Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Professioneel redeneren 124547/2779/2223/1/72
Studiegids

Professioneel redeneren 1

24547/2779/2223/1/72
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de ergotherapie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Bulckmans Niki
Andere co-titularis(sen): Callewaert Nadine, De Zutter Freya, Empsten Kathleen, Lambrichts Alex, Lécharny Marine, Maes Katrien, Op De Beeck Kathleen, Proost Sarah, Sanders Ingrid, Spiessens Eveline, Suykens Sara, Van Geel Sven, Van Helshoecht Ingeborg, Vergauwen Kuni
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 162,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie startcompetenties opleiding ergotherapie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BH1 Werken in en met de context: "Functioneert als ergotherapeut nationaal en internationaal in een professionele context die zich situeert in een superdiverse, inclusieve en evoluerende samenleving en gaat professioneel om met deontologische en ethische aspecten.
De student situeert de cliënt binnen de Belgische en internationale gezondheids- en welzijnszorg en ziekteverzekering.
BH3 Behandelen, begeleiden, adviseren, coachen: "Behandelt, begeleidt, adviseert en coacht autonoom de cliënt tijdens het ergotherapeutisch handelingstraject met het oog op betekenisvol handelen en participatie en hanteert hierbij (inter)nationale ergotherapiegerelateerde theorieën en modellen en evalueert dit ergotherapeutisch handelen.
De student identificeert de visie, missie en uitgangspunten van ergotherapie.
De student kent de voornaamste internationale (praktijk) modellen van de ergotherapie en beschrijft de onderdelen van en de samenhang binnen ieder model.
De student kent de bouwstenen van een ergotherapeutisch handelingsplan waarbij de samenhang tussen het handelingsvraagstuk van de cliënt versus de doelstellingen duidelijk is.
BH5 Werken aan kwaliteit: "Draagt verantwoordelijkheid vanuit principes van management en kwaliteitszorg voor de organisatie en het verloop van zijn ergotherapeutische handelen in de complexe en gespecialiseerde beroepscontext."
De student verwoordt de kenmerken van en noodzaak aan management en kwaliteitszorg.
PO1 Levenslang lerende/ ondernemen: "Vertoont een actieve en zelfstandige houding voor beroepsvernieuwing en een leven lang professioneel leren en ondernemen in een complexe en gespecialiseerde beroepscontext gekenmerkt door maatschappelijke en internationale evoluties."
De student volgt de coachingmomenten en bereidt deze voor aan de hand van de syllabus.
PO2 Levenslang lerende/ managen: "Vertoont vanuit de principes van management en kwaliteitszorg een actieve houding voor persoonlijke ontwikkeling en reflectie."
De student is in staat zijn leerproces en eigen functioneren te evalueren en toont de attitude van ermee aan de slag te willen gaan.
WH Onderzoeken: "Handelt evidence-based in de verschillende aspecten van praktijkuitvoering en integreert de verworven kennis en vaardigheden met het oog op het participeren aan praktijkgericht onderzoek."
De student kent de principes van evidence-based practice in een herkenbare en eenvoudige context.

Leerinhoud

1. Visie,missie en uitgangspunten van ergotherapie
     Professioneel Redeneren en ergotherapeutisch handelen

2. Organisatie Gezondheidszorg

3. Evidence Based Practice en wetenschappelijk onderzoek.

4. SLC Studieloopbaancoaching 
       a. Supervisie
       b. Opdrachten

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Cursus via cursusdienst en/of digitaal leerplatform
  • le Granse M, Van Hartingsveldt M, Kinebanian A (editors) (2017). Grondslagen van de ergotherapie. 5e druk. Bohn Stafleu van Loghum.
  • Hiemstra D. (2022). Talentenwijzer, Presentaties en aanvullingen digitale leeromgeving, Boom Amsterdam

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges39,00 uren
Practicum en/of oefeningen1,00 uren
  • Omschrijving: workshop BIB
Vormen van groepsleren4,00 uren
  • Omschrijving: 2 x 2u
Werktijd buiten de contacturen118,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00digitaal examen
Semester 1Portfolio15,00indienen via digitale leeromgeving
Semester 1Vaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken5,00indienen via digitale leeromgeving
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00digitaal examen
Tweede examenperiodePortfolio15,00indienen via digitale leeromgeving
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks5,00indienen via digitale leeromgeving

Toetsing (tekst)

Het portfolio en de vaardigheidstoets worden ingediend via de digitale leeromgeving. De beoordelingscriteria zijn terug te vinden in de cursus.  
Verplichte aanwezigheid bij Feedbackmoment na de examens wanneer je niet slaagt voor het Olod in 1e zittijd en je dit onderdeel opnieuw wil afleggen.