Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Stage 41927/2779/2223/1/08
Studiegids

Stage 4

1927/2779/2223/1/08
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de ergotherapie, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Sanders Ingrid
Andere co-titularis(sen): Anthonissen Dorien, Bulckmans Niki, Callewaert Nadine, De Zutter Freya, Empsten Kathleen, Geysen Kathleen, Lambrichts Alex, Lécharny Marine, Lenaerts Reinhilde, Maes Katrien, Magerat Laurence, Op De Beeck Kathleen, Proost Sarah, Schrauwen Greet, Simons Karen, Spiessens Eveline, Stes Veerle, Suykens Sara, Van Eekert Xhanne, Van Eupen Inge, Van Geel Sven, Van Gils Annick, Van Helshoecht Ingeborg, Van hove Sofie, Vergauwen Kuni
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester) of 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 448,00 uren

Volgtijdelijkheid

(geslaagd voor Stage 2 EN geslaagd voor Professioneel redeneren 2 EN geslaagd voor Ergotherapie bij atypische ontwikkeling 2 EN geslaagd voor Ergotherapie in de geriatrie 2 EN geslaagd voor Ergotherapie in de fysieke revalidatie 2 EN geslaagd voor Ergotherapie in de geestelijke gezondheidszorg 2 EN geslaagd voor Stage 3) OF (geslaagd voor Stage 2 EN geslaagd voor Professioneel redeneren 2 EN geslaagd voor Ergotherapie bij atypische ontwikkeling 2 EN geslaagd voor Ergotherapie in de geriatrie 2 EN geslaagd voor Ergotherapie in de fysieke revalidatie 2 EN geslaagd voor Ergotherapie in de geestelijke gezondheidszorg 2) EN (simultaan te volgen met Stage 3 OF geslaagd voor Stage 3).

Begincompetenties (tekst)

Zie volgtijdelijkheid.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BH1 Werken in en met de context: "Functioneert als ergotherapeut nationaal en internationaal in een professionele context die zich situeert in een superdiverse, inclusieve en evoluerende samenleving en gaat professioneel om met deontologische en ethische aspecten.
De student beschrijft en motiveert een persoonlijke keuze binnen de ergotherapeutische interventie. De student gaat professioneel om met deontologische en ethische aspecten in een superdiverse, inclusieve en evoluerende samenleving.
BH2 Diagnosticeren: "Definieert autonoom in de complexe en gespecialiseerde beroepscontext in samenspraak met cliënt het handelingsvraagstuk en de vraagformulering gericht op betekenisvol handelen en kwaliteitsvolle participatie van de cliënt in zijn context en verwijst door indien nodig".
De student beschrijft autonoom in samenspraak met de cliënt het handelingsvraagstuk, de vraaganalyse en vraagformulering gericht op betekenisvol handelen en kwaliteitsvolle participatie van de cliënt in zijn context en de student verwijst door indien nodig.
BH3 Behandelen, begeleiden, adviseren, coachen: "Behandelt, begeleidt, adviseert en coacht autonoom de cliënt tijdens het ergotherapeutisch handelingstraject met het oog op betekenisvol handelen en participatie en hanteert hierbij (inter)nationale ergotherapiegerelateerde theorieën en modellen en evalueert dit ergotherapeutisch handelen.
De student werkt en voert het ergotherapeutisch handelingstraject zelfstandig uit, essentiële elementen zijn aanwezig (doelbepaling, plan van aanpak, evaluatie, nazorg). De student hanteert hierbij (inter)nationale theorieën en modellen en richt zich op het betekenisvol handelen en kwaliteitsvolle participatie van de cliënt in zijn context en de student verwijst door indien nodig.
BH4 Innoveren: "Ontwikkelt en gebruikt doelgericht en professioneel een creatieve en technische deskundigheid, volgt relevante evoluties op en levert een bijdrage aan het beroep ergotherapie."
De student gaat deskundig en flexibel om met de gebruikte methodieken en activiteiten (selecteren, instrueren, demonstreren, graderen, variëren) en is technisch vaardig.
BH5 Werken aan kwaliteit: "Draagt verantwoordelijkheid vanuit principes van management en kwaliteitszorg voor de organisatie en het verloop van zijn ergotherapeutische handelen in de complexe en gespecialiseerde beroepscontext."
De student draagt verantwoordelijkheid voor de organisatie en het verloop van zijn ergotherapeutisch handelen.
C Communicatie/ communiceren: "Communiceert kwaliteitsvol en werkt interprofessioneel samen met de cliënt en alle betrokkenen in het kader van het handelingsvraagstuk."
De student draagt zorg voor een kwaliteitsvolle communicatie met cliënt en alle betrokkenen in kader van het volledige handelingstraject.
PO1 Levenslang lerende/ ondernemen: "Vertoont een actieve en zelfstandige houding voor beroepsvernieuwing en een leven lang professioneel leren en ondernemen in een complexe en gespecialiseerde beroepscontext gekenmerkt door maatschappelijke en internationale evoluties."
De student motiveert zijn keuzes in plan van aanpak met bewijskracht gekenmerkt door maatschappelijke en internationale evoluties (voor de volgpatiënten).
PO2 Levenslang lerende/ managen: "Vertoont vanuit de principes van management en kwaliteitszorg een actieve houding voor persoonlijke ontwikkeling en reflectie."
De student heeft een actieve houding voor persoonlijke ontwikkeling en reflectie, komt zelf tot oplossingen.
Het presentatieportfolio bevat een relevant cv. Het is samenhangend, gestructureerd en logisch opgebouwd. De leerlijnen persoonlijke ontwikkeling , communicatie , beroepsgericht handelen en wetenschappelijk handelen zijn evenwichtig uitgewerkt. Het presentatieportfolio bevat een evenwichtig archief en uitgewerkte internationale competenties. Het presentatieportfolio geeft een congruente SWOT analyse en bevat beperkt bewijs van extra verworven competenties.

