Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Project Start up35774/2795/2223/1/80
Studiegids

Project Start up

35774/2795/2223/1/80
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Startup
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • Startup
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Holvoet Flor
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 234,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 100,00

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 50 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor Ideation EN geslaagd of getolereerd voor Business development.

Korte omschrijving

De essentie van dit opleidingsonderdeel is om met een zelf samengesteld team aan de slag te gaan met een concreet startup­idee. Elk van deze startup­ ideeën doorloopt de verschillende fases om van idee tot concreet product te gaan. In dit proces zijn een aantal ‘gates’ of beslissingsmomenten ingebouwd, waar telkens beslist wordt of het idee wel of niet verder mag gaan: enkel de beste ideeën gaan telkens door naar de volgende fase. De studenten die niet verder mogen gaan met hun startup­idee krijgen een opdracht aangereikt die samenhangt met een reëel probleem. Finaal implementeren de studenten een minimum viable product (MVP) dat hun toelaat om feedback van eindgebruikers te krijgen op het concept. Onderweg moeten de teams ook opdrachten uitvoeren zoals het implementeren van een content marketing plan en het opstellen van een verdienmodel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
ontwikkelt minimaal een proof of concept van hun innovatief product of dienst
De PBA elektronica-ICT rapporteert correct en nauwkeurig over processen, systemen en producten, zowel schriftelijk als mondeling.
werkt constructief en doelgericht mee aan teamvergaderingen
De PBA elektronica-ICT adviseert binnen een interdisciplinaire context aan derden, op basis van zijn actuele technologische kennis en vaardigheden op het gebied van elektronica en/of ICT.
werkt in een multidisciplinair team
communiceert op een efficiënte en begrijpelijke manier in een multidisciplinair team
presenteert ideeën/concepten/producten overtuigend en duidelijk
De PBA elektronica-ICT werkt zelfstandig en in team opdrachten en projecten uit. Hij functioneert daarbij in een internationale en digitale werkomgeving.
neemt een bepaalde rol op in een multidisciplinair team en levert hier een bijdrage aan
De PBA elektronica-ICT werkt op een maatschappelijk verantwoorde manier, handelt volgens de geldende kwaliteitseisen en neemt verantwoordelijkheid voor de resultaten.
beheert gebruikersdata op een verantwoordelijke manier conform de geldende Europese wetgeving
De PBA elektronica-ICT is ondernemend, gaat op zoek naar innovatieve oplossingen voor technische problemen en houdt hierbij rekening met de economische randvoorwaarden.
analyseert de theorie van ondernemen
past de principes van ondernemerschap in een praktische use-case toe
ontwerpt een innovatieve product of dienst met een adequate product-market fit
implementeert een minimum viable product (prototype) en toetst dit aan de markt
pitcht innovatieve ideeën/concepten op een overtuigende manier
werkt in samenwerking met andere studenten een business- en verdienmodel uit voor een innovatieve dienst of product
werkt innovatie ideeën en concepten uit tot een business concept
brengt een product naar de markt
presenteert ideeën/concepten/producten overtuigend en duidelijk
De PBA elektronica-ICT werkt plan- en projectmatig.
werkt via een projectmatige methodologie (scrum of design thinking) manier
stelt een projectplan op
past de principes van design thinking toe om te behoeften en problemen van de eindgebruiker in kaart te brengen
ontwikkelt op een iteratieve manier een product of dienst
zorgt voor kwaliteitsborging door gestructureerd te testen
doorloopt de verschillende productiestadia (staging, integratie, productie)

Leerinhoud

Projectwerk:
In dit opleidingsonderdeel ligt de focus op het realiseren van een concreet project. Elke student draagt bij aan het bedenken van een innovatief startup-concept, maar via een selectieproces met 'gateways' worden enkel de beste projecten meegenomen naar elke volgende fase. Studenten wiens idee niet worden weerhouden, krijgen een opdracht opgelegd.

De fasering van het projectwerk is als volgt:

Fase 1 - Idea stage: Studenten selecteren een innovatief idee, dat ze in team moeten ‘pitchen’ voor een jury. Hiervoor kunnen ze zich baseren op een idee dat ze voorafgaand individueel uitwerkten in kader van het vak Business Development.
Fase 2 - Design van een Prototype: het idee wordt uitgewerkt in een prototype dat de essentie in zich heeft van het initiële idee.
Fase 3 - Development van een ‘Minimum Viable Product’ (MVP) ontwikkeling volgens de Agile Sprintmethodiek van een eerste werkende versie van het product, die getest moet worden door echte gebruikers.


Theoretische fundering
Introductie tot Entrepreneurship
Duurzaam en circulair ondernemen
Idee & innovatie - Trendspotting
The Lean Startup & Minimum Viable Product
Technieken & modellen voor het uitwerken & toetsen van een start-up concept: van idee tot product/market fit
Business model, Business model patronen & Business model canvas
Verdienmodellen & Break-even analyse
Marktonderzoek & Content-marketing
Stappenplan voor het opstarten van een onderneming

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen72,00 uren
Werktijd buiten de contacturen162,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00Meer informatie op digitap

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP EVALUATIEACTIVITEIT
Evaluatieactiviteiten zijn bijvoorbeeld: (deel)examens, tussentijdse toetsen, inleveren van een (groeps)taak en opdrachten, een (groeps)presentatie, gastcollege, een studiebezoek.

Je wettigt je afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden voor aanvang van de evaluatieactiviteit via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex.

Er wordt een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken evaluatieactiviteit de afwezigheid inhalen enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch of didactisch mogelijk is.
De student maakt, binnen de 3 werkdagen na het gemiste evaluatieactiviteit, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit kan ingehaald worden. Neem je niet deel aan de ingehaalde evaluatieactiviteit dan kan je deze niet meer inhalen en wordt er een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit toegekend.

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT
Er wordt een 0 op het deelexamen Projectopdracht gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.
De student kan 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste sessie met de lector deze inhaalsessie in te plannen.