Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Ergotherapie in de geestelijke gezondheidszorg 31720/2779/2223/1/51
Studiegids

Ergotherapie in de geestelijke gezondheidszorg 3

1720/2779/2223/1/51
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de ergotherapie, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Van Geel Sven
Andere co-titularis(sen): Callewaert Nadine, Lambrichts Alex, Proost Sarah, Sanders Ingrid
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 81,00 uren

Volgtijdelijkheid

Begincompetenties (tekst)

Zie volgtijdelijkheid.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BH1 Werken in en met de context: "Functioneert als ergotherapeut nationaal en internationaal in een professionele context die zich situeert in een superdiverse, inclusieve en evoluerende samenleving en gaat professioneel om met deontologische en ethische aspecten.
De student toont aan op de hoogte te zijn van de juridische context m.b.t. de beroepsuitoefening van de ergotherapeut in de geestelijke gezondheidszorg.
BH2 Diagnosticeren: "Definieert autonoom in de complexe en gespecialiseerde beroepscontext in samenspraak met cliënt het handelingsvraagstuk en de vraagformulering gericht op betekenisvol handelen en kwaliteitsvolle participatie van de cliënt in zijn context en verwijst door indien nodig".
De student kent assessmentinstrumenten en –methodieken die toegepast worden binnen de GGZ en kan deze correct hanteren en interpreteren. De student toont de beperkingen én de sterke punten van de cliënt en diens systeem en kan deze systematisch en volledig in kaart brengen in een casus.
BH3 Behandelen, begeleiden, adviseren, coachen: "Behandelt, begeleidt, adviseert en coacht autonoom de cliënt tijdens het ergotherapeutisch handelingstraject met het oog op betekenisvol handelen en participatie en hanteert hierbij (inter)nationale ergotherapiegerelateerde theorieën en modellen en evalueert dit ergotherapeutisch handelen.
De student kan therapiedoelstellingen opstellen gebaseerd op de afgenomen assessments en observaties en toont dit adhv een casus. De student gebruikt voor zijn behandelingstraject nationaal en internationaal geaccepteerde ergotherapeutische en andere GGZ-modellen en wendt deze aan in een casus. De student toont in een casus hoe de voorgestelde therapieën kunnen geëvalueerd worden.
BH4 Innoveren: "Ontwikkelt en gebruikt doelgericht en professioneel een creatieve en technische deskundigheid, volgt relevante evoluties op en levert een bijdrage aan het beroep ergotherapie."
De student kan correct ergotherapeutische therapievormen toepassen in de (gesimuleerde) praktijk, hij gaat hierbij creatief en innovatief te werk.
WH Onderzoeken: "Handelt evidence-based in de verschillende aspecten van praktijkuitvoering en integreert de verworven kennis en vaardigheden met het oog op het participeren aan praktijkgericht onderzoek."
De student zoekt in een groep een evidence based onderbouwde methodiek met betrekking tot de klinische vraag van het jaar.

Leerinhoud

Theorie
     
 1. Historische, filosofische en maatschappelijke noties over geestelijke gezondheidszorg.
 2. Ergotherapeutische modellen in de geestelijke gezondheidszorg.
 3. Preventie van psychische aandoeningen.
 4. Kinder- en jeugdpsychiatrie: inleiding.
 5. Kinder- en jeugdpsychiatrie: infants.
 6. Kinder- en jeugdpsychiatrie: latentieleeftijd.
 7. Kinder- en jeugdpsychiatrie: adolescenten.

Methodiek   

 1. Een casusbespreking aan de hand van verschillende ergotherapeutische modellen.
 2. Werkvormen in de kinder-en jeugdpsychiatrie
 3. Juridische aspecten ergotherapie in de GGZ

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursus via cursusdienst en /of digitale leeromgeving.
 • le Granse M, Van Hartingsveldt M, Kinebanian A (editors) (2017). Grondslagen van de ergotherapie. 5e druk. Bohn Stafleu van Loghum.
 • Castelein,N; Collier,C; Vandemaele S; Van Geel S.(2020) Ergotherapie bij psychische kwetsbaarheid. basisboek voor kwaliteitsvolle hulpverlening. Acco Leuven

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren
 • Omschrijving: theorie 14 cu
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
 • Omschrijving: praktijk 12 cu
Werktijd buiten de contacturen55,00 uren
 • Omschrijving: zelfstudie 55 cu

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Portfolio30,00via permanente evaluatie
Semester 1Vaardigheidstoets in de examenreeks70,00schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio30,00via permanente evaluatie
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00schriftelijk examen

Toetsing (tekst)

1e examenperiode:  paper (portfolio) en schriftelijk examen.
2de examenperiode: de punten van de paper( portfolio) worden overgedragen of opnieuw ingediend en een schriftelijk examen.