Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Neural networks35827/2795/2223/1/39
Studiegids

Neural networks

35827/2795/2223/1/39
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • AI
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • AI
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Haddouchi Hassan
Andere co-titularis(sen): Overdulve Kristof
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 42 studiepunten afgewerkt hebben EN ((simultaan te volgen met AI principles OF simultaan te volgen met AI Programming) OF (eerder ingeschreven voor AI principles OF eerder ingeschreven voor AI Programming)).

Korte omschrijving

In dit OLOD leren we een neurale netwerk (NN) maken. NN liggen aan de basis van de meest flexibele en populaire vorm van machinaal leren: deep learning. Het zal blijken dat achter de schermen een NN er verbazend eenvoudig uit ziet. De kracht zit hem in de manier waarop je de onderdelen van een NN combineert. Wij beginnen met een eenvoudig beeldherkenning-algoritme en evolueren snel naar meer exotische en fascinerende NN.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Begrijpt het werkingsmechanisme achter neurale netwerken.
Traint neuraal netwerk op dat beantwoordt aan een probleemstelling.
Onderzoekt het effect van data-invoer op de kwaliteit van een neuraal netwerk.
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Bereidt data voor met het oog op de creatie van een neuraal netwerk.
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
Optimaliseert een neuraal netwerk aan de hand van diens hyperparameters.
Evalueert een getraind neuraal netwerk kritisch.
De PBA elektronica-ICT rapporteert correct en nauwkeurig over processen, systemen en producten, zowel schriftelijk als mondeling.
Rapporteert op professionele wijze over diens resultaten.
De PBA elektronica-ICT werkt op een maatschappelijk verantwoorde manier, handelt volgens de geldende kwaliteitseisen en neemt verantwoordelijkheid voor de resultaten.
Houdt tijdens de creatie van een neuraal netwerk rekening met ethische aspecten.

Leerinhoud

Theorie

- Van perceptron tot feed-forward neuraal netwerk
- Backpropagation
- Deep reinforcement learning
- Vanishing gradiënts
- Architectuurregels voor NNs
- Ethische aspecten

Praktijk

- Voorbereiden van data
- Functioneel programmeren in R en Python
- Functionele en sequentiële APIs van Keras
- Autoencoders
- Beeldherkenning
- Convolutionele NN
- Recurrente NN
- Uitbeelden van een NN architectuur

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen108,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00gesloten boek
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks25,00casus open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00gesloten boek
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks25,00casus open boek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio50,00Logboek, Verslag. Geen tweede examenkans mogelijk voor dit gedeelte. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode.

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.
Er wordt een 0 op het deelexamen 'permanent tijdens de lesweken' gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.
De student kan 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is.
De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste sessie met de lector deze inhaalsessie in te plannen.Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht.
Tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.

De student die omwille van medische redenen of overmacht de opdracht niet tijdig indient, kan uitstel aanvragen volgens volgende procedure:
De student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie én brengt de verantwoordelijke lector via mail op de hoogte. De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte bepaalt in overleg met de betrokken lector een nieuwe inleverdatum.