Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Ergotherapie in de geestelijke gezondheidszorg 125696/2779/2223/1/47
Studiegids

Ergotherapie in de geestelijke gezondheidszorg 1

25696/2779/2223/1/47
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de ergotherapie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Proost Sarah
Andere co-titularis(sen): Callewaert Nadine, Lambrichts Alex, Sanders Ingrid, Van Eekert Xhanne, Van Geel Sven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 81,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie startcompetenties opleiding ergotherapie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BH1 Werken in en met de context: "Functioneert als ergotherapeut nationaal en internationaal in een professionele context die zich situeert in een superdiverse, inclusieve en evoluerende samenleving en gaat professioneel om met deontologische en ethische aspecten.
De student benoemt de therapeutische referentiekaders die gebruikt worden binnen de GGZ en kan de plaats van de ergotherapeutische interventies situeren binnen de sterk veranderende context van de GGZ en is zich bewust van verschillende dimensies van identiteit en gelijkenissen en verschillen tussen zichzelf en anderen.
BH2 Diagnosticeren: "Definieert autonoom in de complexe en gespecialiseerde beroepscontext in samenspraak met cliënt het handelingsvraagstuk en de vraagformulering gericht op betekenisvol handelen en kwaliteitsvolle participatie van de cliënt in zijn context en verwijst door indien nodig".
De student kent de gezondheidsmodellen die gehanteerd worden binnen de GGZ. De student observeert, inventariseert, en formuleert de mogelijkheden en beperkingen van de hulpvrager en ordent deze gegevens systematisch volgens het Model of Human Occupation (Kielhofner).
BH3 Behandelen, begeleiden, adviseren, coachen: "Behandelt, begeleidt, adviseert en coacht autonoom de cliënt tijdens het ergotherapeutisch handelingstraject met het oog op betekenisvol handelen en participatie en hanteert hierbij (inter)nationale ergotherapiegerelateerde theorieën en modellen en evalueert dit ergotherapeutisch handelen.
De student werkt systematisch en doelgericht bij het opstellen van een handelingsplan in de GGZ en gebruikt de correcte vakterminologie.
De student formuleert het handelingsvraagstuk correct en koppelt hieraan (Smart) doelstellingen op lange en korte termijn.
BH5 Werken aan kwaliteit: "Draagt verantwoordelijkheid vanuit principes van management en kwaliteitszorg voor de organisatie en het verloop van zijn ergotherapeutische handelen in de complexe en gespecialiseerde beroepscontext."
De student werkt doelgericht en systematisch de ergotherapeutische methodiek uit vertrekkende vanuit de verschillende therapeutische overwegingen.
WH Onderzoeken: "Handelt evidence-based in de verschillende aspecten van praktijkuitvoering en integreert de verworven kennis en vaardigheden met het oog op het participeren aan praktijkgericht onderzoek."
De student zoekt binnen beschikbare vakliteratuur GGZ een artikel op dat verband houdt met de inhoud van de cursus GGZ.

Leerinhoud

1. Geschiedenis binnen geestelijke gezondheidszorg.
2. Organisatie van de geestelijke gezondheidszorg.
3. Basiscompetenties van de ergotherapeut(e) binnen de geestelijke gezondheidszorg.
4. Classificatie en beschrijving van gedrag binnen de geestelijke gezondheidszorg.
5. Psychotherapeutische referentiekaders.
6. Methodisch handelen binnen de geestelijke gezondheidszorg.
7. Ergotherapeutische interventies in de geestelijke gezondheidszorg.
8. Opstellen van een handelingsplan.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Aanvullingen via digitale leeromgeving.
  • van Dijk, K., Van Barschot, K., Nas, A. Derckx, J. (2022) Ergovaardig deel 2 Uitvoeren van interventies .  Boom: Amsterdam.
  • Castelein,N; Collier,C; Vandemaele S; Van Geel S.(2020) Ergotherapie bij psychische kwetsbaarheid. basisboek voor kwaliteitsvolle hulpverlening. Acco, Leuven

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

  • le Granse M, Van Hartingsveldt M, Kinebanian A (editors) (2017). Grondslagen van de ergotherapie. 5e druk. Bohn Stafleu van Loghum.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen53,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Portfolio100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00