Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Veiligheid & VOL-VCA32973/2794/2223/32893/91
Studiegids

Veiligheid & VOL-VCA

32973/2794/2223/32893/91
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de elektromechanica als Praktische vaardigheden D: Veiligheid en VOL-VCA D
 • Bachelor in het energiemanagement als Veiligheid en VOL-VCA
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Praktische vaardigheden.
Studieomvang: 2 studiepunten
Co-titularis(sen): Stevens Wendy, Vermaete Christophe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Praktische vaardigheden' wordt gequoteerd op 20 (tot op een tiende).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: 
 • wel mogelijk.
 • indien in eerste examenkans niet geslaagd voor opleidingsonderdeel 'Praktische vaardigheden', moet dit deel enkel herkanst worden indien niet geslaagd.
Totale studietijd: 52,00 uren

Korte omschrijving

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) o.a. toeziend op ‘Welzijn op het Werk’ in de industrie, vereist, samen met elke bedrijfsleiding, van de hoger geschoolde technicus, dat hij/zij zijn/haar verantwoordelijkheid opneemt m.b.t. de veilige werking van technische installaties en een minimale uniforme manier van veilig werken in acht neemt in deze installaties.

Doorloop je met vrucht deze VOL-VCA (Veiligheid Checklist Aannemers) Opleiding Leidinggevenden:

 • dan zal je veiligheidsinzicht tijdens werkvoorbereiding en –uitvoering, elk veiligheidsrisico beperken dat je zou betekenen voor je collega's, voor je omgeving en het milieu;
 • dan begrijp jij in je functie aan welke veiligheidseisen installaties, diensten en contracten die jij ondersteunt moeten voldoen;
 • dan bekom je bij een vastgelegde minimumscore een VOL-VCA certificaat met een geldigheidsduur van tien jaar op jouw naam;
 • dan krijg je met dit certificaat in je tweede Bachelor opleidingsjaar tijdens je stage- en eindwerkperiode toegang tot de technische installaties van VCA gecertificeerde bedrijven, ook als je daar werkzaam bent via een externe firma (contractarbeid);
 • dan beantwoord je met dit certificaat aan deze minimale vereiste om in VCA-gecertificeerde bedrijven met andere werknemers onderling even veilig samen te werken.


In een tweede gedeelte ga je dieper in op enkele vaak gebruikte risicoanalysetechnieken zodat je deze reeds beheerst en kan plaatsen als je in een professionele omgeving terecht komt.


Deze VCA-Veiligheidsopleiding is een onmisbare hoeksteen in je toekomstige functie als leidinggevende!

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM03: Kwaliteit en maatschappij
De student kan deelnemen aan een externe examinering tot het behalen VOL-VCA certificaat voor 'operationeel leidinggevenden & contractors' (10 jaar geldig én op naam).
De student kan de methode beschrijven/toepassen om een risicoanalyse uit te voeren.
De student kan de regelgeving m.b.t. veilig werken benoemen en toepassen.
De student kan, uitgaande van de verantwoordelijkheid die samenvalt met 'veilig werken', een werkvoorbereiding opstellen, die werken in uitvoering nemen en een veiligheidsbeleid voeren.

Leerinhoud

 • VOL-VCA ‘Veiligheid voor operationeel leidinggevenden" waarin achtereenvolgens behandeld worden:
  • wetgeving;
  • gevaar, risico, preventie;
  • ongevallen: oorzaken en preventie;
  • veiligheidsgedrag;
  • taken, rechten en plichten;
  • procedures, instructies en signalisatie;
  • noodsituatie;
  • gevaarlijke stoffen;
  • brand en explosie;
  • arbeidsmiddelen;
  • specificieke werkzaamheden en omstandigheden;
  • elektriciteit en straling;
  • ergonomische aspecten van de werkplek;
  • persoonlijke BeschermingsMiddelen.
 • Het tweede -intern- deel gaat dieper in op risicoanalysetechnieken en veiligheidsgerelateerde aspecten.
  • focus op de meest voorkomende risicoanalysetechnieken gebruikt in de industrie
  • analyse van veiligheidsincidenten en ongevallen
  • belang van correcte gasdetectie
  • veiligheid & gezondheidsplan bij aannemingen/werken met derden
  • wettelijke keuringen van technische installaties
  • FOD waso & FOD economie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

De cursus behelst twee delen:

 • Voorbereiding op VCA-examen, afgenomen door een erkende instelling.
 • Inleiding in veiligheidsgerelateerde aspecten met nadruk op risico-analysetechnieken.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen32,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Schriftelijk/Digitaal examen m.b.t. risicoanalysetechnieken en veiligheidsgerelateerde aspecten.
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks0,00Multiple-choice VCA-examen voor behalen van VCA-certificaat, mits betaling extra inschrijvingsgeld aan erkende exameninstelling. Dit is een extern georganiseerd examen. De behaalde resultaten tellen niet mee voor het deelopleidingsonderdeel Veiligheid en VOL-VCA.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Schriftelijk/Digitaal examen m.b.t. risicoanalysetechnieken en veiligheidsgerelateerde aspecten. Het behalen van het VCA-certificaat in de tweede examenperiode is uitgesloten.

Toetsing (tekst)

Het examen bestaat uit twee delen:


 1. VCA-attestering (Vol-VCA) kan enkel behaald worden tijdens het examen georganiseerd in de examenreeks van de eerste examenperiode. Om het attest te behalen dient de student de minimaal voorgeschreven punten te behalen. Deelname aan dit deelexamen is echter enkel mogelijk als de kostprijs voor het afleggen van het examen is voldaan. M.a.w. wie niet tijdig betaald heeft, kan niet deelnemen aan het deelexamen. Voor dit deelexamen kan ook geen inhaalexamen aangevraagd worden. Het VCA-attest voor leidinggevenden zit verweven in het geheel van de opleidingsonderdelen van de opleiding Energiemanagement en kan binnen een creditcontract enkel behaald worden door studenten die in het bezit zijn van het diploma professionele Bachelor Energiemanagement.
 2. Het intern gedeelte spitst zich toe op de risico-analysetechnieken en veiligheid binnen een industriële omgeving.