Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Project Heating, Ventilation & Air-Conditioning32887/2794/2223/32887/56
Studiegids

Project Heating, Ventilation & Air-Conditioning

32887/2794/2223/32887/56
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • klimatisering
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Project Heating, Ventilation & Air-Conditioning.
Studieomvang: 7 studiepunten
Titularis: Lintermans Marc
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Project Heating, Ventilation & Air-Conditioning' wordt gequoteerd op 20 (tot op een tiende).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: 
niet mogelijk.
Totale studietijd: 182,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Korte omschrijving

We zetten heel sterk in op de vaardigheden van de studenten, om via zelfsturing en het opnemen van de eigen taakverantwoordelijkheid 'opdrachten' binnen een gestelde tijdslimiet af te werken. Onder die afwerking verstaan we dat de voorgestelde oplossingen via tekenontwerpen/schema's, softwareprogrammatie, berekeningsstudies, instructies, tekstuele studies, enz ... samengebundeld worden en afgeleverd worden als een groepsverslag aan de vaklector.

Het uiteindelijke leerdoel is dan ook hoofdzakelijk te komen tot een goed vaktechnisch product dat een antwoord biedt op het probleem van de opdrachtomschrijving.

Tijdens dit vak behandelen de studenten diverse opdrachten gerelateerd aan de verschillende disciplines binnen de HVAC-wereld.

Het labo wordt ingericht volgens de veiligheidsregels van AP die van toepassing zijn op het moment van het labo.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM01: Vakkennis
De student kan een project documenteren zodat de eindklant er zijn nazorg/opleidingen/onderhoud mee kan organiseren.
EM02: Installeren
De student kan installaties en machines op basis van schema's en tekeningen, metingen, logisch redeneren, enz  ... analyseren op fouten en daarop aansluitend passende optimalisatievoorstellen uitwerken als alternatief.
EM03: Kwaliteit en maatschappij
De student kan een risico-analyse opstellen van een eenvoudige installatie.
EM06: Gefundeerd kiezen
De student kan relevante literatuur/data opzoeken, selecteren, verwerken en oplossingsgericht in het kader van de (onderzoeks)opdracht toepassen.
EM08: Plannen en ondernemen
De student kan op basis van een uitgewerkte planning zijn/haar vooruitgang, en die van de groep, kritisch bewaken en proactief bijsturen.
EM09: Communiceren
De student kan belangrijke professionele vaardigheden zoals oa. presentatietechnieken & rapportage toepassen in een leercontext die de beroepspraktijk evenaart.
EM10: Samenwerken
De student kan in teamverband samenwerken naar een gemeenschappelijk einddoel.
EM11: Persoonlijke groei
De student kan zichzelf en de groepsleden kritisch beoordelen en bijsturen met het oog op de technisch/maatschappelijke deontologische waarde van de projectoutput.
De student kan zijn/haar individuele talenten efficiënt inzetten tijdens de teamopdrachten met aandacht voor de toepassing van passende hefboomvaardigheden.
EM12: AUT projectontwerp en oplevering
De student kan een project documenteren zodat de eindklant er zijn nazorg/opleidingen/onderhoud mee kan organiseren.
EM19: KLM projectontwerp en oplevering
De student kan een luchtnet dimensioneren, equipment selecteren en een geschikte luchtbehandelingsinstallatie ontwerpen voor zomer- en wintercondities.
De student kan een koeltechnisch projectdossier opstellen conform de verwachtingen van de klant inclusief koellastberekening, selectie van passende materialen, koelmiddel en equipment, COP-efficiëntie enz...
EM21: KLM dimentionering & selectie
De student kan een gefundeerde keuze maken m.b.t. een gepast verwarmingssysteem, kan de installatie dimensioneren (incl. leidingen en alle onderdelen) en hydraulisch inregelen.

