Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Creatief labo & peterschap32976/2794/2223/1/15
Studiegids

Creatief labo & peterschap

32976/2794/2223/1/15
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Keuzevak 3AUT-OHT-PRA
  • Keuzevak 3KLM
  • Keuzevak 3TCA
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Vandenwyngaert Frauke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Tijdens dit vak leert de student het vakgebied Elektromechanica en de opleiding zelf in een bredere context te plaatsen.

De student krijgt de kans om zelf bij te dragen aan de verdere uitbouw van de opleiding en doet dit door
 • deelname aan focusgroepgesprekken;
 • wetenschapscommunicatie te voeren; 
 • ambassadeur te zijn voor de opleiding;
 • peter te zijn voor eerstejaarsstudenten;
 • projecten uit te voeren die de uitbouw van de opleiding ondersteunen
 • enzovoort.

De student stelt hierbij zelf een programma samen met mogelijke activiteiten. Hij is dus zelf verantwoordelijk voor zijn leerproces. Correcte communicatie met de lector is hierin een belangrijk onderdeel. 

Het resultaat van zijn activiteiten vormt meteen ook de rapportage van het opleidingsonderdeel.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Tijdens een eerste (verplichte) sessie wordt de inhoud van en de opdrachten voor het vak Creatief labo en Peterschap toegelicht.

Daarna is het aan de student om zelf zijn/haar takenpakket in te vullen en zijn/haar opdrachten te plannen, in nauw overleg met de lector. Dit kan mondeling, via mail, via teams. Daarnaast hebben de sessies Peterschap ook een verplichte aanwezigheid.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM06: Gefundeerd kiezen
De student kan relevante informatie opzoeken door gebruik te maken van diverse bronnen.
EM09: Communiceren
De student kan in een groep oplossingsgericht 'peerteachen'.
De student kan zijn elektromechanische basiskennis toepassen bij diverse educatieve acitivteiten met medestudenten en scholieren als doelpubliek
De student kan inhoudelijk correct communiceren over de opleiding Elektromechanica bij een divers lekenpubliek
De student kan zijn mening over de opleiding en het opleidingsprogramma kritisch en genuanceerd formuleren.
De student kan technisch wetenschappelijk nieuws verzamelen en verspreiden dat gerelateerd is aan de opleiding Elektromechanica aan medestudenten.
EM11: Persoonlijke groei
De student kan een portfolio samenstellen waarin hij reflecteert over de gepresteerde activiteiten. De student motiveert zijn keuzes en analyseert zijn persoonlijke groei.
De student kan zelfstandig een divers programma samenstellen vertrekkend van de aangeboden acitivteiten
De student kan zijn/haar elektromechanische basistheorie borgen tot parate kennis dmv 'peerteaching'.

Leerinhoud

 • focusgroepgesprekken;
 • communicatie-activiteiten;
 • peterschap over studenten 1EM;
 • projecten maatschappelijke dienstverlening
 • projecten binnen de opleiding

Studiematerialen (tekst): Verplicht

De informatie wordt ter beschikking gesteld via Digitap.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00Op basis van de uitgevoerde activiteiten (kwaliteit en kwantiteit). Geen tweede examenkans mogelijk.

Toetsing (tekst)

Lees onderstaande opmerkingen zeer aandachtig. Ze geven inzicht in de wijze waarop het deelopleidingsonderdeel geëvalueerd en georganiseerd wordt. Ingeval van vragen of twijfel raadpleeg dan de betreffende lector. 


 • Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid: Bij elke afwezigheid daalt het totaal te behalen cijfer met 10 punten van de totaalscore op 20 voor die opdracht. Een student die twee keren ongewettigd afwezig is, krijgt een code 'F' van 'Fail' voor het desbetreffende deelexamen. De momenten van verplichte aanwezigheid worden gemeld via Digitap.
 • Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' lees je van het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be/reglementen).
 • Code Fail wordt toegepast omdat de competentiegerichte leerprocessen met specifieke accenten op vaardigheidstrainingen en attitudevorming enkel kunnen verworven en geëvalueerd worden binnen de vooropgestelde onderwijssetting.
 • Indien een student gewettigd afwezig is, zal hij een vervangopdracht moeten uitvoeren. De student neemt hiervoor tijdig contact op met de begeleidende lector. De student moet voor deze vervangopdracht de schriftelijk goedkeuring (via email) hebben van de begeleidende lector. Het niet indienen van een vervangopdracht resulteert in een nul voor deze opdracht.
 • Laattijdig indienen van een rapport wegens medische redenen of overmacht wordt niet aanvaard en kan dus niet ingehaald worden. Laattijdig indienen van een rapport van een opdracht of vervangopdracht resulteert in een nul voor dit rapport.
 • Gemiste contactmomenten kunnen niet ingehaald worden.
 • Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.