Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Ergotherapeut als wereldburger 235503/2779/2223/1/96
Studiegids

Ergotherapeut als wereldburger 2

35503/2779/2223/1/96
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de ergotherapie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Van Helshoecht Ingeborg
Andere co-titularis(sen): Lambrichts Alex, Sanders Ingrid
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 81,00 uren

Volgtijdelijkheid

Begincompetenties (tekst)

zie volgtijdelijkheid

OLR-Leerdoelen (lijst)

BH1 Werken in en met de context: "Functioneert als ergotherapeut nationaal en internationaal in een professionele context die zich situeert in een superdiverse, inclusieve en evoluerende samenleving en gaat professioneel om met deontologische en ethische aspecten.
De student functioneert als ergotherapeut onder begeleiding in een superdiverse samenleving.
De student houdt rekening met deontologische en ethische kwesties en toont flexibel en respectvol gedrag tijdens het uitwerken van het internationaal georiƫnteerd project.
C Communicatie/ communiceren: "Communiceert kwaliteitsvol en werkt interprofessioneel samen met de cliƫnt en alle betrokkenen in het kader van het handelingsvraagstuk."
De student overlegt met alle betrokkenen binnen het project team en stuurt zijn gedrag hierdoor bij.
De student communiceert in het kader van het handelingstraject.
De student rapporteert congruent naargelang de opdracht en de uitvoering.
PO1 Levenslang lerende/ ondernemen: "Vertoont een actieve en zelfstandige houding voor beroepsvernieuwing en een leven lang professioneel leren en ondernemen in een complexe en gespecialiseerde beroepscontext gekenmerkt door maatschappelijke en internationale evoluties."
De student onderneemt concrete acties om intercultureel competent gedrag binnen het project te tonen.
De student past creatieve, technische deskundigheid toe in relatie tot intercultureel competent gedrag.
PO2 Levenslang lerende/ managen: "Vertoont vanuit de principes van management en kwaliteitszorg een actieve houding voor persoonlijke ontwikkeling en reflectie."
De student doorloopt een plan van aanpak en evalueert zijn ergotherapeutisch handelen systematisch.
De student is zich bewust van de sterktes en zwaktes van zijn handelen.
De student volgt de aanwijzingen tot verbetering snel op, de student gaat aan de slag met de aanwijzingen.

Leerinhoud

  • Ergotherapie in de internationale context.
  • Community engaged learning.
  • Creatieve en participatieve projecten.
  • Superdiversiteit en culturele waarden.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Cursus en aanvullingen via digitale leeromgeving.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges2,00 uren
Practicum en/of oefeningen13,00 uren
Werktijd buiten de contacturen66,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Projectopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Projectopdracht100,00

Toetsing (tekst)

Aanwezigheid in de les voor de permanente evaluatie is vereist. Bij gewettigde afwezigheid kunnen uitzonderingsmaatregelen genomen worden. Bij ongewettigde afwezigheid bij permanente evaluatie wordt een 0 gescoord. Verplichte aanwezigheid bij de feedback na het examen, wanneer je niet slaagt voor dit olod en dit onderdeel opnieuw wenst af te leggen.