Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Eindwerk (verkort programma)28375/2779/2223/1/50
Studiegids

Eindwerk (verkort programma)

28375/2779/2223/1/50
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de ergotherapie, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Van Gils Annick
Andere co-titularis(sen): Bulckmans Niki, Callewaert Nadine, De Zutter Freya, Empsten Kathleen, Lambrichts Alex, Lécharny Marine, Lenaerts Reinhilde, Maes Katrien, Magerat Laurence, Op De Beeck Kathleen, Proost Sarah, Sanders Ingrid, Simons Karen, Spiessens Eveline, Suykens Sara, Van Eupen Inge, Van Geel Sven, Van Helshoecht Ingeborg, Van Tiggelen Hanne, Vergauwen Kuni
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar) of 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 162,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie volgtijdelijkheid.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BH1 Werken in en met de context: "Functioneert als ergotherapeut nationaal en internationaal in een professionele context die zich situeert in een superdiverse, inclusieve en evoluerende samenleving en gaat professioneel om met deontologische en ethische aspecten.
De student kadert het onderwerp binnen de ergotherapie en hanteert hierbij nationale en internationale literatuur en ervaringen. De student kan het onderwerp maatschappelijk kaderen. De student heeft inzicht in zijn onderwerp. De student duidt de relevantie van het onderwerp voor de ergotherapie aan.
BH5 Werken aan kwaliteit: "Draagt verantwoordelijkheid vanuit principes van management en kwaliteitszorg voor de organisatie en het verloop van zijn ergotherapeutische handelen in de complexe en gespecialiseerde beroepscontext."
De student houdt zich aan afspraken en functioneert zelfstandig.
C Communicatie/ communiceren: "Communiceert kwaliteitsvol en werkt interprofessioneel samen met de cliënt en alle betrokkenen in het kader van het handelingsvraagstuk."
De student kan de verzamelde gegevens ordenen en de inhoud overzichtelijk en begrijpelijk weergeven aan de hand van een poster. Wat betreft taal en lay-out zijn er geen storende fouten.
De student kan zijn eindwerk op een gestructureerde en heldere manier presenteren en verdedigen. De student gebruikt hierbij een correcte taal en richt zich naar het publiek.
PO1 Levenslang lerende/ ondernemen: "Vertoont een actieve en zelfstandige houding voor beroepsvernieuwing en een leven lang professioneel leren en ondernemen in een complexe en gespecialiseerde beroepscontext gekenmerkt door maatschappelijke en internationale evoluties."
De student toont betrokkenheid bij het onderwerp van het eindwerk. De student vertoont een actieve houding naar beroepsvernieuwing.
WH Onderzoeken: "Handelt evidence-based in de verschillende aspecten van praktijkuitvoering en integreert de verworven kennis en vaardigheden met het oog op het participeren aan praktijkgericht onderzoek."
Het eindwerk getuigt van evidence-based practice (EBP). De student gebruikt en verwerkt relevante en recente wetenschappelijke publicaties om zijn onderwerp te duiden.

Leerinhoud

zie leerdoelen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Cursus via cursusdienst.
  • Aanvullingen via digitale leeromgeving.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges7,00 uren
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen147,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Onderzoeksopdracht100,00poster met mondelinge toelichting en verdediging
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht100,00poster met mondelinge presentatie en verdediging

Toetsing (tekst)

Richtlijnen rond evaluatie zijn terug te vinden in de cursus eindwerk.