Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Ergotherapie bij atypische ontwikkeling 332381/2779/2223/1/66
Studiegids

Ergotherapie bij atypische ontwikkeling 3

32381/2779/2223/1/66
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de ergotherapie, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Bulckmans Niki
Andere co-titularis(sen): De Zutter Freya, Lenaerts Reinhilde, Op De Beeck Kathleen, Spiessens Eveline, Van Helshoecht Ingeborg
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 81,00 uren

Volgtijdelijkheid

Begincompetenties (tekst)

Zie volgtijdelijkheid.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BH1 Werken in en met de context: "Functioneert als ergotherapeut nationaal en internationaal in een professionele context die zich situeert in een superdiverse, inclusieve en evoluerende samenleving en gaat professioneel om met deontologische en ethische aspecten.
De student toont aan op de hoogte te zijn van de juridische context m.b.t. de beroepsuitoefening van de ergotherapeut bij atypische ontwikkeling.
BH2 Diagnosticeren: "Definieert autonoom in de complexe en gespecialiseerde beroepscontext in samenspraak met cliënt het handelingsvraagstuk en de vraagformulering gericht op betekenisvol handelen en kwaliteitsvolle participatie van de cliënt in zijn context en verwijst door indien nodig".
De student inventariseert en beschrijft professioneel de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt en het cliëntsysteem aan de hand van dossierstudie en assessment van een casus uit de complexe en gespecialiseerde beroepsontwikkelingscontext.
BH3 Behandelen, begeleiden, adviseren, coachen: "Behandelt, begeleidt, adviseert en coacht autonoom de cliënt tijdens het ergotherapeutisch handelingstraject met het oog op betekenisvol handelen en participatie en hanteert hierbij (inter)nationale ergotherapiegerelateerde theorieën en modellen en evalueert dit ergotherapeutisch handelen.
De student kan een ergotherapeutisch handelingstraject kwaliteitsvol uitwerken, hanteert nat. en internat. ergotherapie gerelateerde theorieën en modellen, evalueert deze interventie voor een casus uit de beroepscontext atypische ontwikkeling.
BH4 Innoveren: "Ontwikkelt en gebruikt doelgericht en professioneel een creatieve en technische deskundigheid, volgt relevante evoluties op en levert een bijdrage aan het beroep ergotherapie."
De student gebruikt doelgericht en ontwikkelt professioneel de eigen creatieve en technische vaardigheden in de complexe en gespecialiseerde beroepscontext atypische ontwikkeling.
WH Onderzoeken: "Handelt evidence-based in de verschillende aspecten van praktijkuitvoering en integreert de verworven kennis en vaardigheden met het oog op het participeren aan praktijkgericht onderzoek."
De student gebruikt wetenschappelijk professionele literatuur ter ondersteuning van het professioneel redeneerproces.

Leerinhoud

  • Ergotherapeutische diagnostiek, begeleiding en behandeling
  • Juridische context bij atypische ontwikkeling

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Cursus via cursusdienst of ter beschikking via digitale leeromgeving.
  • Aanvullingen via digitale leeromgeving.
  • Denolf,A. & Daems,J.(2018). Ergotherapie en ontwikkelingsproblemen. Basisboek voor kwalitatieve hulpverlening. Leuven. Acco
  • le Granse M, Van Hartingsveldt M, Kinebanian A (editors) (2017). Grondslagen van de ergotherapie. 5e druk. Bohn Stafleu van Loghum.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen55,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Portfolio30,00
Semester 1Vaardigheidstoets in de examenreeks70,00schriftelijk examen - gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio30,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00schriftelijk examen - gesloten boek

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid bij de feedback, wanneer je niet slaagt voor dit olod in eerste zittijd en je dit onderdeel opnieuw wil afleggen ivm portfolio permanente evaluatie.