Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
AI principles35826/2795/2223/1/05
Studiegids

AI principles

35826/2795/2223/1/05
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • AI
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • AI
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Haddouchi Hassan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 42 studiepunten afgewerkt hebben EN ((simultaan te volgen met Neural networks) OF (eerder ingeschreven voor Neural networks)).

Korte omschrijving

Tijdens het OLOD Artificiële intelligentie (AI) gaan we stap-voor-stap leren om voorspellingen te maken op basis van aangeleverde data en om deze voorspellingen in te zetten om een systeem aan te sturen. We beginnen bij het op een andere manier naar data te kijken dan wat we tot nog toe gewoon waren. Daarna trachten we om zelf patronen te herkennen door middel van data visualisaties en tenslotte leren we een algoritme om zelf patronen te ontdekken.

Op theoretisch vlak leren we over optimalisaties, over gradiënten en over lokale en globale minima. We komen allerhande algoritmes tegen zoals Naive Bayes Classifier en Elastic Net regularisatie en komen ook al neurale netwerken tegen. We leren bovendien functioneel programmeren in R en in Python zodat we onze nieuwe kennis ook meteen kunnen toepassen. Misschien nog belangrijker dan de technische vaardigheden, zal dit OLOD een unieke set aan soft skills bij ons aanwakkeren: kritisch denken en probleem-oplossend denken. Deze vaardigheden zullen cruciaal blijken bijvoorbeeld tijdens het evalueren van een getraind algoritme. Er wordt geen bijzondere achtergrond in wiskunde vereist.

De onderwijsvorm bestaat uit een goede mix van praktijk en theorie, waarbij de uren praktijk en theorie ook duidelijk afgebakend worden. Tijdens de cursus zal er een formatieve evaluatie plaatsvinden met regelmatige feedback en op het einde volgen er twee examen, eentje voor de theorie en eentje voor de praktische vaardigheden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Herkent de verschillende gegevenstypes en beschrijft de verbanden tussen de wiskundige meetschalen met de datatypes uit de informatica
Lost eenvoudige numerieke optimalisatie problemen op aan de hand van een statistisch programma.
Hanteert de principes en methodologie├źn van stochastisch programmeren om een realistisch vraag- en aanbod probleem op te lossen.
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Traint een eenvoudig regressie- of classificatiemodel.
Beschrijft op correcte wijze de afhankelijkheden tussen twee of meerdere variabelen.
Gebruikt RStudio, R en Python om problemen op te lossen.
Past eenvoudige regularisatietechnieken toe.
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
Test en beoordeelt kritisch een getraind statistisch model.
De PBA elektronica-ICT rapporteert correct en nauwkeurig over processen, systemen en producten, zowel schriftelijk als mondeling.
Documenteert een kleinschalig AI project in RMarkdown en maakt hiervoor gebruik van de ontwikkelomgeving van RStudio.

Leerinhoud

- Functioneel programmeren
- Algoritmisch denken
- Gebruik van online databronnen
- Werken met data tables en pipes
- Visualiseren van data
- Gebruik van RStudio
- Functioneel programmeren in R en Python
- Ontwikkelen van multi-language notebooks
- Elastic net regularisatie
- Random forests
- Naive Bayesian classifier
- Demo gebruik van TensorFlow
- Notebook-systeem (Markdown)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.
 
LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00open en/of gesloten vragen
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks30,00casus
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00open en gesloten vragen
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks30,00casus
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00casus

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP EVALUATIEACTIVITEIT
Evaluatieactiviteiten zijn bijvoorbeeld: (deel)examens, tussentijdse toetsen, inleveren van een (groeps)taak en opdrachten, een (groeps)presentatie, gastcollege, een studiebezoek.

Je wettigt je afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden voor aanvang van de evaluatieactiviteit via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex.

Er wordt een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken evaluatieactiviteit de afwezigheid inhalen enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch of didactisch mogelijk is.
De student maakt, binnen de 3 werkdagen na het gemiste evaluatieactiviteit, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit kan ingehaald worden. Neem je niet deel aan de ingehaalde evaluatieactiviteit dan kan je deze niet meer inhalen en wordt er een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit toegekend.