Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Project AI35773/2795/2223/1/46
Studiegids

Project AI

35773/2795/2223/1/46
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • AI
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • AI
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Haddouchi Hassan
Andere co-titularis(sen): Casteels Wim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 234,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 50 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor AI principles EN geslaagd voor Neural networks.

Korte omschrijving

Bij het project AI gebruik je de bagage die je de voorbije jaren hebt opgebouwd en combineer je zowel je technische IT skills en je softskills om een AI oplossing te bouwen met de AI tools die je ontdekte in de minor. Samen met je team kies je een probleem waarvoor AI een oplossing kan bieden. Doorheen het semester ontwerpen jullie deze oplossing waarna jullie deze ook bouwen. Naast de nodige AI tools staan een goed begrip van het probleem dat je wilt oplossen en teamwork hierbij centraal. Op het einde presenteer je jullie oplossing waarbij je zowel ingaat op de technische details als de bijhorende business case.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en/of ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische informatie.
Verzamelt en interpreteert relevante gegevens om functionele en niet functionele vereisten op te stellen.
Splitst zelfstandig een complex probleem op in een aantal concrete en hanteerbare deelproblemen.
Begrijpt de basis principes van machine learning
De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Vertaalt eisen en gegevens in conceptuele modellen en houdt hierbij rekening met de technologische mogelijkheden.
Evalueert en onderzoekt mogelijke oplossingen voor een concreet probleem en maakt onderbouwde keuzes.
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Ontwikkelt de correcte AI strategie op basis van een probleemstelling
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Bouwt hardware- en/of softwaresystemen met bestaande bouwstenen die voldoen aan de opgestelde vereisten.
De PBA elektronica-ICT installeert elektronische en/of ICT-systemen en stelt deze in bedrijf.
Stelt een complex systeem in bedrijf volgens de functionele vereisten.
De PBA elektronica-ICT rapporteert correct en nauwkeurig over processen, systemen en producten, zowel schriftelijk als mondeling.
Is in staat op een onderbouwde manier de eigen keuzes bij het ontwerp van oplossingen te verantwoorden.
Stelt heldere, gestructureerde en volledige verslagen op over de vooruitgang van het project en de ontwikkelde systemen.
Communiceert professioneel met teamleden, leidinggevenden en andere belanghebbenden doorheen het project.
De PBA elektronica-ICT adviseert binnen een interdisciplinaire context aan derden, op basis van zijn actuele technologische kennis en vaardigheden op het gebied van elektronica en/of ICT.
Geeft presentaties waarbij de communicatie wordt afgestemd op de context, het publiek en het doel van de communicatie.
De PBA elektronica-ICT werkt zelfstandig en in team opdrachten en projecten uit. Hij functioneert daarbij in een internationale en digitale werkomgeving.
Stelt een correcte tijdsplanning op om de eigen taken uit te voeren binnen het kader van de globale planning van het team.
De PBA elektronica-ICT werkt op een maatschappelijk verantwoorde manier, handelt volgens de geldende kwaliteitseisen en neemt verantwoordelijkheid voor de resultaten.
Werkt efficiƫnt, proactief, met doorzettingsvermogen en neemt verantwoordelijkheid voor de resultaten.
De PBA elektronica-ICT is ondernemend, gaat op zoek naar innovatieve oplossingen voor technische problemen en houdt hierbij rekening met de economische randvoorwaarden.
Zoekt naar innovatieve oplossingen voor technische problemen en houdt hierbij rekening met de economische randvoorwaarden.

Leerinhoud

 • Ontwikkelen van een AI toepassing
 • Vertalen van een probleemstelling naar een AI oplossing
 • Data verzamelen en verwerken
 • Respecteren van privacy en ethiek bij het gebruik van data  
 • Samenwerken
 • Projectmatig werken
 • Documenteren van een AI toepassing
 • Presenteren van een AI business case

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:

De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen72,00 uren
Werktijd buiten de contacturen162,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00Meer informatie op digitap

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP EVALUATIEACTIVITEIT
Evaluatieactiviteiten zijn bijvoorbeeld: (deel)examens, tussentijdse toetsen, inleveren van een (groeps)taak en opdrachten, een (groeps)presentatie, gastcollege, een studiebezoek.

Je wettigt je afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden voor aanvang van de evaluatieactiviteit via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex.

Er wordt een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken evaluatieactiviteit de afwezigheid inhalen enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch of didactisch mogelijk is.
De student maakt, binnen de 3 werkdagen na het gemiste evaluatieactiviteit, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit kan ingehaald worden. Neem je niet deel aan de ingehaalde evaluatieactiviteit dan kan je deze niet meer inhalen en wordt er een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit toegekend.


VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT
Er wordt een 0 op het deelexamen PROJECTOPDRACHT gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.
De student kan 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste sessie met de lector deze inhaalsessie in te plannen.