2017). Grondslagen van de ergotherapie. 5e druk. Bohn Stafleu van Loghum.
 • van Dijk, K., Van Barschot, K., Nas, A. Derckx, J. (2022) Ergovaardig deel 2 Uitvoeren van interventies . Boom: Amsterdam.
 • Castelein,N; Collier,C; Vandemaele S; Van Geel S.(2020) Ergotherapie bij psychische kwetsbaarheid. basisboek voor kwaliteitsvolle hulpverlening. Acco Leuven

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen105,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Portfolio25,00werkboek
Semester 1Vaardigheidstoets in de examenreeks75,00Mondeling examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio25,00werkboek
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks75,00mondeling examen

Toetsing (tekst)

De toetsing van de rol van Communicator gebeurt aan de hand van een werkboek (portfolio) dat de studenten binnenleveren. De opdrachten voor het werkboek (portfolio)  sluiten aan op de methodieklessen. De actieve deelname aan de lessen (de student communiceert ,werkt samen en overlegt...) draagt hier ook aan bij.
De rollen Diagnosticus, Behandelaar/begeleider/adviseur en de rol van Innovator worden getoetst aan de hand van een casusexamen dat mondeling wordt toegelicht. De schriftelijke voorbereiding (30 min)  wordt mee gehanteerd in de beoordeling. Van de studenten wordt verwacht dat ze aan de hand van een casus hun kennis over ziektebeelden en behandelplannen tonen en deze kunnen situeren vanuit een beargumenteerde behandelcontext.
Voor de tweede examenkans wordt er van het werkboek (portfolio) een upgrade verwacht. de bijsturing gebeurt op het voorziene feedback moment.