Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Ergotherapie in de fysieke revalidatie 125697/2779/2223/1/81
Studiegids

Ergotherapie in de fysieke revalidatie 1

25697/2779/2223/1/81
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de ergotherapie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Lécharny Marine
Andere co-titularis(sen): Anthonissen Dorien, Maes Katrien, Magerat Laurence, Van Eupen Inge, Van Gils Annick, Vergauwen Kuni
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 81,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 25,00

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie startcompetenties opleiding ergotherapie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BH1 Werken in en met de context: "Functioneert als ergotherapeut nationaal en internationaal in een professionele context die zich situeert in een superdiverse, inclusieve en evoluerende samenleving en gaat professioneel om met deontologische en ethische aspecten.
De student beschrijft het begrip fysieke revalidatie en de verschillende revalidatiemodaliteiten en duidt de taakgebieden van de ergotherapeut in een professionele context van de fysieke revalidatie.
BH2 Diagnosticeren: "Definieert autonoom in de complexe en gespecialiseerde beroepscontext in samenspraak met cliënt het handelingsvraagstuk en de vraagformulering gericht op betekenisvol handelen en kwaliteitsvolle participatie van de cliënt in zijn context en verwijst door indien nodig".
De student heeft basiskennis over de ergotherapeutsche diagnostiek binnen de fysieke revalidatie.
De student observeert doelgericht activiteiten van het dagelijks leven in kader van gestelde handelingsvraagstukken. De student rapporteert hierover accuraat en objectief met gebruik van correcte ergotherapeutische vakterminologie.
BH3 Behandelen, begeleiden, adviseren, coachen: "Behandelt, begeleidt, adviseert en coacht autonoom de cliënt tijdens het ergotherapeutisch handelingstraject met het oog op betekenisvol handelen en participatie en hanteert hierbij (inter)nationale ergotherapiegerelateerde theorieën en modellen en evalueert dit ergotherapeutisch handelen.
De student adviseert methodisch rond (mobiliteits) hulpmiddelen en strategieveranderingen in functie van betekenisvol handelen en participatie van de cliënt.

Leerinhoud

 1. Revalidatiegeneeskunde.
 2. Referentiekaders binnen de fysieke revalidatie
 3. Ergotherapeutische diagnostiek.
 4. Casusverslaggeving (ICF).
 5. Adviesverlening.
 6. Hulpmiddelen.
 7. Mobiliteitshulpmiddelen.
 8. ADL activiteiten.
 9. Grijpen en hanteren van voorwerpen.
 10. Houdingen analyseren.
 11. Zitten en positioneren.
 12. Rolstoelrijden.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursus beschikbaar via cursusdienst en op digitale leeromgeving
 • Aanvullingen op digitale leeromgeving.
 • van Dijk, K., Van Barschot, K., Nas, A. Derckx, J. (2022) Ergovaardig deel 2 Uitvoeren van interventies . Boom: Amsterdam.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

 • le Granse M, Van Hartingsveldt M, Kinebanian A (editors) (2017). Grondslagen van de ergotherapie. 5e druk. Bohn Stafleu van Loghum.
 • ICF: International Classification of Functioning, Disability and Health: Nederlandse vertaling, WHO, (2007).
 • Nas,A., Laban-Sinke, I., ,van Dijk, K., Jakobs,M. Ergovaardig 1 Inventarisatie en analyse (2017)
  3de druk uitgeverij Boom

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
 • Omschrijving: kostprijs bus Revabeurs enkel indien de Revabeurs doorgaat (om de 2 jaar)
  prijs varieert tussen €20 à €25
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen53,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00schriftelijk examen

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid bij de feedback na het examen, wanneer je niet slaagt voor dit olod in eerste zittijd en dit onderdeel opnieuw wil afleggen.