Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Stage 31926/2779/2223/1/71
Studiegids

Stage 3

1926/2779/2223/1/71
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de ergotherapie, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Sanders Ingrid
Andere co-titularis(sen): Anthonissen Dorien, Bulckmans Niki, Callewaert Nadine, De Zutter Freya, Empsten Kathleen, Geysen Kathleen, Lambrichts Alex, Lécharny Marine, Lenaerts Reinhilde, Maes Katrien, Magerat Laurence, Op De Beeck Kathleen, Proost Sarah, Schrauwen Greet, Simons Karen, Spiessens Eveline, Stes Veerle, Suykens Sara, Van Eekert Xhanne, Van Eupen Inge, Van Geel Sven, Van Gils Annick, Van Helshoecht Ingeborg, Van hove Sofie, Vergauwen Kuni
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 336,00 uren

Volgtijdelijkheid

Begincompetenties (tekst)

Zie volgtijdelijkheid.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BH1 Werken in en met de context: "Functioneert als ergotherapeut nationaal en internationaal in een professionele context die zich situeert in een superdiverse, inclusieve en evoluerende samenleving en gaat professioneel om met deontologische en ethische aspecten.
De student rapporteert over het zelfstandig ergotherapeutisch handelen in de beroepscontext, (correct=bewust, open, flexibel en respectvol, zoals verwacht op de dienst). De student koppelt het handelingsvraagstuk aan deontolgische en ethische aspecten.
BH2 Diagnosticeren: "Definieert autonoom in de complexe en gespecialiseerde beroepscontext in samenspraak met cliënt het handelingsvraagstuk en de vraagformulering gericht op betekenisvol handelen en kwaliteitsvolle participatie van de cliënt in zijn context en verwijst door indien nodig".
De student formuleert onder begeleiding het handelingsvraagstuk, de vraaganalyse en vraagformulering op basis van observatie, dossierstudie en assessment.
BH3 Behandelen, begeleiden, adviseren, coachen: "Behandelt, begeleidt, adviseert en coacht autonoom de cliënt tijdens het ergotherapeutisch handelingstraject met het oog op betekenisvol handelen en participatie en hanteert hierbij (inter)nationale ergotherapiegerelateerde theorieën en modellen en evalueert dit ergotherapeutisch handelen.
De student kopieert het ergotherapeutisch handelen (doelbepaling en plan van aanpak). Begeleiding en ondersteuning zijn noodzakelijk om tot zelfstandig handelen te komen.
BH4 Innoveren: "Ontwikkelt en gebruikt doelgericht en professioneel een creatieve en technische deskundigheid, volgt relevante evoluties op en levert een bijdrage aan het beroep ergotherapie."
De student voert zelf gekozen activiteiten methodisch uit. Door tekorten in selectie of, instructie of demonstratie of gradatie of variatie is de activiteit minder effectief
BH5 Werken aan kwaliteit: "Draagt verantwoordelijkheid vanuit principes van management en kwaliteitszorg voor de organisatie en het verloop van zijn ergotherapeutische handelen in de complexe en gespecialiseerde beroepscontext."
De student past systematisch de PDCA cirkel toe.
C Communicatie/ communiceren: "Communiceert kwaliteitsvol en werkt interprofessioneel samen met de cliënt en alle betrokkenen in het kader van het handelingsvraagstuk."
De student neemt doelgericht initiatief tot overleg (schriftelijk, mondeling) met het interprofessioneel team.De student stemt de communicatie af op de cliënt en het handelingstraject.
PO1 Levenslang lerende/ ondernemen: "Vertoont een actieve en zelfstandige houding voor beroepsvernieuwing en een leven lang professioneel leren en ondernemen in een complexe en gespecialiseerde beroepscontext gekenmerkt door maatschappelijke en internationale evoluties."
De student motiveert zijn keuzes in plan van aanpak voor één casus met bewijskracht. Vertoont interesse voor een leven lang leren en ondernemen in een beroepscontext in internationaal perspectief.
PO2 Levenslang lerende/ managen: "Vertoont vanuit de principes van management en kwaliteitszorg een actieve houding voor persoonlijke ontwikkeling en reflectie."
De student versterkt zijn competenties aan de hand van zijn sterktes en werkpunten.
Student is in staat systematisch, binnen de reflectiecyclus van Korthagen, zijn leerproces en functioneren te evalueren en aspecten te verduidelijken met Ofman en dit voor drie ontwikkelingsdoelen. De student vertoont intresse voor levenslang leren.

Leerinhoud

1. Stage
2. Studieloopbaancoaching SLC
     Supervisie
     Opdrachten

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursus via cursusdienst.
 • Stagecontract.
 • Stagereglement.
 • Aanvullingen via digitale leeromgeving.
 • le Granse M, Van Hartingsveldt M, Kinebanian A (editors) (2017). Grondslagen van de ergotherapie. 5e druk. Bohn Stafleu van Loghum.
 • Hiemstra D. (2022). Talentenwijzer, Presentaties en aanvullingen digitale leeromgeving, Boom Amsterdam
Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges3,00 uren
 • Omschrijving: stage 2cu
  Studieloopbaancoaching (SLC) 1cu
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
 • Omschrijving: stagebegeleiding 6 cu
  Studieloopbaancoaching (SLC) 2u
Werkplekleren en/of stage240,00 uren
Werktijd buiten de contacturen85,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Portfolio12,00indienen via digitale leeromgeving
Semester 1Praktijkbeoordeling in een professionele context88,00

Toetsing (tekst)

De procedure “Medische opvolging bij practicum en stage” zoals raadpleegbaar op het digitaal leerplatform moet worden nageleefd. Indien de student zijn eerste afspraak betreffende het arbeidsgeneeskundig onderzoek niet nakomt zal dit gesanctioneerd worden met -1 op de totaalscore van het desbetreffende olod ( stage 1 - 2 - 3 - 4). Het niet naleven ervan geeft de hogeschool het recht de student te weigeren voor stage.
De richtlijnen rond evaluatie zijn terug te vinden in het stagereglement.
Je moet beschikken over 8 weken om het volledige olod af te leggen.
Er is verplichte aanwezigheid voor alle onderdelen van stage 3.
Ongewettigde afwezigheid voor introductie stage , stagebegeleiding en SLC  kan aanleiding geven tot het niet verwerven van de competenties voor deze stage 3.
Aangezien in het opleidingsonderdeel stage voor de opleiding essentiële eindcompetenties worden getoetst, is het noodzakelijk dat de student alle stage-uren en stagedagen effectief presteert.
Om de eindcompetenties te kunnen beoordelen moet het stageboek  met het reflectieverslag voor de door de opleiding voorziene deadline worden ingediend en beoordeeld.
Het niet volledig presteren van de stage-uren / stagedagen of het niet tijdig indienen van het stageboek en  reflectieverslag kunnen aanleiding geven tot een beoordeling van 0 /20.
Het portfolio SLC mag enkel via de digitale leeromgeving ingediend worden, niet per mail.
Gezien de praktijkopdracht in de eerste examenperiode permanent geëvalueerd wordt aan de hand van competentiemeting in een periode van respectievelijk 8 weken kunnen deze stages niet hernomen worden gezien de korte duurtijd van de tweede examenperiode.
De kosten verbonden aan de verplichte leeractiviteit vallen volledig ten laste van de student. De student is vrij in zijn keuze van internationale leeractiviteit.
Terug van weggeweest (presentatie buitenlandse stage) is verplicht onderdeel van een buitenlandse stage.