Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Ergotherapie in de fysieke revalidatie 31717/2779/2223/1/46
Studiegids

Ergotherapie in de fysieke revalidatie 3

1717/2779/2223/1/46
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de ergotherapie, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Van Eupen Inge
Andere co-titularis(sen): Anthonissen Dorien, Lécharny Marine, Maes Katrien, Magerat Laurence, Van Gils Annick, Vergauwen Kuni
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 81,00 uren

Volgtijdelijkheid

Begincompetenties (tekst)

Zie volgtijdelijkheid.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BH1 Werken in en met de context: "Functioneert als ergotherapeut nationaal en internationaal in een professionele context die zich situeert in een superdiverse, inclusieve en evoluerende samenleving en gaat professioneel om met deontologische en ethische aspecten.
De student toont aan op de hoogte te zijn van de juridische en beleidsmatige context mbt de beroepsuitoefening van de ergotherapeut in de fysieke revalidatie (VAPH, arbeidshervatting....)
BH2 Diagnosticeren: "Definieert autonoom in de complexe en gespecialiseerde beroepscontext in samenspraak met cliënt het handelingsvraagstuk en de vraagformulering gericht op betekenisvol handelen en kwaliteitsvolle participatie van de cliënt in zijn context en verwijst door indien nodig".
De student heeft kennis en inzicht in de theorie van de ziektebeelden en kadert alle gegevens van een casus binnen de complexe en gespecialiseerde beroepscontext binnen de ICF en gebruikt een gepast assessment.
BH3 Behandelen, begeleiden, adviseren, coachen: "Behandelt, begeleidt, adviseert en coacht autonoom de cliënt tijdens het ergotherapeutisch handelingstraject met het oog op betekenisvol handelen en participatie en hanteert hierbij (inter)nationale ergotherapiegerelateerde theorieën en modellen en evalueert dit ergotherapeutisch handelen.
De student stelt zelfstandig een ergotherapeutisch handelingstraject op voor een casus rond preventie, behandelen, begeleiden en /of adviseren, coachen en hanteert hierbij vaktaal. Hij evalueert dit ergotherapeutisch handelen kritisch.
BH4 Innoveren: "Ontwikkelt en gebruikt doelgericht en professioneel een creatieve en technische deskundigheid, volgt relevante evoluties op en levert een bijdrage aan het beroep ergotherapie."
De student kiest en voert zelfstandig ergotherapeutische methodieken uit bij een casus.

Leerinhoud

1.Theorie en Methodiek fysieke revalidatie 3

  • Ergotherapeutisch handelen bij personen met een dwarslaesie.
  • Beleid van het VAPH rond personen met een beperking; hulpmiddelen en aanpassingen met terugbetaling.
  • Terugbetalingsmodaliteit mobiliteitshulpmiddelen (MOHM)
  • Woningaanpassing en hulpmiddelenadvies
  • Participatie en Arbeid met inbegrip van beleidsaspecten.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Cursus via cursusdienst en/of digitale leeromgeving.
  • le Granse M, Van Hartingsveldt M, Kinebanian A (editors) (2017). Grondslagen van de ergotherapie. 5e druk. Bohn Stafleu van Loghum.
  • Dejager, A., Debackere,L., Steyaert,G. (2018) Ergotherapie in de fysieke revalidatie: basisboek voor kwalitatieve hulpverlening. uitgeverij Acco
  • van Dijk, K., Van Barschot, K., Nas, A. Derckx, J. (2022) Ergovaardig deel 2 Uitvoeren van interventies . Boom: Amsterdam.


Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen55,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets in de examenreeks100,00mondeling examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00mondeling examen