Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Labo elektriciteit26755/2794/2223/1/58
Studiegids

Labo elektriciteit

26755/2794/2223/1/58
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Linart Wouter, Vandenbosch Johan, Van Goethem Wim, Van Mol Bart, Verhulst Marc
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit vak wordt de theorie van de elektrische opstellingen in de praktijk omgezet door het uitvoeren, meten en analyseren van opdrachtschakelingen.

 • weerstanden, spoelen en condensatoren bij gelijk- en wisselspanning;
 • werking van verlichtingsschakelingen;
 • driefasige symmetrische en asymmetrische belastingen;
 • vermogen en cos-phi metingen inclusief berekeningen;
 • verschillende AC/DC motoren en generatoren (Nominale gegevens en belastingskarakteristiek);
 • wat de transformatoren betreft behandelen we enkelfasige transformatoren.

.... met als doel de theoretische concepten te begrijpen en te verwerken tot een vorm van parate kennis met het oog op de latere beroepsuitoefening en het veilig werken onder spanning.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Labo Elektriciteit (AC/DC) semester 1 & Labo Elektrische Machines semester 2

Dit opleidingsonderdeel wordt op campus gedoceerd.

De lessen zijn verplicht.
De praktische organisatie wordt via Digitap gecommuniceerd.

Het opleidingsonderdeel wordt via blended learning aangeboden in een mix van voorbereiding thuis en een hands on labo op campus.
Ondersteund met cursusmateriaal, ondersteunende filmpjes, simulatie software en dergelijke..

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM01: Vakkennis
De student kan de basisprincipes bij een driefasige ster- en driehoeksbelasting verklaren.
De student kan de werking van diverse types elektrische motoren en transformatoren verklaren.
De student kan het gedrag van weerstand, spoel en condensator voorspellen, zowel in een gelijkspannings- als in een wisselspanningsregime.
De student kan aan de hand van kenplaatgegevens een machine identificeren.
EM02: Installeren
De student kan diverse types elektrische machines afstellen, opstarten en in dienst nemen.
De student kan door logisch denken eenvoudige elektrische schakelschema's zelfstandig opbouwen en de eventuele problemen (storingen) oplossen.
De student kan aan de hand van handleidingen en catalogi de gebruikte apparatuur correct schakelen en instellen.
De student kan de verschillende elektrische meettoestellen integreren in de elektrische installaties.
De student kan aan de hand van kenplaatgegevens de machine correct aansluiten.
EM06: Gefundeerd kiezen
De student kan op basis van de huidige wetgeving en veilgheidseisen en afhankelijk van de toepassing een correcte selectie maken van differentieelschakelaar.
De student kan aan de hand van meetgegevens (vermogen-, arbeidsfactor, spanning, stroom, ...) correcte analyses maken.
EM09: Communiceren
De student kan op een gestructureerde wijze rapporteren over de gerealiseerde proefopstelling.
EM10: Samenwerken
De student kan de opdrachten realiseren via samenwerking met de overige groepsleden.
De student kan met de overige groepsleden communiceren om een gezamenlijk groepsrapport te realiseren.

Leerinhoud

Proeven betreffende de volgende onderwerpen:

 • werken met meettoestellen;
 • belasting op gelijkspanning;
 • gedrag van weerstanden, spoelen en condensatoren bij gelijk- en wisselspanning;
 • werking van de differentieelschakelaar;
 • werking en berekening van de TL verlichtingsschakeling (R-L-C kring);
 • driefasige symmetrische en asymmetrische belastingen;
 • vermogen en cos-phi metingen en berekeningen bij de verschillende proeven;
 • kortsluit-, nullast- en belastingsproef op transformatoren;
 • karakteristieken opnemen van gelijk- en wisselstroommachines.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • bundel met laboproeven en AP-cursus Elektriciteit & elektrische machines, Departement IO - PBA Elektromechanica;
 • labomateriaal en meettoestellen;
 • documentatiemappen;
 • boeken uit de bibliotheek;
 • internet;
 • digitale leeromgeving.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen34,00 uren
Werktijd buiten de contacturen44,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Praktische opstelling met kennisvragen.
Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00Labo (beoordelingscriteria zie cursus).
Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie: vaardigheidstoets (50%):

 • De aanwezigheid tijdens labozittingen is verplicht.
 • De labo’s/lessen/practica starten stipt. De student die tien minuten na het startuur van het labo/les/practicum aankomt, kan de toegang tot het labo/les/practicum geweigerd worden. Gevolg is dat de student als ‘afwezig’ wordt geregistreerd voor dat labo/les/practicum.
 • Tijdens het labo wordt er permanent geëvalueerd en is er een digitale toetsing als voorbereiding.
 • Een student die twee of meer keren afwezig is, ongeacht wettig of onwettig, krijgt een code 'F' van 'Fail' voor het desbetreffende labo.
 • Een code 'F' voor een labo resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' vind je in het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be/reglementen) van het desbetreffende departement.
 • Bij elke afwezigheid behaalt de student een nulscore op het betreffende labo-onderdeel.
 • De student kan voor de betrokken examenvorm (Permanente evaluatie 50% ) één afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de drie kalenderdagen na het gemiste deelexamen met de lector deze inhaalsessie in te plannen.