Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Stage 11924/2779/2223/1/03
Studiegids

Stage 1

1924/2779/2223/1/03
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de ergotherapie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Sanders Ingrid
Andere co-titularis(sen): Anthonissen Dorien, Bulckmans Niki, Callewaert Nadine, De Zutter Freya, Empsten Kathleen, Lambrichts Alex, Lécharny Marine, Lenaerts Reinhilde, Maes Katrien, Magerat Laurence, Op De Beeck Kathleen, Proost Sarah, Schrauwen Greet, Simons Karen, Spiessens Eveline, Suykens Sara, Van Eupen Inge, Van Geel Sven, Van Gils Annick, Van Helshoecht Ingeborg, Vergauwen Kuni
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 162,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

 

Begincompetenties (tekst)

Zie startcompetenties opleiding ergotherapie

OLR-Leerdoelen (lijst)

BH1 Werken in en met de context: "Functioneert als ergotherapeut nationaal en internationaal in een professionele context die zich situeert in een superdiverse, inclusieve en evoluerende samenleving en gaat professioneel om met deontologische en ethische aspecten.
De student beschrijft de taak van de ergotherapeut en linkt deze aan de handelingsvraagstukken van een specifieke doelgroep, situeert deze binnen de organisatie en structuur van de stageplaats.
BH2 Diagnosticeren: "Definieert autonoom in de complexe en gespecialiseerde beroepscontext in samenspraak met cliënt het handelingsvraagstuk en de vraagformulering gericht op betekenisvol handelen en kwaliteitsvolle participatie van de cliënt in zijn context en verwijst door indien nodig".
De student herkent het handelingsvraagstuk en beschrijft objectief de mogelijkheden en beperkingen van twee cliënten na doelgerichte observatie. Hij gebruikt correcte taal en ergotherapeutische vakterminologie.
BH3 Behandelen, begeleiden, adviseren, coachen: "Behandelt, begeleidt, adviseert en coacht autonoom de cliënt tijdens het ergotherapeutisch handelingstraject met het oog op betekenisvol handelen en participatie en hanteert hierbij (inter)nationale ergotherapiegerelateerde theorieën en modellen en evalueert dit ergotherapeutisch handelen.
De student begrijpt het doel van de activiteit: doel/activiteit/resultaat (kort) wordt in werkboek genoteerd voor 10 activiteiten.
BH4 Innoveren: "Ontwikkelt en gebruikt doelgericht en professioneel een creatieve en technische deskundigheid, volgt relevante evoluties op en levert een bijdrage aan het beroep ergotherapie."
De student is actief, betrokken en ondernemend: 'Attitude', niet op behandelniveau
BH5 Werken aan kwaliteit: "Draagt verantwoordelijkheid vanuit principes van management en kwaliteitszorg voor de organisatie en het verloop van zijn ergotherapeutische handelen in de complexe en gespecialiseerde beroepscontext."
De student houdt zich aan de gemaakte afspraken.
C Communicatie/ communiceren: "Communiceert kwaliteitsvol en werkt interprofessioneel samen met de cliënt en alle betrokkenen in het kader van het handelingsvraagstuk."
De student stelt vragen; de student gaat in gesprek met de cliënt; zijn lichaamstaal is congruent; de geschreven taal is volgens de norm. (niveau C1/eind ASO/TSO en hanteert vaktaal)
PO1 Levenslang lerende/ ondernemen: "Vertoont een actieve en zelfstandige houding voor beroepsvernieuwing en een leven lang professioneel leren en ondernemen in een complexe en gespecialiseerde beroepscontext gekenmerkt door maatschappelijke en internationale evoluties."
De student toont interesse voor het stagegebeuren en is leergierig.(ergotherapeutische afdeling)
PO2 Levenslang lerende/ managen: "Vertoont vanuit de principes van management en kwaliteitszorg een actieve houding voor persoonlijke ontwikkeling en reflectie."
De student evalueert zelfstandig zijn leerproces en beschikt over voldoende basisvaardigheden.
De student is in staat de eigen ontwikkelingsdoelen te evalueren en kan op stage reflecteren over een betekenisvolle ervaring volgens de reflectiecyclus van Korthagen; de student volgt de IPV sessies actief en bereidt zich hierop voor.

