Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Industriële automatisering34081/2794/2223/1/46
Studiegids

Industriële automatisering

34081/2794/2223/1/46
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Aernouts Dennis, Geerts Randy, Lathouwers Jef, Verboven Nick
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In deze cursus leert de student om eenvoudige automatiseringsproblemen te analyseren en op te lossen in de vorm van een programma.

Hierbij komen de volgende aspecten aan bod:

 • Onderscheid tussen digitale en analoge actuatoren en sensoren;
 • Hardware: selectie van een CPU met zijn specifieke eigenschappen;
 • Hardware: Ingangs- en uitgangskaarten;
 • Elektrische schema's: Lezen/begrijpen van een elektrisch schema en bekabeling bedenken en uitvoeren op een labopaneel afhankelijk van de gewenste functionaliteit.
 • Software:
  • Adressering
  • Programmatie in FBD
  • Datatypes
  • Werken met binaire instructies
  • Counters en Timers
  • Analoge signaalverwerking
  • Inleiding in uitgebreide instructies
  • Little endian versus big endian principe


Na de cursus is de student in staat om mondeling en schriftelijk een technische probleemaanpak op te stellen door gebruik te maken van de juiste vakterminologie met betrekking tot eenvoudige automatiseringsopdrachten.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Het theoriegedeelte van dit opleidingsonderdeel wordt gedeeltelijk online via Teams en op campus gedoceerd. Beide werkvormen vullen elkaar aan. Om alle leerstof mee te krijgen, moet je dus zowel de online lessen volgen, als naar de lessen op campus komen.

De teamslessen worden telkens opgenomen en aangeboden in Streams.
De lessen on campus worden niet opgenomen en ook niet gestreamd. Je kan deze enkel meevolgen als je aanwezig bent.
De presentaties van de lessen inclusief aantekeningen worden aangeboden op de digitale leeromgeving.

Bij discrepantie tussen het audiovisueel materiaal en de cursus, is de cursus het enige juiste document.
Opnames zijn eigendom van de lector en mogen onder geen beding verspreid worden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM01: Vakkennis
De student kan binaire instructies en poorten programmeren en testen.
De student kan binnen zijn individuele PLC-toepassing/opgave een gemotiveerde verklaring geven voor de keuze van: LED'S, bouwstenen, operands & adressering, tags, basisinstructies (bit niveau) en systeemvariabelen.
De student kan op basis van een werkingsbeschrijving een systeem starten en stoppen en de functionele programmatie d.m.v. logische instructiecodes uitvoeren.
De student kan PLC vergelijkingsinstructies, omvormingsinstructies, timers, counters combineren tot een functioneel geheel.
De student kan de basisinstructies en –principes voor het opstellen van een PLC programma verklaren en toepassen.
De student kan de eigenschappen en toepassingen van een PLC bij industriële installaties en processen benoemen en verklaren.
De student kan PLC-automatisering begripsbepalingen benoemen en verklaren.
De student kan met behulp van het didactisch paneel en bijhorende software bestanden aanmaken, downloaden en uploaden naar de PLC.
EM02: Installeren
De student kan, binnen het kader van opdrachten, storingen debuggen na analyse van de werking.
EM04: Analyseren en onderbouwen
De student kan oplossingsgericht automatisatieproblemen analyseren en omzetten naar een softwareprogramma door gebruik te maken van binaire logica, timers, counters, vergelijkingsinstructies en rekenkundige instructies.
EM06: Gefundeerd kiezen
De student kan hardware componenten opzoeken, selecteren en toekennen aan zijn/haar projectomgeving.

Leerinhoud

 • Introductie PLC’s, didactisch paneel en Software pakket. Aanmaken + downloaden/uploaden van programmabestanden;
 • Verklaring bouwstenen, operands & adressering, Tags, basis instructies (bit niveau) en systeemvariabelen;
 • Begrip van binaire instructies, logische poorten, waarheidstabellen, De Morgan;
 • Starten en stoppen, programmatie van logische instructies a.d.h.v. opdrachten;
 • Vergelijkingsinstructies, omvormingsinstructies, timers, counters + bijhorende opdrachten;
 • Datatypes: integer, real, binaire voorstelling, 2-complement,...;
 • Lezen/begrijpen van een elektrisch schema en bekabeling bedenken en uitvoeren op een labopaneel afhankelijk van de gewenste functionaliteit;
 • Debuggen van storingen + bijhorende opdrachten;
 • Gebruik van de PLC simulator om geprogrammeerde functionaliteit te testen;
 • Little endian versus big endian principe.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursus Industriële automatisering van het departement IO/ PBA-Elektromechanica.
 • Bijkomende opgaven van oefeningen kunnen eventueel via de elektronische leeromgeving aangereikt worden.
 • Powerpointpresentaties van de hoorcolleges die ter beschikking gesteld worden via de elektronische leeromgeving.

Deze cursussen bevatten de basisinformatie van de te kennen leerstof. Dit wordt aangevuld met notities van de student en powerpointpresentaties die werden gepresenteerd tijdens de hoorcolleges. 

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen50,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Theorie (digitale toets, gesloten boek)
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks70,00Labovaardigheden (digitale toets, open boek)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Theorie (digitale toets, gesloten boek)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00Labovaardigheden (digitale toets, open boek)

Toetsing (tekst)

Theorie Industriële Automatisering:

Dit deel zal via een digitale kennis- en inzichtstoets geëvalueerd worden (duurtijd 2u). Dit examen is gesloten boek. Er zijn geen hulpmiddelen toegestaan (ook geen rekenmachine).

Labo Industriële Automatisering:

Dit deel zal via een digitale kennis- en inzichtstoets geëvalueerd worden (duurtijd 2u). Dit examen is open boek. De toegestane hulpmiddelen worden vooraf aan de student gecommuniceerd via de elektronische leeromgeving.

De student die gewettigd afwezig is op de eindevaluatie, kan hiervoor een inhaalexamen aanvragen indien er voldaan wordt aan de voorwaarden zoals beschreven in het onderwijs- en examenreglement voor examens in de examenreeks. 

De student volgt hierbij dezelfde procedure zoals bij deelname aan een inhaalexamen voor een examen georganiseerd in de examenreeks.
Belangrijk: dit inhaalexamen telt mee voor het aantal toegestane inhaalexamens per examenperiode (het aantal is beperkt tot de examens van één examendag waarop de student afwezig was).

Wanneer een student geen credit verwerft voor een samengesteld opleidingsonderdeel, dan wordt het examencijfer voor een deelopleidingsonderdeel van dit samengestelde opleidingsonderdeel dat ten minste 10 op 20 bedraagt, van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode en kan het examen in tweede examenperiode niet hernomen worden.