Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Elektrisch ontwerpen CAD32971/2794/2223/1/39
Studiegids

Elektrisch ontwerpen CAD

32971/2794/2223/1/39
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Van Goethem Wim
Andere co-titularis(sen): Van de Peer Filip, Van Mol Bart, Viroux Ivo
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 79,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Om het vak “Eplan” op een professionele manier aan te kunnen leren,
wordt het elektrisch tekenpakket Eplan aangeboden, marktleider in de industrie.
De software kan door de student zowel op school als thuis ingeoefend worden.

Ter ondersteuning van de software dient deze syllabus, die hoofdzakelijk uit twee delen bestaat, met
name het basishandboek Eplan en de opgaven. Het

zal hem de kans bieden de door de lector aangeleerde technieken op te zoeken en te herhalen
indien nodig, en bepaalde facetten van het tekenprogramma
verder uit te diepen. In dit digitale tijdperk is een papieren handleiding
van een softwarepakket trouwens zeer relatief: de in het pakket aanwezige help-functie is compleet

en steeds up te date. Eplan is trouwens een pakket waar jaarlijks updates en uitbreidingen van verschijnen. ‘Levende’
manuals zijn dus een noodzaak. En daarmee wordt meteen hét belangrijkste aspect aangehaald: de student
wordt verondersteld intensief thuis te oefenen, want alleen met het
voorbeeld dat de lector in de klas toont, kan de student onmogelijk de beoogde elektrisch
ontwerper worden die de school wenst af te leveren.
Om dit mogelijk te maken zijn er op Digitap verschillende filmpjes over de lessen aanwezig.

De lectoren wensen jullie alvast veel succes om dit software pakket onder de knie te krijgen.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Éen van beide peilers waarop de Bacheloropleiding Electromechanica gebaseerd is,
behelst alles wat het elektrische spectrum van de techniek en technologie betreft.
In deze opleiding wordt de kennis over dit elektrische luik van nul opgebouwd,
waarbij we vertrekken van de elektrische lading van een elektron en eindigen bij een diepe
kennis over gelijk- en wisselspanningssystemen en hun karakteristieke eigenschappen.
Maar dat is slechts het begin van het verhaal: de kennis over elektriciteit en zijn
eigen(aardig)heden, vormt de basis van een overgang van theorie naar technologie.

Om de opgewekte elektriciteit tot bij de klant te krijgen en daar te verdelen en te ‘gebruiken’,
werd en wordt immers een eindeloos scala van elektrische componenten op de markt
aangeboden, gaande van smelt- en automatische zekeringen, lastscheiders, relais,
contactoren, voedingen en transformatoren, tot de meer gespecialiseerde wereld van
signaalomvormers, bussystemen, frequentiesturingen, PLC’s, bedieningspanelen en zo meer.
Doorheen zijn opleiding komt de student met al deze componenten in aanraking tijdens
theorielessen en aanleunende labo’s, tot hij de brede waaier van systemen en componenten
beheerst of op zijn minst van hun bestaan afweet.

Er ontbreekt echter nog één belangrijk aspect: de taal waarin hogerstaande wordt beschreven,
bestaat uit een eigen manier van voorstellen, met een eindeloze reeks symbolen, afspraken,
normen en standaarden.
Onderwerp van dit vak is het industriële tekenpakket Eplan: dé professionele tool op de markt
om de student vanaf jaar 1 van zijn opleiding vertrouwd te maken met deze taal,
waarbij het aangeleerde direct en vatbaar toegepast wordt.

De concrete toepassing van deze ‘taal’ op praktijkvoorbeelden,
zal de student helpen zijn ‘elektrisch denken’ te verdiepen en een volwaardig elektrisch ontwerper te worden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM01: Vakkennis
De student kan analoge ingangen en uitgangen scaleren en begrijpt de weg die het signaal aflegt van sensor tot CPU (of omgekeerd voor analoge uitgang).
De student kan Belgische en Europese naamgeving van draad en kabel typeren.
De student kan datasheets/grafieken en karakteristieken/eigenschappen lezen en begrijpend verklaren.
De student kan de classificatie van kabel naar brandgedrag volgens het AREI benoemen.
De student kan de kenplaatgegevens van een AC motor lezen en verklaren m.b.t. de functionele schematische werking.
De student kan de verschillende elektrische componenten in een installatie herkennen en hun werking/invloed gemotiveerd verklaren.
De student kan een vereenvoudigde kabelberekening uitvoeren.
De student kan klemlijsten, kabel- en artikeldocumentatie opstellen en interpreteren.
De student kan op basis van een analyse elektromotoren op gepaste wijze beveiligen.
De student kan schakelingen technisch functioneel herkennen en de werking ervan uitleggen op basis van schemalezen.
EM05: Ontwerpen
De student kan de aangeleerde software toepassen in een gesimuleerde opdracht/probleemstelling.
De student kan de nodige elektrische schema's ontwerpen.
De student kan een volledig EPLAN project opzetten, grafisch uitwerken en het toepassen van de automatische uitwerkingen zoals kruisverwijzingen en inhoudsopgave.
De student kan weergeven wat de stuctuur en de mogelijkheden zijn van het EPLAN CAE systeem.