Leerinhoud

1. Stage
2. Studieloopbaancoaching SLC 
         Supervisie
         Opdrachten

3. InterProfessionele Vaardigheden: 
    Oefeningen in interprofessionele vaardigheden praktijkgericht en voorbereidend op stage

4. EHBO: Voor het onderdeel EHBO toont de student aan dat hij/zij reanimatievaardigheden beheerst. De student benadert het slachtoffer, voert mond-op-mond ademhaling in combinatie met hartmassage uit, beademt de oefenmannequin met de beademingsballon en vraagt op een correcte manier om bijstand. Telkens verloopt de handeling volgens de meest recente versie van de ERC reanimatierichtlijnen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursus via digitale leeromgeving.
 • Aanvullingen via digitale leeromgeving. 
 • Stagecontract 
 • Stagereglement
 • Le Granse M, Van Hartingsveldt M, Kinebanian A (editors) (2017). Grondslagen van de ergotherapie. 5e druk. Bohn Stafleu van Loghum.
 • Hiemstra D. (2022). Talentenwijzer, Presentaties en aanvullingen digitale leeromgeving, Boom Amsterdam
 • van Dijk, K., Van Barschot, K., Nas, A. Derckx, J. (2022) Ergovaardig deel 2 Uitvoeren van interventies . Boom: Amsterdam.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

 • De Bil,P (2014) Observeren, registreren, rapporteren en interpreteren 3de druk Boom

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges4,00 uren
 • Omschrijving: Stagebegeleiding (in groep voor de stage): 2 cu
  Studieloopbaancoaching – Portfolio (in groep): 2cu
Vormen van groepsleren20,00 uren
 • Omschrijving: interprofessionele vaardigheden (IPV) 12 cu
  stage 4 cu
  Studieloopbaancoaching (SLC) 4 cu
Werkplekleren en/of stage75,00 uren
 • Omschrijving: Werkplekleren: 10 dagen 7,5 u stage
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren
 • Omschrijving: Zelfstudie

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Portfolio30,00indienen via digitale leeromgeving
Semester 2Praktijkbeoordeling in een professionele context70,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio30,00indienen via digitale leeromgeving
Tweede examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context70,00

Toetsing (tekst)

De procedure “Medische opvolging bij practicum en stage” zoals raadpleegbaar op het digitaal leerplatform moet worden nageleefd. Indien de student zijn eerste afspraak betreffende het arbeidsgeneeskundig onderzoek niet nakomt zal dit gesanctioneerd worden met -1 op de totaalscore van het desbetreffende olod ( stage 1 - 2 - 3 - 4). Het niet naleven ervan geeft de hogeschool het recht de student te weigeren voor stage.
De richtlijnen rond evaluatie zijn terug te vinden in het stagereglement.
Er is verplichte aanwezigheid voor alle onderdelen Stage 1.
Ongewettigde afwezigheid voor introductie stage , stagebegeleiding, IPV en SLC  kan aanleiding geven tot het niet verwerven van de competenties voor de stage.
Aangezien in het opleidingsonderdeel stage voor de opleiding essentiële eindcompetenties worden getoetst, is het noodzakelijk dat de student alle stage-uren en stagedagen effectief presteert.
Om de eindcompetenties te kunnen beoordelen moet het stageboek met het reflectieverslag voor de door de opleiding voorziene deadline worden ingediend en beoordeeld.
Het niet volledig presteren van de stage-uren / stagedagen of het niet tijdig indienen van het stageboek en reflectieverslag kunnen aanleiding geven tot een beoordeling van 0 /20.
Ongewettigde afwezigheden van de lessen IPV kunnen aanleiding geven tot het niet verwerven van de competenties voor stage.
De reflectieverslagen SLC mogen enkel via de digitale leeromgeving ingediend worden, niet per mail.
De tweede examenkans is wel mogelijk indien de stage aaneensluitend in de 2e examenreeks kan gepland worden.