Leerinhoud

Zie korte omschrijving en OLR-leerdoelen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Naast de specifieke afstudeercompetenties zijn vooral de generieke EM competenties onmisbaar zoals o.a.:

 • Zogenaamd 'gezond verstand & redeneervermogen' nodig om op basis van probleemanalyse (storingsanalyse) te komen tot verbeterdoelen/technische oplossingen met het oog op het efficiënt laten functioneren van een machine of installatie.
 • Professionele vaardigheden met de nadruk op het opstellen en het schrijven in correct Nederlands van technische rapporten; presentatievaardigheden, projectsamenwerking via Teams en opzoeken van wetenschappelijk bronmateriaal.
 • Ontwerpen HVAC, vooral de vaardigheden om tekeningen en schema's op te stellen zijn heel belangrijk.
 • Technologie zowel elektrisch als mechanisch vanuit het oogpunt om in diverse catalogi machinedelen/onderdelen te kunnen selecteren (technische specificaties) op basis van ontwerpberekeningen.

Verder zullen tijdens de uitwerking van de diverse projecten alle cursussen van de afstudeerrichting klimatisatie geraadpleegd en gebruikt moeten worden.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren42,00 uren
Werktijd buiten de contacturen140,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht70,00Op basis van de ingediende groepsverslagen, een permanente beoordeling en een peerassessment.
AcademiejaarVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken30,00Op basis van een groepspresentatie

Toetsing (tekst)

Lees onderstaande opmerkingen zeer aandachtig. Ze geven inzicht in de wijze waarop het deelopleidingsonderdeel geëvalueerd en georganiseerd wordt. Ingeval van vragen of twijfel raadpleeg dan de betreffende lector.

 • Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid: bij elke afwezigheid daalt het totaal te behalen cijfer met twee punten van de totaalscore op 20 voor dit deelexamen. Een student die per module twee of meer keren afwezig is, ongeacht gewettigd of ongewettigd, krijgt een code 'F' van 'Fail' voor het desbetreffende deelexamen. De student moet zelf zijn aanwezigheid registreren via Digitap.
 • De studenten beoordelen elkaar aan de hand van een peerassessment.
 • De labo’s starten stipt. De student die tien minuten na het startuur van het labo aankomt, kan de toegang tot het labo geweigerd worden. Met als gevolg dat de student als ‘afwezig’ wordt geregistreerd voor dat labo.
 • Laattijdig indienen van een verslag resulteert in een nul voor dit verslag. Het indienen van de verslagen gebeurt via Digitap.
 • Een student die niet deelneemt aan de eindevaluatie van het Labo, krijgt een code 'F' van 'Fail' voor het deelexamen. De student die hierbij gewettigd afwezig is, kan hiervoor een inhaalexamen aanvragen indien hij voldoet aan de voorwaarden. De student volgt hierbij dezelfde procedure zoals voor deelname aan een inhaalexamen voor een examen georganiseerd in de examenreeks. Belangrijk: dit inhaalexamen telt mee voor het aantal toegestane inhaalexamens per examenperiode (het aantal is beperkt tot de examens van één examendag waarop de student afwezig was).
 • Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' lees je van het onderwijs- en examenreglement dep. WT (www.ap.be).
 • Code Fail wordt toegepast omdat de competentiegerichte leerprocessen met specifieke accenten op vaardigheidstrainingen en attitudevorming enkel kunnen verworven en geëvalueerd worden binnen de vooropgestelde onderwijssetting.

De uitgewerkte proeven of projecten zijn het resultaat van eigen werk dat ontwikkeld is binnen dezelfde groep (indien groepswerk). Alle communicatie binnen het groepswerk verloopt verplicht via Teams. Samenwerken tussen twee of meerdere groepen voor een deel of de volledige proef of project is m.a.w. niet toegelaten en kan als fraude beoordeeld worden. Meer informatie over fraude vind je in het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be) van het desbetreffende departement.

Een gemiste les kan niet ingehaald worden.

LABO REGLEMENT

 • Zoals in de departementale aanvullingen van het onderwijs- en examenreglement is omschreven zijn er laboratoriumafspraken van toepassingen die gebundeld zijn in het document "PBA-EM 2KLM Labo reglement Labo klimatisatie".
 • Dit laboreglement is beschikbaar via de elektronische leeromgeving.

Tweede examenkans: niet mogelijk.