Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Project analysis35087/2795/2223/1/02
Studiegids

Project analysis

35087/2795/2223/1/02
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  • Bachelor in de toegepaste informatica
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Eyken Koen
Andere co-titularis(sen): De Vos Jeroen, De Vries Thomas, Guldentops Jan, Serneels Alexander, Van Hansewijck Dries, Van Merode Dirk
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Software analysis OF geslaagd of getolereerd voor Systeemanalyse) EN ((simultaan te volgen met Business project OF simultaan te volgen met Software project OF simultaan te volgen met Security project OF simultaan te volgen met IoT project) OF (eerder ingeschreven voor Business Project_A OF eerder ingeschreven voor Software Project_A OF eerder ingeschreven voor R&D Project OF eerder ingeschreven voor Cyber security and cloud project_A OF eerder ingeschreven voor IoT project_A)) EN binnen het opleidingsprogramma al minstens 42 studiepunten afgewerkt hebben .

Korte omschrijving

Dit vak bestaat uit 3 onderdelen waarin studenten mondeling en schriftelijk communiceren met de opdrachtgever van een case. Daarnaast worden projectmethodologieën van IT projecten aangeleerd en zal de student een analyseproject uitvoeren. In dit vak zal de student kennis maken met de externe opdrachtgever van het project en zullen zij onder begeleiding van de lectoren het project opstarten. Zij zullen de scope en requirements moeten verduidelijken en vastleggen, alsook de huidige situatie en probleemstelling van de opdrachtgever moeten analyseren.
De studenten voeren in teamverband een analyseproject uit. Daarnaast wordt er ook een blueprint opgesteld die zowel een functionele als technische analyse bevat. Dit is een eerste praktische toepassing van projectmanagement en analyse en bereidt de student reeds voor op het final project.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en/of ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische informatie.
Analyseert en beschrijft het huidige proces, probleemstelling, doelstelling en context van het project.
Houdt bij de analyse en het ontwerp rekening met de stakeholders en hun belang bij het project.
Identificeert stakeholders en hun belang bij het project.
De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Ondervindt en evalueert ontwikkelingsmethodologieën
Ondervindt en evalueert inschattingstechnieken
Beschrijft de selectieprocedure van projecten.
Stelt een realistisch projectplan op met aandacht voor alle betrokkenen en factoren. 
Onderscheidt de verschillende fases van een project en hun eigenschappen.
Identificeert stakeholders en hun belang bij het project.
Identificeert positieve en negatieve effecten op een bestaande organisatie bij ingebruikname van een nieuwe toepassing.
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Ontwerpt een software toepassing of applicatie, hanteert standaarden waar mogelijk en formuleert aanbevelingen.
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
Beschrijft verschillende soorten testen (functionele, integratie, performantie, bruikbaarheid, stress, enz.)
De PBA elektronica-ICT rapporteert correct en nauwkeurig over processen, systemen en producten, zowel schriftelijk als mondeling.
Neemt interviews af met oog voor niveau klant en nodige functionele en technische vereisten
Documenteert behoeften en vereisten voor een nieuw product of project en stelt er specificaties en een planning voor op.
Communiceert op een vlotte wijze met betrokkenen en belanghebbenden en werkt er op een positieve wijze mee samen. 
Communiceert schriftelijk efficiënt en effectief binnen de beroepscontext.
Creëert presentaties en past deze aan aan het doelpubliek
Drukt zich vloeiend en spontaan uit zonder nadrukkelijk naar uitdrukkingen te moeten zoeken. Gebruikt de taal flexibel en effectief voor professionele doeleinden.
Creëert bondige toespraak om klant te overtuigen
De PBA elektronica-ICT adviseert binnen een interdisciplinaire context aan derden, op basis van zijn actuele technologische kennis en vaardigheden op het gebied van elektronica en/of ICT.
Creëert bondige toespraak om klant te overtuigen
Communiceert op een vlotte wijze met betrokkenen en belanghebbenden en werkt er op een positieve wijze mee samen. 

Leerinhoud

Projectmethodologieën en de fases van een project

Communicatietechnieken zoals pitchen, presenteren, formeel schrijven, interviewen, ...

Analyse en ontwerp in de vorm van een blueprint

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen48,00 uren
Vormen van groepsleren36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen72,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00digitaal examen project methodology
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)25,00Mondelinge & schriftelijke communicatie (formeel schrijven, presenteren, pitchen, interviewen,..)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00digitaal examen project methodology
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks25,00Mondelinge & schriftelijke communicatie (formeel schrijven, presenteren, pitchen, interviewen,..)
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht50,00Het opstellen van een blueprint

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP EVALUATIEACTIVITEIT
Evaluatieactiviteiten zijn bijvoorbeeld: (deel)examens, tussentijdse toetsen, inleveren van een (groeps)taak en opdrachten, een (groeps)presentatie, gastcollege, een studiebezoek.

Je wettigt je afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden voor aanvang van de evaluatieactiviteit via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex.

Er wordt een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken evaluatieactiviteit de afwezigheid inhalen enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch of didactisch mogelijk is.
De student maakt, binnen de 3 werkdagen na het gemiste evaluatieactiviteit, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit kan ingehaald worden. Neem je niet deel aan de ingehaalde evaluatieactiviteit dan kan je deze niet meer inhalen en wordt er een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit toegekend.

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT
Er wordt een 0 op het deelexamen PROJECTOPDRACHT "het opstellen van een blueprint" gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is tijdens de blueprintgerelateerde lessen op semesterbasis.
De student kan 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste sessie met de lector deze inhaalsessie in te plannen.