Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Ergotherapie in de geriatrie 21721/2779/2223/1/85
Studiegids

Ergotherapie in de geriatrie 2

1721/2779/2223/1/85
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de ergotherapie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Simons Karen
Andere co-titularis(sen): Empsten Kathleen, Suykens Sara, Van Gils Annick, Vergauwen Kuni
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 162,00 uren

Volgtijdelijkheid

Begincompetenties (tekst)

Zie volgtijdelijkheid.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BH2 Diagnosticeren: "Definieert autonoom in de complexe en gespecialiseerde beroepscontext in samenspraak met cliënt het handelingsvraagstuk en de vraagformulering gericht op betekenisvol handelen en kwaliteitsvolle participatie van de cliënt in zijn context en verwijst door indien nodig".
De student verzamelt relevante gegevens in functie van het handelingsvraagstuk en observeert en beschrijft het functioneren van de geriatrische en CVA-patiënt in functie van zijn handelingscompetentie en participatie.
BH3 Behandelen, begeleiden, adviseren, coachen: "Behandelt, begeleidt, adviseert en coacht autonoom de cliënt tijdens het ergotherapeutisch handelingstraject met het oog op betekenisvol handelen en participatie en hanteert hierbij (inter)nationale ergotherapiegerelateerde theorieën en modellen en evalueert dit ergotherapeutisch handelen.
De student stelt in een gesimuleerde ouderenzorg een ergotherapeutisch handelingsplan op en hanteert hierbij nationale en internationale ergotherapie gerelateerde theorieën en modellen en evalueert dit ergotherapeutisch handelen.
BH4 Innoveren: "Ontwikkelt en gebruikt doelgericht en professioneel een creatieve en technische deskundigheid, volgt relevante evoluties op en levert een bijdrage aan het beroep ergotherapie."
De student past bij de geriatrische en CVA patiënt onder begeleiding creatieve en technische deskundigheid toe in functie van probleemoplossend denken en handelen en heeft kennis van relevante technologische toepassingen.
PO1 Levenslang lerende/ ondernemen: "Vertoont een actieve en zelfstandige houding voor beroepsvernieuwing en een leven lang professioneel leren en ondernemen in een complexe en gespecialiseerde beroepscontext gekenmerkt door maatschappelijke en internationale evoluties."
De student vertoont een actieve houding voor een leven lang leren en ondernemen in de ouderenzorg in internationaal perspectief.
WH Onderzoeken: "Handelt evidence-based in de verschillende aspecten van praktijkuitvoering en integreert de verworven kennis en vaardigheden met het oog op het participeren aan praktijkgericht onderzoek."
De student maakt gebruik van evidence based practice in zijn professioneel redeneren en vindt en leest doelgericht en zelfstandig wetenschappelijke professionele literatuur.

Leerinhoud

1. Geriatrie 
2. CVA   
3. Amputatie OL
4. Parkinson
5. Totale heup- en totale knieprothese

Studiematerialen (tekst): VerplichtStudiematerialen (tekst): Aanbevolen

Studiemateriaal via digitale leeromgeving.
Verschraegen, J. (2008). Basisinformatie dementie, expertisecentrum dementie
Davies, P. (2001) Hemiplegie, een handleiding voor het behandelen van de volwassen patiënt met hemiplegie, 2de dr.
De Coninck, L, e.a. (2019). Ergotherapie in de gerontologie: basisboek voor kwaliteitsvolle hulpverlening. Acco.
Geenen, K. (2015). Ergotherapie in de geriatrie. Basisboek voor kwaliteitsvolle hulpverlening. Acco.
van Dijk, K., Van Barschot, K., Nas, A. Derckx, J. (2022) Ergovaardig deel 2 Uitvoeren van interventies . Boom: Amsterdam.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen105,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00digitaal schriftelijk examen
Semester 1Vaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00digitaal schriftelijk examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid bij de feedback na de examens wanneer je niet slaagt voor dit olod in 1e zittijd en dit onderdeel opnieuw wil afleggen.