Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Ergotherapie in de geriatrie 31722/2779/2223/1/22
Studiegids

Ergotherapie in de geriatrie 3

1722/2779/2223/1/22
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de ergotherapie, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Suykens Sara
Andere co-titularis(sen): Empsten Kathleen, Simons Karen, Vergauwen Kuni
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 81,00 uren

Volgtijdelijkheid

Begincompetenties (tekst)

Zie volgtijdelijkheid.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BH1 Werken in en met de context: "Functioneert als ergotherapeut nationaal en internationaal in een professionele context die zich situeert in een superdiverse, inclusieve en evoluerende samenleving en gaat professioneel om met deontologische en ethische aspecten.
De student herkent op basis van een casus deontologische en ethische aspecten in de geriatrische populatie en past zijn handelen hierop aan.
BH2 Diagnosticeren: "Definieert autonoom in de complexe en gespecialiseerde beroepscontext in samenspraak met cliënt het handelingsvraagstuk en de vraagformulering gericht op betekenisvol handelen en kwaliteitsvolle participatie van de cliënt in zijn context en verwijst door indien nodig".
De student kent assessment instrumenten, methodieken die van toepassing zijn binnen de geriatrie. De student brengt de beperkingen en mogelijkheden van de cliënt en diens systeem systematisch en volledig in kaart.
BH3 Behandelen, begeleiden, adviseren, coachen: "Behandelt, begeleidt, adviseert en coacht autonoom de cliënt tijdens het ergotherapeutisch handelingstraject met het oog op betekenisvol handelen en participatie en hanteert hierbij (inter)nationale ergotherapiegerelateerde theorieën en modellen en evalueert dit ergotherapeutisch handelen.
De student kan therapiedoelstellingen, gekoppeld aan een specifieke geriatrische context, opstellen gebaseeerd op de afgenomen assessments en observaties en toont dit a.d.h.v. een casus. De student gebruikt voor zijn handelingstraject (inter)nationaal geaccepteerde ergotherapeutische en andere geriatrische modellen en wendt deze aan in functie van een casus.
BH4 Innoveren: "Ontwikkelt en gebruikt doelgericht en professioneel een creatieve en technische deskundigheid, volgt relevante evoluties op en levert een bijdrage aan het beroep ergotherapie."
De student zet correct belangrijke concepten binnen de geriatrie om in ergotherapeutische methodieken, die passend zijn binnen een tewerkstellingsplaats. De student profileert zichzelf en gaat hierbij creatief en innovatief te werk.
WH Onderzoeken: "Handelt evidence-based in de verschillende aspecten van praktijkuitvoering en integreert de verworven kennis en vaardigheden met het oog op het participeren aan praktijkgericht onderzoek."
De student bespreekt onderzoeksartikelen uit een peer-reviewed tijdschrift en vakspecifieke richtlijnen, die handelen over geriatrie, en onderbouwt op basis hiervan ergotherapeutische interventies.

Leerinhoud

1. Tendensen en initiatieven in de maatschappij.
2. Tendensen en ontwikkelingen in het woonzorglandschap.
3. Tewerkstellingsplaatsen en beroepsrol.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Cursus via digitale leeromgeving.
le Granse M, Van Hartingsveldt M, Kinebanian A (editors) (2017). Grondslagen van de ergotherapie. 5e druk. Bohn Stafleu van Loghum.
De Coninck, L, e.a. (2019). Ergotherapie in de gerontologie: basisboek voor kwaliteitsvolle hulpverlening. Acco Leuven.
Geenen, K. (2015). Ergotherapie in de geriatrie. Basisboek voor kwaliteitsvolle hulpverlening. Acco Leuven.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen55,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Portfolio30,00via permanente evaluatie
Semester 1Vaardigheidstoets in de examenreeks70,00schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio30,00via permanente evaluatie
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00schriftelijk examen

Toetsing (tekst)