Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Stage 21925/2779/2223/1/37
Studiegids

Stage 2

1925/2779/2223/1/37
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de ergotherapie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Sanders Ingrid
Andere co-titularis(sen): Anthonissen Dorien, Bulckmans Niki, Callewaert Nadine, De Zutter Freya, Empsten Kathleen, Geysen Kathleen, Lambrichts Alex, Lécharny Marine, Lenaerts Reinhilde, Maes Katrien, Magerat Laurence, Op De Beeck Kathleen, Proost Sarah, Schrauwen Greet, Simons Karen, Spiessens Eveline, Stes Veerle, Suykens Sara, Van Eekert Xhanne, Van Eupen Inge, Van Geel Sven, Van Gils Annick, Van Helshoecht Ingeborg, Van hove Sofie, Vergauwen Kuni
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 324,00 uren

Begincompetenties (tekst)

Zie volgtijdelijkheid

OLR-Leerdoelen (lijst)

BH1 Werken in en met de context: "Functioneert als ergotherapeut nationaal en internationaal in een professionele context die zich situeert in een superdiverse, inclusieve en evoluerende samenleving en gaat professioneel om met deontologische en ethische aspecten.
De student beschrijft en motiveert de keuzes van de ergotherapeutische interventies die aansluiten bij het handelingsvraagstuk van twee volgcliënten.
BH2 Diagnosticeren: "Definieert autonoom in de complexe en gespecialiseerde beroepscontext in samenspraak met cliënt het handelingsvraagstuk en de vraagformulering gericht op betekenisvol handelen en kwaliteitsvolle participatie van de cliënt in zijn context en verwijst door indien nodig".
De student formuleert onder begeleiding het handelingsvraagstuk, de vraaganalyse en vraagformulering op basis van observatie en dossierstudie.
BH3 Behandelen, begeleiden, adviseren, coachen: "Behandelt, begeleidt, adviseert en coacht autonoom de cliënt tijdens het ergotherapeutisch handelingstraject met het oog op betekenisvol handelen en participatie en hanteert hierbij (inter)nationale ergotherapiegerelateerde theorieën en modellen en evalueert dit ergotherapeutisch handelen.
De student inventariseert, definieert en stelt het ergotherapeutische handelingstraject onder begeleiding op. De uitvoering en evaluatie behoeven bijsturing en begeleiding leidt niet tot zelfstandig handelen.
BH4 Innoveren: "Ontwikkelt en gebruikt doelgericht en professioneel een creatieve en technische deskundigheid, volgt relevante evoluties op en levert een bijdrage aan het beroep ergotherapie."
De student kopieert de activiteiten en methodiek (selecteren, instrueren, demonstreren, graderen, variëren)
BH5 Werken aan kwaliteit: "Draagt verantwoordelijkheid vanuit principes van management en kwaliteitszorg voor de organisatie en het verloop van zijn ergotherapeutische handelen in de complexe en gespecialiseerde beroepscontext."
De student past de PDCA (plan - do - check - act) cirkel toe bij zijn ergotherapeutisch handelen.
C Communicatie/ communiceren: "Communiceert kwaliteitsvol en werkt interprofessioneel samen met de cliënt en alle betrokkenen in het kader van het handelingsvraagstuk."
De student overlegt met het ergotherapeutisch team en stuurt zijn gedrag hierdoor bij. De student communiceert met de cliënt in het kader van het handelingstraject.De student ondersteunt en motiveert.De student rapporteert correct schriftelijk en mondeling.
PO1 Levenslang lerende/ ondernemen: "Vertoont een actieve en zelfstandige houding voor beroepsvernieuwing en een leven lang professioneel leren en ondernemen in een complexe en gespecialiseerde beroepscontext gekenmerkt door maatschappelijke en internationale evoluties."
De student toont actieve interesse voor de totale handelingscontext.
PO2 Levenslang lerende/ managen: "Vertoont vanuit de principes van management en kwaliteitszorg een actieve houding voor persoonlijke ontwikkeling en reflectie."
De student is zich bewust van de sterktes en zwaktes van zijn therapeutisch handelen. De student volgt de aanwijzingen tot verbetering snel op, de student gaat aan de slag met de aanwijzingen. Begeleiding en ondersteuning zijn nog noodzakelijk.
Student is in staat systematisch, binnen de reflectiecyclus van Korthagen, zijn leerproces en functioneren te evalueren en aspecten te verduidelijken (Ofman) . De student is actief bezig met zijn sterktes en zwaktes kernkwaliteiten,valkuilen, uitdagingen en allergieën.

