Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Professioneel redeneren 223968/2779/2223/1/77
Studiegids

Professioneel redeneren 2

23968/2779/2223/1/77
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de ergotherapie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Lenaerts Reinhilde
Andere co-titularis(sen): Callewaert Nadine, De Zutter Freya, Lambrichts Alex, Proost Sarah, Sanders Ingrid, Schrauwen Greet, Simons Karen, Spiessens Eveline, Suykens Sara, Van Eupen Inge, Van Geel Sven, Van Helshoecht Ingeborg, Vergauwen Kuni
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 81,00 uren

Volgtijdelijkheid

Begincompetenties (tekst)

Zie volgtijdelijkheid.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BH1 Werken in en met de context: "Functioneert als ergotherapeut nationaal en internationaal in een professionele context die zich situeert in een superdiverse, inclusieve en evoluerende samenleving en gaat professioneel om met deontologische en ethische aspecten.
De student erkent het belang van internationale betrokkenheid (wereldburgerschap) en interculturele competenties, beschrijft binnen casussen het handelingsvraagstuk van de cliënt, en beschrijft de taak van de ergotherapeut.
BH2 Diagnosticeren: "Definieert autonoom in de complexe en gespecialiseerde beroepscontext in samenspraak met cliënt het handelingsvraagstuk en de vraagformulering gericht op betekenisvol handelen en kwaliteitsvolle participatie van de cliënt in zijn context en verwijst door indien nodig".
De student verzamelt relevante gegevens in functie van het handelingsvraagstuk en beschrijft vanuit observatie en een probleemverhelderend gesprek doelgericht het functioneren van cliënten aan de hand van de ICF en een ergotherapiemodel.
BH3 Behandelen, begeleiden, adviseren, coachen: "Behandelt, begeleidt, adviseert en coacht autonoom de cliënt tijdens het ergotherapeutisch handelingstraject met het oog op betekenisvol handelen en participatie en hanteert hierbij (inter)nationale ergotherapiegerelateerde theorieën en modellen en evalueert dit ergotherapeutisch handelen.
De student stelt onder begeleiding een ergotherapeutisch handelingstraject op en hanteert hierbij nationale en internationale ergotherapiegerelateerde theorieën en modellen in de gesimuleerde beroepscontext.
BH4 Innoveren: "Ontwikkelt en gebruikt doelgericht en professioneel een creatieve en technische deskundigheid, volgt relevante evoluties op en levert een bijdrage aan het beroep ergotherapie."
De student gradeert in de moeilijkheidsgraad van een activiteit, toont gevarieerde oefeningen en heeft kennis over technologische toepassingen.
BH5 Werken aan kwaliteit: "Draagt verantwoordelijkheid vanuit principes van management en kwaliteitszorg voor de organisatie en het verloop van zijn ergotherapeutische handelen in de complexe en gespecialiseerde beroepscontext."
De student stuurt zijn professioneel redeneren vanuit de PDCA (plan - do - check - act) cirkel.
PO1 Levenslang lerende/ ondernemen: "Vertoont een actieve en zelfstandige houding voor beroepsvernieuwing en een leven lang professioneel leren en ondernemen in een complexe en gespecialiseerde beroepscontext gekenmerkt door maatschappelijke en internationale evoluties."
De student vertoont een actieve houding voor levenslang leren ( doorheen het groepsproces).
PO2 Levenslang lerende/ managen: "Vertoont vanuit de principes van management en kwaliteitszorg een actieve houding voor persoonlijke ontwikkeling en reflectie."
Student is in staat systematisch, binnen de reflectiecyclus van Korthagen, zijn eigen leerproces en eigen functioneren te evalueren, aspecten te verduidelijken met het benoemen van leerstijlen (Kolb, Vermunt of Ofman) voor drie ontwikkelingsdoelen.

Leerinhoud

1.Aan de hand van een casus: 
        De vraagstelling formuleren
        Taak ergotherapeut beschrijven
        Observeren en rapporteren
        Een handelingsplan opstellen  
        Gradaties en variaties in activiteiten uitwerken
        Houding van levenslang leren & kwaliteit  bewaken aantonen 
 2. Studieloopbaancoaching (SLC)
        Visie en missie studieloopbaancoaching
        Stappenplan
        Opdrachten

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Cursus via digitale leeromgeving.
  • Hiemstra D. (2022). Talentenwijzer, Presentaties en aanvullingen digitale leeromgeving, Boom Amsterdam
  • le Granse M, Van Hartingsveldt M, Kinebanian A (editors) (2017). Grondslagen van de ergotherapie. 5e druk. Bohn Stafleu van Loghum.
     

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges16,00 uren
  • Omschrijving: 14u + 2u SLC
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
  • Omschrijving: 8u + 2u SLC
Werktijd buiten de contacturen55,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Portfolio25,00Indienen via digitale leeromgeving
Semester 1Projectopdracht75,00schriftelijke versie indienen via digitale leeromgeving, mondeling examen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio25,00indienen via digitale leeromgeving
Tweede examenperiodeProjectopdracht75,00schriftelijke versie indienen via digitale leeromgeving, mondeling examen.

Toetsing (tekst)

Het portfolio SLC mag enkel via de digitale leeromgeving ingediend worden, niet per mail. De beoordelingscriteria vind je in de cursus. 
Om deel uit te maken van een groep bij de projectopdracht is er verplichte aanwezigheid tijdens de practica.