Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Ergotherapeut als wereldburger 134154/2779/2223/1/14
Studiegids

Ergotherapeut als wereldburger 1

34154/2779/2223/1/14
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de ergotherapie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Helshoecht Ingeborg
Andere co-titularis(sen): Lambrichts Alex, Sanders Ingrid, Van Geel Sven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 81,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie startcompetenties opleiding ergotherapie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BH1 Werken in en met de context: "Functioneert als ergotherapeut nationaal en internationaal in een professionele context die zich situeert in een superdiverse, inclusieve en evoluerende samenleving en gaat professioneel om met deontologische en ethische aspecten.
De student koppelt de ergotherapeutische benadering van een casus binnen een superdiverse samenleving.
De student houdt rekening met deontologische en ethische kwesties bij het uitwerken van een casus.
C Communicatie/ communiceren: "Communiceert kwaliteitsvol en werkt interprofessioneel samen met de cliënt en alle betrokkenen in het kader van het handelingsvraagstuk."
De student verwerkt de gekregen feedback.
De student initieert, onderhoudt respectvol interculturele contacten en samenwerkingsverbanden en rondt deze zorgzaam af.
PO1 Levenslang lerende/ ondernemen: "Vertoont een actieve en zelfstandige houding voor beroepsvernieuwing en een leven lang professioneel leren en ondernemen in een complexe en gespecialiseerde beroepscontext gekenmerkt door maatschappelijke en internationale evoluties."
De student benoemt de interculturele aspecten binnen de casus.
De student heeft kennis van zijn eigen referentiekader en wereldbeeld, en kan dit relateren aan andere zienswijzen.
PO2 Levenslang lerende/ managen: "Vertoont vanuit de principes van management en kwaliteitszorg een actieve houding voor persoonlijke ontwikkeling en reflectie."
De student bespreekt alternatieven, ideeën en meningen, onderzoekt deze en weegt de waarde van deze perspectieven af.
De student presenteert zichzelf en zijn werkzaamheden creatief en representeert de eigen professie.

Leerinhoud

1. Maatschappelijke en ethische thema's
2. Ergotherapie in internationale context

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Cursus beschikbaar via digitale leeromgeving.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen61,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Projectopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00

Toetsing (tekst)

Aanwezigheid in de les voor permanente evaluatie is vereist.
Bij gewettigde afwezigheid kunnen uitzonderingsmaatregelen genomen worden.
Bij ongewettigde afwezigheid bij permanante evaluatie wordt een "0" gescoord.
Verplichte aanwezigheid bij feedbackmoment na de examens wanneer je niet slaagt voor het Olod in 1e zittijd en dit onderdeel opnieuw wil afleggen.(portfolio)