Leerinhoud

1. Stage
2. Studieloopbaancoaching
            Supervisie
            Opdrachten
3. Interprofessionele Vaardigheden
    Oefeningen in interprofessionele vaardigheden praktijkgericht en voorbereidend op stage

4. EHBO: Voor het onderdeel EHBO toont de student aan dat hij/zij reanimatievaardigheden beheerst. De student benadert het slachtoffer, voert mond-op-mond ademhaling in combinatie met hartmassage uit, beademt de oefenmannequin met de beademingsballon en vraagt op een correcte manier om bijstand. Telkens verloopt de handeling volgens de meest recente versie van de ERC reanimatierichtlijnen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursus via digitale leeromgeving
 • Aanvullingen via digitale leeromgeving.
 • Stagecontract.
 • stagereglement.
 • le Granse M, Van Hartingsveldt M, Kinebanian A (editors) (2017). Grondslagen van de ergotherapie. 5e druk. Bohn Stafleu van Loghum.
 • Hiemstra D. (2022). Talentenwijzer, Presentaties en aanvullingen digitale leeromgeving, Boom Amsterdam

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges3,00 uren
 • Omschrijving: stage 1 cu
  studieloopbaancoaching (SLC) 2 cu
Vormen van groepsleren14,00 uren
 • Omschrijving: Stage 4cu
  Studieloopbaancoaching 2cu
  Interprofessionele vaardigheden IPV) 8cu
Werkplekleren en/of stage195,00 uren
Werktijd buiten de contacturen112,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Portfolio15,00indienen via digitale leeromgeving
Semester 2Praktijkbeoordeling in een professionele context85,00

Toetsing (tekst)

De procedure “Medische opvolging bij practicum en stage” zoals raadpleegbaar op het digitaal leerplatform moet worden nageleefd. Indien de student zijn eerste afspraak betreffende het arbeidsgeneeskundig onderzoek niet nakomt zal dit gesanctioneerd worden met -1 op de totaalscore van het desbetreffende olod ( stage 1 - 2 - 3 - 4). Het niet naleven ervan geeft de hogeschool het recht de student te weigeren voor stage.
De richtlijnen rond evaluatie zijn terug te vinden in het stagereglement.
Je moet beschikken over 6 weken om het volledige olod af te leggen.
Er is verplichte aanwezigheid voor alle onderdelen Stage 2.
Ongewettigde afwezigheid voor introductie stage introductie stage , stagebegeleiding, IPV en SLC kan aanleiding geven tot het niet verwerven van de competenties voor deze stage.
Aangezien in het opleidingsonderdeel stage voor de opleiding essentiële eindcompetenties worden getoetst, is het noodzakelijk dat de student alle stage-uren en stagedagen effectief presteert.
Om de eindcompetenties te kunnen beoordelen moet het stageboek met het reflectieverslag voor de door de opleiding voorziene deadline worden ingediend en beoordeeld.
Het niet volledig presteren van de stage-uren / stagedagen of het niet tijdig indienen van het stageboek en reflectieverslag kunnen aanleiding geven tot een beoordeling van 0 / 20..
Ongewettigde afwezigheden van de lessen IPV kunnen aanleiding geven tot het niet verwerven van de competenties voor stage.
Het portfolio SLC mag  enkel via de digitale leeromgeving ingediend worden, niet per mail.
Gezien de praktijkopdracht in de eerste examenperiode permanent geêvalueerd wordt aan de hand van competentiemeting in een periode van respectievelijk 6 weken kunnen deze stages niet hernomen worden gezien de korte duurtijd van de tweede examenperiode.