Leerinhoud

Volgende onderwerpen worden besproken,

 • E-Plan-architectuur;
 • project aanmaak;
 • grafische opbouw;
 • projectpaginamanipulatie;
 • inhoudsopgave;
 • kruisverwijzingstechnieken;
 • nummeringsmodule;
 • onderwerpen bij het opzetten van standaardisatie;
 • symboolbeheer;
 • vertalen;
 • het uitwisselen van E-Plan projecten met derden;
 • klemmen en kabels;
 • vrij tekenen;
 • introductie blokschematechniek;
 • parameters;
 • revisiebeheer;
 • artikelbeheer;
 • relaiskeuze;
 • kastindeling;
 • PLC en schemagenerator;
 • montagebord uittekenen;
 • E-Plan Pro-paneel;
 • Data Portal gebruiken;
 • installatie installatie.

 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • softwarepakket E-Plan via Hogeschoollicenties;
 • Onenote cursus E-Plan
 • aanbevolen internetlinks;
 • informatie installatie installatie wordt aangereikt door de docent;
 • extra materiaal en opdrachten via een digitaal leerplatform.


De student moet over een eigen laptop beschikken (specificaties zie infobrochure dep. WT 22-23).
Gedurende de duur van het examen kan er een monitoringprogramma starten.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
 • Duur: Semester
Werkvormen
Practicum en/of oefeningen39,00 uren
Werktijd buiten de contacturen37,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitaal examen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitaal examen

Toetsing (tekst)

Algemeen

Het onderwijs- en examenreglement is te bekomen via www.ap.be/reglementen - van het desbetreffende departement.

Code Fail wordt toegepast omdat de competentiegerichte leerprocessen met specifieke accenten op vaardigheidstrainingen enkel kunnen verworven worden binnen de vooropgestelde onderwijssetting.

Eindevaluatie (100%): Digitaal examen.

Afwezigheden bij Labo- en practica lessen inclusief de lessen rond specifieke softwarepakketten.
Lessen met verplichte aanwezigheid: een student die per module twee of meer keren afwezig is, ongeacht wettig of onwettig, krijgt een code 'F' van 'Fail' voor het desbetreffende deelexamen.
Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel.
Meer informatie over de code 'F' lees je in het desbetreffende art. van het onderwijs- en examenreglement zoals hierboven vermeld.

 • Bij elke ongewettigde afwezigheid worden er twee punten (op 20) afgetrokken op de behaalde score (op 20 herleid) van de student op de eindevaluatie van het labo.
 • De labo’s starten stipt. De student die tien minuten na het startuur van het labo/les/practicum aankomt, kan de toegang tot het labo/les/practicum geweigerd worden. Dit heeft als gevolg dat de student als ‘afwezig’ wordt geregistreerd voor dat labo/les/practicum

Een gemiste les kan inhoudelijk niet ingehaald worden t.g.v. de thematische volgtijdelijkheid in het leerproces. De student zal via zelfstudie de opgelopen achterstand moeten inhalen en zich proactief moeten voorbereiden om aansluiting te vinden bij de volgende lessen.


Opdrachten

 • Het niet uitvoeren van de wekelijks opgelegde oefeningen resulteert in een aftrek van twee punten (op 20) op de behaalde score (op 20 herleid) van de student op de eindevaluatie van het labo.
 • Het niet uitvoeren van de extra opgelegde oefeningen resulteert in een aftrek van twee punten (op 20) op de behaalde score (op 20 herleid) van de student op de eindevaluatie van het labo.
 • De cumulatie van bovenstaande is eveneens van toepassing, waardoor een maximum van zes punten (op 20) op de behaalde score (op 20 herleid) van de student op de eindevaluatie van het labo kan worden toegepast.

De uitgewerkte opdrachten zijn het resultaat van eigen werk. Samenwerken voor een deel of de volledige opdracht is m.a.w. niet toegelaten en kan als fraude beoordeeld worden.

Meer informatie over fraude vind je in het desbetreffende artikel van het onderwijs- en examenreglement zoals hierboven vermeld.


Afwezigheden bij  Eindevaluaties:
Een student die niet deelneemt aan de eindevaluatie van het Labo, krijgt een code 'F' van 'Fail' voor het deelexamen.

De student die hierbij gewettigd afwezig is, kan hiervoor een inhaalexamen aanvragen indien hij voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in het onderwijs- en examenreglement  voor examens in de examenreeks.

De student volgt hierbij dezelfde procedure zoals voor deelname aan een inhaalexamen voor een examen georganiseerd in de examenreeks.

Belangrijk: dit inhaalexamen telt mee voor het aantal toegestane inhaalexamens per examenperiode (het aantal is beperkt tot de examens van één examendag waarop de student afwezig was).
Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel.

Meer informatie over de code 'F' lees je in het desbetreffende art. van het onderwijs- en examenreglement zoals hierboven vermeld.


Wanneer een student geen credit verwerft voor een samengesteld opleidingsonderdeel, dan wordt het examencijfer voor een deelopleidingsonderdeel van dit samengestelde opleidingsonderdeel dat ten minste 10 op 20 bedraagt, van de eerste naar examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode en kan het examen in tweede examenperiode niet hernomen worden.