Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Ergotherapie in de geriatrie 125695/2779/2223/1/13
Studiegids

Ergotherapie in de geriatrie 1

25695/2779/2223/1/13
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de ergotherapie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Empsten Kathleen
Andere co-titularis(sen): Simons Karen, Suykens Sara, Vergauwen Kuni
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 81,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie startcompetenties opleiding ergotherapie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BH1 Werken in en met de context: "Functioneert als ergotherapeut nationaal en internationaal in een professionele context die zich situeert in een superdiverse, inclusieve en evoluerende samenleving en gaat professioneel om met deontologische en ethische aspecten.
De student kan zich verplaatsen in de leefwereld van ouderen.
De student beschrijft de verschillende werkdomeinen van de ergotherapeut binnen de ouderenzorg.
De student omschrijft en illustreert de gewenste vaardigheden om kwaliteitsvol en ethisch te handelen in het kader van de ouderenzorg.De student situeert zichzelf en de oudere in de maatschappij en geeft maatschappelijke tendenzen weer ten aanzien van de ouderenzorg.
BH2 Diagnosticeren: "Definieert autonoom in de complexe en gespecialiseerde beroepscontext in samenspraak met cliënt het handelingsvraagstuk en de vraagformulering gericht op betekenisvol handelen en kwaliteitsvolle participatie van de cliënt in zijn context en verwijst door indien nodig".
De student benoemt en herkent de toepassing van besproken geriatrische observatieschalen en assessments.
De student heeft kennis over wat een hulpvraag is en hoe deze te verduidelijken, hij omschrijft de normale veroudering en ordent gegevens en praktijkvoorbeelden binnen een vooropgesteld theoretisch kader.
De student hanteert correcte vakterminologie.
BH3 Behandelen, begeleiden, adviseren, coachen: "Behandelt, begeleidt, adviseert en coacht autonoom de cliënt tijdens het ergotherapeutisch handelingstraject met het oog op betekenisvol handelen en participatie en hanteert hierbij (inter)nationale ergotherapiegerelateerde theorieën en modellen en evalueert dit ergotherapeutisch handelen.
De student beschrijft de ergotherapeutische interventie bij problematieken binnen de ouderenzorg.
BH4 Innoveren: "Ontwikkelt en gebruikt doelgericht en professioneel een creatieve en technische deskundigheid, volgt relevante evoluties op en levert een bijdrage aan het beroep ergotherapie."
De student is technisch vaardig in de begeleiding van ouderen (basisvaardigheden)

Leerinhoud

1.Algemene aspecten omtrent zorg voor ouderen
2. Maatschappelijke tendensen binnen de geriatrie.
3. De valide veroudering en comorbiditeiten. 
4. Taak van de ergotherapeut binnen de verschillende geriatrische werkdomeinen
5. Geriatrische assessments

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Cursus via cursusdienst of digitale leeromgeving.
Aanvullingen via digitale leeromgeving
De Coninck, et al (2019). Ergotherapie in de gerontologie: basisboek voor kwaliteitsvolle hulpverlening, Acco.
le Granse M, Van Hartingsveldt M, Kinebanian A (editors) (2017). Grondslagen van de ergotherapie. 5e druk. Bohn Stafleu van Loghum.
ICF Nederlandse vertaling van de International Classification of Functioning, Disability and Health (2007) gratis online versie ,Nederlands WHO-FIC Collaborating Centre

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen53,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00digitaal schriftelijk examen
Semester 1Vaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00digitaal schriftelijk examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00

Toetsing (tekst)

Richtlijnen rond evaluatie zijn terug te vinden in de studiewijzer Ergotherapie in de geriatrie 1. Verplichte aanwezigheid bij Feedbackmoment na de examens wanneer je niet slaagt voor het Olod in 1e zittijd en dit onderdeel opnieuw wil afleggen.