Leerinhoud

1. Stage
2. Studieloopbaancoaching
    Presentatieportfolio

3. EHBO: Voor het onderdeel EHBO toont de student aan dat hij/zij reanimatievaardigheden beheerst. De student benadert het slachtoffer, voert mond-op-mond ademhaling in combinatie met hartmassage uit, beademt de oefenmannequin met de beademingsballon en vraagt op een correcte manier om bijstand. Telkens verloopt de handeling volgens de meest recente versie van de ERC reanimatierichtlijnen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Cursus via cursusdienst.
  • Aanvullingen via digitale leeromgeving.
  • le Granse M, Van Hartingsveldt M, Kinebanian A (editors) (2017). Grondslagen van de ergotherapie. 5e druk. Bohn Stafleu van Loghum.
  • Hiemstra D. (2022). Talentenwijzer, Presentaties en aanvullingen digitale leeromgeving, Boom Amsterdam

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges1,00 uren
  • Omschrijving: Studieloopbaancoaching (SLC) 1cu
Vormen van groepsleren6,00 uren
Werkplekleren en/of stage345,00 uren
  • Omschrijving: de student staat zelf in voor de kosten verbonden aan de internationale leeractiviteit
Werktijd buiten de contacturen96,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Portfolio6,00
Semester 2Praktijkbeoordeling in een professionele context94,00

Toetsing (tekst)

De procedure “Medische opvolging bij practicum en stage” zoals raadpleegbaar op het digitaal leerplatform moet worden nageleefd. Indien de student zijn eerste afspraak betreffende het arbeidsgeneeskundig onderzoek niet nakomt zal dit gesanctioneerd worden met -1 op de totaalscore van het desbetreffende olod ( stage 1 - 2 - 3 - 4). Het niet naleven ervan geeft de hogeschool het recht de student te weigeren voor stage.
De richtlijnen rond evaluatie zijn terug te vinden in het stagereglement.
Je moet beschikken over 12 weken om het volledige olod af te leggen.
Er is verplichte aanwezigheid voor alle onderdelen van stage 4.
Ongewettigde afwezigheid voor introductie stage, stagebegeleiding en SLC kan aanleiding geven tot het niet verwerven van de competenties voor deze stage.
Aangezien in het opleidingsonderdeel stage voor de opleiding essentiële eindcompetenties worden getoetst, is het noodzakelijk dat de student alle stage-uren en stagedagen effectief presteert.
Om de eindcompetenties te kunnen beoordelen moet het stageboek en bewijs van internationale leeractiviteit voor de door de opleiding voorziene deadline worden ingediend en beoordeeld.
Het niet volledig presteren van de stage-uren / stagedagen of het niet tijdig indienen van het stageboek en bewijs van internationale leeractiviteit kunnen aanleiding geven tot een beoordeling van 0 /20.
De studenten stellen een presentatieportfolio samen volgens de richtlijnen van de handleiding
Gezien de praktijkopdracht in de eerste examenperiode permanent geêvalueerd wordt aan de hand van competentiemeting in een periode van respectievelijk 12 weken kunnen deze stages niet hernomen worden gezien de korte duurtijd van de tweede examenperiode.
De studenten die vervroegd afstuderen kunnen stage 4 in semester 1 opnemen. Inschrijven voor stage 4 als jaarolod kan mits toestemming van de toelatingscommissie.
Terug van weggeweest (presentatie buitenlandse stage) is verplicht onderdeel van een buitenlandse stage.
De kosten verbonden aan de verplichte leeractiviteit vallen volledig ten laste van de student. De student is vrij in zijn keuze van internationale leeractiviteit.
Het bewijs van de internationale leeractiviteit wordt ten laatste op het einde van stage 4 ingeleverd via digitap. Het originele document bewaart de student voor eventuele controle.